ทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน


-- ค้นหาแบบระเอียด --

ค้นหา

สิ่งมีชีวิตที่มีทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน จำนวน 305 รายการ

ทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

คำนิยาม

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (Alien Species) หมายถึง ชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิต ที่ไม่เคยปรากฏในถิ่นชีวภูมิศาสตร์หนึ่งมาก่อนแต่ได้ถูกนำเข้ามาหรือเข้ามาโดยวิธีใด ๆ จากถิ่นอื่น ซึ่งอาจดำรงชีวิตอยู่และสามารถสืบพันธุ์ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของปัจจัยแวดล้อมและการปรับตัวของชนิดพันธุ์นั้น

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน (Invasive Alien Species : IAS) หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาแล้วสามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพร่กระจายได้ธรรมชาติ เป็นชนิดพันธุ์เด่นในสิ่งแวดล้อมใหม่ (dominant species) และเป็นชนิดพันธุ์ที่อาจทำให้ชนิดพันธุ์พื้นเมืองสูญพันธุ์ รวมไปถึงส่งผลคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและก่อให้เกิดความสูญเสียทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขอนามัย

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดกลุ่มทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย

รายการ 1 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้ว และสามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาติ เป็นชนิดพันธุ์เด่นในสิ่งแวดล้อมใหม่ (dominant species) และเป็นชนิดพันธุ์ที่อาจทำให้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นหรือชนิดพันธุ์พื้นเมืองสูญพันธุ์ รวมไปถึงส่งผลคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและก่อให้เกิดความสูญเสียทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสุขอนามัยของมนุษย์

รายการ 2 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน หมายถึง (1) ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีหลักฐานว่ามีการรุกรานในถิ่นอื่น ที่เข้ามาในประเทศไทยแล้ว และสามารถตั้งถิ่นฐาน และมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาติ จากการสำรวจและเฝ้าสังเกตพบว่าอาจแพร่ระบาดหากมีปัจจัยเกื้อหนุนหรือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (2) ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เคยรุกรานในอดีต ซึ่งสามารถควบคุมดูแลได้แล้ว

รายการ 3 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีประวัติว่ารุกรานแล้วในประเทศอื่นแต่ยังไม่รุกรานในประเทศไทย หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วมีหลักฐานว่ามีการรุกรานในประเทศอื่น

รายการ 4 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีข้อมูลหรือหลักฐานว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในประเทศอื่น ได้แก่ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นตามทะเบียน 100 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานรุนแรงของโลก ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ห้ามนำเข้าตามกฎหมาย และชนิดพันธุ์ที่มีข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่อื่น ๆ

หมายเหตุ: สำหรับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในทะเบียนรายการ 1, 2 และ 3 ที่ถูกระบุว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สามารถส่งเสริมในเชิงเศรษฐกิจได้ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันเฉพาะที่รัดกุมเพื่อมิให้เกิดการแพร่กระจายเข้าไปในพื้นที่อนุรักษ์ นอกจากนี้สำหรับสัตว์น้ำต่างถิ่นใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ควรควบคุมหรือมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการปล่อยสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติถึงแม้เป็นนอกพื้นที่อนุรักษ์ก็ตาม

มาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น มุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด การกำจัด การเฝ้าระวังและติดตามชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่พบว่ารุกรานแล้ว มีแนวโน้มรุกราน และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานของโลกทั้งที่เข้ามาแล้วและยังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทย ตามที่กำหนดไว้ในทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม กำจัด ของประเทศไทย มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุนรวม 35 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดการดำเนินการตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม กิจกรรมตามมาตรการป้องกัน ควบคุม และกาจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นจึงควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรขยายการดำเนินงานตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่แล้ว ให้ครอบคลุมกิจกรรมตามมาตรการนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ ประกอบด้วย มาตรการ 5 ด้าน ดังนี้

มาตรการที่ 1 การกำหนดนโยบาย แผน กฎหมาย และงบประมาณ สำหรับการบริหารจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการที่ 3 การเฝ้าระวังและติดตามชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการที่ 4 การสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการที่ 5 การเผยแพร่ สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในเรื่องของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

ลำดับ ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม ชื่อสามัญ ชื่อไทย อาณาจักร ไฟลัม ชั้น อันดับ วงศ์ สกุล
1 Acacia auriculiformisA. Cunn. ex Benth. กระถินณรงค์ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Acacia
2 Acacia colei Maslin & L.A.J.Thomson กระถินเงิน Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Acacia
3 Acacia mangium Willd. กระถินเทพา Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Acacia
4 Acacia mearnsii De Wild. กระถินดำ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Acacia
5 Acaphylla theae (Watt, 1898) tea mite Animalia Arthropoda Arachnida Prostigmata Eriophyidae Acaphylla
6 Achatina fulica (Férussac, 1821) หอยทากยักษ์แอฟริกา Animalia Mollusca Gastropoda Stylommatophora Achatinidae Lissachatina
7 Aclerda takahashii Kuwana, 1932 sugarcane scale Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aclerdidae Aclerda
8 Acrachne racemosa (B.Heyne ex Roth) Ohwi หญ้าหางนกยูงใหญ่, หญ้าตีนกาใหญ่ Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Acrachne
9 Acraea terpsichore Linnaeus, 1758 Tawny Coster ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Nymphalidae Acraea
10 Acridotheres javanicus Cabanis, 1851 นกเอี้ยงชวา Animalia Chordata Aves Passeriformes Sturnidae Acridotheres
11 Acyrthosiphon pisum (Harris & M., 1776) เพลี้ยอ่อนถั่ว Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aphididae Acyrthosiphon
12 Aeschynomene americana L. โสนเขา Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Aeschynomene
13 Agave americana L. ป่านมะนิลา Plantae Tracheophyta Liliopsida Asparagales Asparagaceae Agave
14 Agave sisalana Perrine ex Engelm. ป่านศรนารายณ์ Plantae Tracheophyta Liliopsida Asparagales Asparagaceae Agave
15 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M.King & H.Rob. สาบหมา Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Ageratina
16 Ageratina riparia (Regel) R.M.King & H.Rob. Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Ageratina
17 Ageratum conyzoides L. สาบแร้งสาบกา Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Ageratum
18 Agrotis segetum (Denis & Schiffermuller, 1775) ผีเสื้อหนอนกระทู้สัก Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Noctuidae Agrotis
19 Aleuroctarthus destructor (Mackie, 1912) แมลงหวี่ขาวมะพร้าว Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aleyrodidae Aleurodicus
20 Aleurodicus dispersus Russell, 1965 แมลงหวี่ขาวขดเกลียว/ขดเกลียว Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aleyrodidae Aleurodicus
21 Alligator mississippiensis (Daudin, 1802) อเมริกันอัลลิเกเตอร์ Animalia Chordata Reptilia Crocodylia Alligatoridae Alligator
22 Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson ผักเป็ดแดง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Alternanthera
23 Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze บานไม่รู้โรยฝรั่ง, บานไม่รู้โรยสิงคโปร์ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Alternanthera
24 Alternanthera ficoidea R.Br. ผักเป็ดขน Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Alternanthera
25 Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. ผักเป็ดน้ำ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Alternanthera
26 Amaranthus caudatus L. ผักขมใบแดง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Amaranthus
27 Amaranthus spinosus L. ผักขมหนาม Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Amaranthus
28 Amaranthus viridis L. ผักขมหัด Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Amaranthus
29 Amritodus atkinsoni Lethierry, 1889 เพลี้ยจักจั่นช่อมะม่วง Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Cicadellidae Amritodus
30 Anomala antiqua (Gyllenhal, 1817) แมลงนูนดำ Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Rutelidae Anomala
31 Anopheles quadrimaculatus Say, 1824 ยุงก้นปล่อง Animalia Arthropoda Insecta Diptera Culicidae Anopheles
32 Anopheles stephensi Liston, 1901 ยุงก้นปล่อง Animalia Arthropoda Insecta Diptera Culicidae Anopheles
33 Anoplolepis gracilipes (Smith, 1857) มดน้ำผึ้ง Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Formicidae Anoplolepis
34 Anoplophora glabripennis (Motschulsky, 1854) ด้วงหนวดยาว Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Cerambycidae Anoplophora
35 Antigonon leptopus Hook. & Arn. พวงชมพู Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Polygonaceae Antigonon
36 Aonidiella orientalis (Newstead, 1894) เพลี้ยหอยเหลือง Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Diaspididae Aonidiella
37 Aphanomyces astaci Schikora โรคราของกุ้ง Protista Oomycota Peronosporea Saprolegniales Leptolegniaceae Aphanomyces
38 Aphis craccivora Koch & C.L., 1854 เพลี้ยอ่อนถั่ว Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aphididae Aphis
39 Arachis pintoi Krapov. & W.C.Greg. ถั่วพินตอย, ถั่วเปรู Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Arachis
40 Arapaima gigas (Schinz, 1822) ปลาช่อนอเมซอน Animalia Chordata Actinopterygii Osteoglossiformes Arapaimidae Arapaima
41 Argemone ochroleuca Sweet Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Ranunculales Papaveraceae Argemone
42 Argyroploce schistataceana (Sn.) ผีเสื้อหนอนเจาะลำต้นอ้อย Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Tortricidae Argyroploce
43 Arrhenatherum elatius (L.) J.Presl & C.Presl Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Arrhenatherum
44 Asphodelus fistulosus L. Plantae Tracheophyta Liliopsida Asparagales Asphodelaceae Asphodelus
45 Asterias amurensis Lütken, 1871 ดาวทะเลแปซิฟิกเหนือ Animalia Echinodermata Asteroidea Forcipulatida Asteriidae Asterias
46 Asystasia gangetica T.Anderson บาหยา, ย่าหยา, บุษบาฮาวาย, ผักกูดเน่า Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Acanthaceae Asystasia
47 Aulacaspis madiunensis (Zehntner, 1898) เพลี้ยหอยอ้อย Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Diaspididae Aulacaspis
48 Aulacothrum circumflextrum (Buckton) เพลี้ยอ่อนไม้ประดับ Animalia Aulacothrum
49 Azolla filiculoides Lam. Plantae Tracheophyta Polypodiopsida Salviniales Salviniaceae Azolla
50 Batocera rufomaculata (Degeer, 1775) Mango Tree Borer ด้วงบ่าหนามจุดนูนดำ ด้วงเจาะต้นมะม่วง Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Cerambycidae Batocera
51 Batrachochytrium dendrobatidis Longcore, Pessier & D.K. Nichols (1999) Chytrid Fungi เชื้อราของกบ Fungi Chytridiomycota Chytridiomycetes Rhizophydiales Batrachochytrium
52 Bemisia tabaci (Gennadius, 1889) แมลงหวี่ขาวยาสูบ Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aleyrodidae Bemisia
53 Bidens alba DC. ดาวกระจายไต้หวัน, ก้นจ้ำขาวดอกใหญ่, เชียงรายเดซี่ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Bidens
54 Bidens pilosa L. ปืนนกไส้ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Bidens
55 Boiga irregularis (Bechstein, 1802) งูแส้ม้าสีน้ำตาล Animalia Chordata Reptilia Squamata Colubridae Boiga
56 Briza maxima L. Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Briza
57 Brontispa longissima (Gestro, 1885) แมลงดำหนามมะพร้าว Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Chrysomelidae Brontispa
58 Brucella abortus (Schmidt, 1901) Meyer & Shaw, 1920 เชื้อโรคแท้งติดต่อในโค Bacteria Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Brucellaceae Brucella
59 Brucella melitensis (Hughes, 1893) Meyer & Shaw, 1920 เชื้อโรคแท้งติดต่อในแพะแกะ Bacteria Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Brucellaceae Brucella
60 Bufo marinus (Linnaeus, 1758) คางคกยักษ์ Animalia Chordata Amphibia Anura Bufonidae Rhinella
61 Cabomba caroliniana A.Gray บัวสาหร่าย Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Nymphaeales Cabombaceae Cabomba
62 Caiman crocodilus (Linnaeus, 1758) จระเข้ไคแมน Animalia Chordata Reptilia Crocodylia Alligatoridae Caiman
63 Carcinus maenas (Linnaeus, 1758) ปูเขียวยุโรป Animalia Arthropoda Malacostraca Decapoda Carcinidae Carcinus
64 Carduus nutans L. Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Carduus
65 Cecropia schreberiana Miq. ซีโครเปีย Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Rosales Urticaceae Cecropia
66 Celosia argentea L. Cockscomb / Celosia หงอนไก่ฝรั่ง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Celosia
67 Centratherum punctatum Cass. กระดุมไพลิน Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Centratherum
68 Centrosema pubescens Benth. ถั่วลาย, ถั่วเซนโตร, ถั่วสะแดด Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Centrosema
69 Cercopagis pengoi (Ostroumov, 1891) ไรน้ำหนาม Animalia Arthropoda Branchiopoda Diplostraca Cercopagidae Cercopagis
70 Chaetanaphothrips orchidii (Moulton, 1907) เพลี้ยไฟดอกหน้าวัว Animalia Arthropoda Insecta Thysanoptera Thripidae Chaetanaphothrips
71 Chaetanaphothrips signipennis (Bagnall, 1914) เพลี้ยไฟกล้วย Animalia Arthropoda Insecta Thysanoptera Thripidae Chaetanaphothrips
72 Cherax quadricarinatus (von Martins, 1868) กุ้งเครย์ฟิชออสเตรเลีย Animalia Arthropoda Malacostraca Decapoda Parastacidae Cherax
73 Chlamydia psittaci (Lillie, 1930) Page, 1968 เชื้อคลามัยเดียก่อโรคในนก Bacteria Chlamydiae Chlamydiae Chlamydiales Chlamydiaceae Chlamydophila
74 เชื้อคลามัยเดียก่อโรคในจระเข้ Bacteria Chlamydiae Chlamydiae Chlamydiales Chlamydiaceae Chlamydia
75 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. สาบเสือ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Chromolaena
76 ปลาหมอสี Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Cichlidae Cichla
77 Cinara cupressi (Buckton, 1881) เพลี้ยอ่อนสนไซเปรส Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aphididae Cinara
78 Cinchona pubescens Vahl. ควินิน Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Gentianales Rubiaceae Cinchona
79 Clarias gariepinus (Burchell, 1822) ปลาดุกรัสเซีย, ปลาดุกแอฟริกัน Animalia Chordata Actinopterygii Siluriformes Clariidae Clarias
80 Clidemia hirta D.Don โคลงเคลงขนต่อม Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Melastomataceae Clidemia
81 Colossoma macropomum (Cuvier, 1816) ปลาเปคูดำ Animalia Chordata Actinopterygii Characiformes Serrasalmidae Colossoma
82 Columba livia Gmelin, 1789 นกพิราบ Animalia Chordata Aves Columbiformes Columbidae Columba
83 Conopomorpha cramerella (Snellen, 1904) ผีเสื้อหนอนเจาะผลเงาะ, ผีเสื้อหนอนกินเปลือกผลเงาะ Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Gracillariidae Conopomorpha
84 Contarinia sorghicola (Coquillett, 1899) sorghum midge Animalia Arthropoda Insecta Diptera Cecidomyiidae Contarinia
85 Coptotermes formosanus Shiraki, 1909 ปลวกฟอร์โมชา Animalia Arthropoda Insecta Blattodea Rhinotermitidae Coptotermes
86 Corbicula amurensis Bogatov & Starobogatov, 1994 หอยขวานจีน Animalia Mollusca Bivalvia Venerida Cyrenidae cordicula
87 Corvus splendens Vieillot, 1817 อีแก Animalia Chordata Aves Passeriformes Corvidae Corvus
88 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore ผักเผ็ดแม้ว Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Crassocephalum
89 Crassocephalum rubens (Jacq.) S.Moore หญ้าคออ่อนดอกม่วง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Crassocephalum
90 Creontiades pallidus (Rambur, 1839) มวนถั่วมะเฮะ Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Miridae Creontiades
91 Crocodylus niloticus Laurenti, 1768 จระเข้แม่น้ำไนล์ Animalia Chordata Reptilia Crocodylia Crocodylidae Crocodylus
92 Crocodylus novaeguineae Schmidt, 1928 จระเข้นิวกินี Animalia Chordata Reptilia Crocodylia Crocodylidae Crocodylus
93 Crocodylus rhombifer (Cuvier, 1807) จระเข้คิวบา Animalia Chordata Reptilia Crocodylia Crocodylidae Crocodylus
94 ปลาหมอสีลูกผสม Animalia Crossbreed
95 Crossotarsus externedentatus Wood & Bright, 1992 มอดรูเข็ม Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Curculionidae Crossotarsus
96 Cryphonectria parasitica (Murrill) M.E.Barr โรคแคงเคอร์ของเกาลัด Fungi Ascomycota Sordariomycetes Diaporthales Cryphonectriaceae Cryphonectria
97 Cydia leucostoma (Meyrick, 1912) ผีเสื้อปีกตัด Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Tortricidae Enarmonia
98 Cyperus eragrostis Lam. Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Cyperaceae Cyperus
99 Cyperus involucratus Rottb. กกรังกา Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Cyperaceae Cyperus
100 Cyrtopeltis tenuis Reuter, 1895 มวนหญ้า Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Miridae Nesidiocoris
101 Cytisus scoparius (L.) Link Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Cytisus
102 Datura stramonium L. Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Solanales Solanaceae Datura
103 Desmanthus virgatus (L.) Willd. ถั่วไมยรา Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Desmanthus
104 Diaspis bromeliae (Kerner, 1778) เพลี้ยหอยเกล็ดกลม Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Diaspididae Diaspis
105 Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) หอยกะพงม้าลาย Animalia Mollusca Bivalvia Myida Dreissenidae Dreissena
106 Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) แมลงหวี่ Animalia Arthropoda Insecta Diptera Drosophilidae Drosophila
107 Dryas iulia Fabricius, 1775 ผีเสื้อจูเลีย Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Nymphalidae Dryas
108 Echinochloa polystachya (Kunth) A.S. Hitchc. Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Echinochloa
109 Ecteinascidia thurstoni Herdman, 1890 เพรียงหัวหอม Animalia Chordata Ascidiacea Phlebobranchia Perophoridae Ecteinascidia
110 Eichhornia crassipes Solms ผักตบชวา Plantae Tracheophyta Liliopsida Commelinales Pontederiaceae Eichhornia
111 Eleutherodactylus coqui Thomas, 1966 ปาดแคริบเบียน Animalia Chordata Amphibia Anura Eleutherodactylidae Eleutherodactylus
112 Empoasca flavescens Gillette, 1898 เพลี้ยจักจั่นฝ้าย Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Cicadellidae Empoasca
113 Eragrostis curvula (Schrad.) Nees Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Eragrostis
114 Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 Hedgehog เม่นขนสั้น Animalia Chordata Mammalia Erinaceomorpha Erinaceidae Erinaceus
115 Eriocheir sinensis H.Milne Edwards, 1853 ปูขนจีน Animalia Arthropoda Malacostraca Decapoda Varunidae Eriocheir
116 Eriosoma lanigerum (Hausemann, 1802) เพลี้ยอ่อน Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aphididae Eriosoma
117 Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Ait. Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Geraniales Geraniaceae Erodium
118 Eryngium foetidum L. ผักชีฝรั่ง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Apiales Apiaceae Eryngium
119 Euglandina rosea (Ferussac, 1818) หอยนักล่าสีชมพู Animalia Mollusca Gastropoda Stylommatophora Spiraxidae Euglandina
120 Euphorbia esula L. น้ำนมราชสีห์ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Euphorbiaceae Euphorbia
121 Euphorbia heterophylla L. หญ้ายาง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Euphorbiaceae Euphorbia
122 Euphorbia hirta L. น้ำนมราชสีห์ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Euphorbiaceae Euphorbia
123 Euplatypus parallelus Bright & Skidmore, 2002 ambrosia beetle, pin hole borer, มอดรูเข็ม Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Curculionidae Bostrichus
124 Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) เพลี้ยไฟ Animalia Arthropoda Insecta Thysanoptera Thripidae Frankliniella
125 Fusarium oxysporum Schltdl. โรคเหี่ยวในพืช Fungi Ascomycota Sordariomycetes Hypocreales Nectriaceae Fusarium
126 Gynaikothrips ficorum (Marchal, 1908) เพลี้ยไฟไทร Animalia Arthropoda Insecta Thysanoptera Phlaeothripidae Gynaikothrips
127 Galinsoga parviflora Cav. ทหารกล้า Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Galinsoga
128 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. ทหารกล้าใบขน Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Galinsoga
129 Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) ปลาหางนกยูง Animalia Chordata Actinopterygii Cyprinodontiformes Poeciliidae Gambusia
130 Gomphrena celosioides C.F.P.Mart. บานไม่รู้โรยป่าดอกยาว Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Gomphrena
131 Gomphrena serrata L. บานไม่รู้โรยป่าดอกกลม Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Gomphrena
132 Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br. Silk oak สนอินเดีย Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Proteales Proteaceae Grevillea
133 Gulella bicolor (Hutton, 1834) หอยนักล่าสีส้ม Animalia Mollusca Gastropoda Stylommatophora Streptaxidae Gulella
134 Gymnocoronis spilanthoides DC. Senegal Tea Plant Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Gymnocoronis
135 Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) ผีเสื้อหนอนเจาะสมอฝ้าย Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Noctuidae Helicoverpa
136 Helopeltis antonii V.Signoret, 1858 มวนยุง Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Miridae Helopeltis
137 Heteropsylla cubana Crawford, 1914 เพลี้ยไก่ฟ้ากระถิน Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Psyllidae Heteropsylla
138 Heterotilapia buttikoferi (Hubrecht, 1881) ปลาหมอบัตเตอร์ Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Cichlidae Heterotilapia
139 Holcus lanatus L. Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Holcus
140 Homona coffearia Nietner, 1861 ผีเสื้อหนอนม้วนใบ Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Tortricidae Homona
141 Hydrilla verticillata (Roxb.) Royle สาหร่ายหางกระรอก Plantae Tracheophyta Liliopsida Alismatales Hydrocharitaceae Hydrilla
142 Hydrocotyle umbellata L. แว่นแก้ว Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Apiales Apiaceae Hydrocotyle
143 Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf หญ้าแสงคำ Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Hyparrhenia
144 Hypostomus plecostomus (Linnaeus, 1758) ปลากดเกราะ, ปลาซักเกอร์ Animalia Chordata Actinopterygii Siluriformes Loricariidae Hypostomus
145 Hyptis suaveolens (L.) Poit. แมงลักคา Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Lamiaceae Mesosphaerum
146 Icerya purchasi Maskell, 1879 เพลี้ยปุยฝ้าย Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Margarodidae Icerya
147 Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818) ปลากดอเมริกัน Animalia Chordata Actinopterygii Siluriformes Ictaluridae Ictalurus
148 Iguana iguana (Linnaeus, 1758) อีกัวน่าเขียว Animalia Chordata Reptilia Squamata Iguanidae Iguana
149 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. หญ้าคา Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Imperata
150 Lantana camara L. ผกากรอง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Verbenaceae Lantana
151 Lates niloticus (Linnaeus, 1758) ปลากะพงแม่น้ำไนล์ Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Latidae Lates
152 Latrodectus geometricus Koch, 1841 แมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาล Animalia Arthropoda Arachnida Araneae Theridiidae Latrodectus
153 kata Azar Protista Euglenozoa Kinetoplastea Trypanosomatida Trypanosomatidae Leishmania
154 Leptocybe invasa Fisher & La Salle, 2004 หนอนปมใบยูคาลิป Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Eulophidae Leptocybe
155 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit กระถินยักษ์ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Leucaena
156 Leucothoe spinicarpa Abildgaard, 1789 แอมฟิพอด Animalia Arthropoda Malacostraca Amphipoda Leucothoidae Leucothoe
157 Linepithema humile (Mayr, 1868) มดอาร์เจนตินา Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Formicidae Linepithema
158 Liriomyza huidobrensis Blanchard, 1926 แมลงวันหนอนชอนใบเบญจมาศ Animalia Arthropoda Insecta Diptera Agromyzidae Liriomyza
159 Liriomyza sativae Blanchard, 1938 แมลงวันหนอนชอนใบผัก Animalia Arthropoda Insecta Diptera Agromyzidae Liriomyza
160 Liriomyza trifolii Burgess, 1880 แมลงวันมะเขือเทศ Animalia Arthropoda Insecta Diptera Agromyzidae Liriomyza
161 Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) กบบุลฟร๊อก Animalia Chordata Amphibia Anura Ranidae Lithobates
162 Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) กุ้งขาว Animalia Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus
163 Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) บุ้งขนยิปซี Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Erebidae Lymantria
164 Lythrum salicaria L. ลิทรัม Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Lythraceae Lythrum
165 Macfadyena unguis-cati (L.) A.H.Gentry เล็บวิฬา Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Bignoniaceae Dolichandra
166 Macrosiphum euphorbiae (Thomas & C., 1878) เพลี้ยอ่อนมันฝรั่ง Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aphididae Macrosiphum
167 Malachra capitata L. ปอคัน Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Malvaceae Malachra
168 Manihot esculenta Crantz มันสำปะหลังป่า Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Euphorbiaceae Manihot
169 Marsilea macropoda Engelm. ผักแว่นใบใหญ่ Plantae Tracheophyta Polypodiopsida Salviniales Marsileaceae Marsilea
170 Marsilea quadrifolia L. ผักแว่นขน Plantae Tracheophyta Polypodiopsida Salviniales Marsileaceae Marsilea
171 Maruca vitrata (Fabricius, 1787) ผีเสื้อหนอนเจาะฝักถั่ว Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Crambidae Maruca
172 Mayaheros urophthalmus (Günther, 1862) ปลาหมอมายัน Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Cichlidae Mayaheros
173 Melinis minutiflora P.Beauv. หญ้ายาง Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Melinis
174 Melinis repens (Willd.) Zizka หญ้าดอกชมพู Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Melinis
175 ไส้เดือนฝอยรากปม Animalia Nematoda Secernentea Tylenchida Heteroderidae Meloidogyne
176 Melopsittacus undulatus (Shaw, 1805) นกหงษ์หยก Animalia Chordata Aves Psittaciformes Psittacidae Melopsittacus
177 Miconia calvescens DC. โฉมงาม Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Melastomataceae Miconia
178 Micropterus salmoides (Lacepède, 1802) ปลากะพงปากกว้าง Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Centrarchidae Micropterus
179 Mikania micrantha Kunth ขี้ไก่ย่าน Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Mikania
180 Mimosa diplotricha C.Wright ex Sauvalle ไมยราบเลื้อย Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Mimosa
181 Mimosa pigra L. ไมยราบยักษ์ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Mimosa
182 Mimosa pudica L. ไมยราบ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Mimosa
183 Mnemiopsis leidyi A.Agassiz, 1865 หวีวุ้น Animalia Ctenophora Tentaculata Lobata Bolinopsidae Mnemiopsis
184 Monochamus alternatus Hope, 1843 ด้วงหนวดยาว Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Cerambycidae Monochamus
185 Morella faya (Aiton) Wilbur พุ่มไฟ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fagales Myricaceae Morella
186 Muntingia calabura L. ตะขบฝรั่ง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Muntingiaceae Muntingia
187 Mustela erminea Linnaeus, 1758 Ferret Animalia Chordata Mammalia Carnivora Mustelidae Mustela
188 Mustela furo Linnaeus, 1758 เฟอเรท Animalia Chordata Mammalia Carnivora Mustelidae Mustela
189 Mycobacterium paratuberculosis Bergey & al., 1923 เชื้อโรค Paratuberculosis Bacteria Actinobacteria Actinomycetales Mycobacteriaceae Mycobacterium
190 Myriophyllum aquaticum Verdc. สาหร่ายญี่ปุ่น Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Saxifragales Haloragaceae Myriophyllum
191 Myriophyllum spicatum L. Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Saxifragales Haloragaceae Myriophyllum
192 Mytilopsis sallei (Récluz, 1849) หอยแมลงภู่เทียม Animalia Mollusca Bivalvia Myida Dreissenidae Mytilopsis
193 Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 หอยกะพงเมดิเตอร์เรเนียน Animalia Mollusca Bivalvia Mytilida Mytilidae Mytilus
194 Nacoleia octasema (Meyrick, 1886) ผีเสื้อหนอนม้วนใบถั่ว Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Crambidae Lamprosema
195 Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) round goby ปลาบู่ Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Gobiidae Neogobius
196 Neptunia plena (L.) Benth. ผักกระฉูด, ผักกระเฉดต้น Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Neptunia
197 Nezara viridula (Linnaeus, 1758) มวนเขียวข้าว Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Pentatomidae Nezara
198 Nicandra physalodes Scop. โทงเทงม่วง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Solanales Solanaceae Nicandra
199 Nymphaea capensis var. zanzibariensis Casp. สุธาสิโนบล Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Nymphaeales Nymphaeaceae Nymphaea
200 Oligonychus coffeae (Nietner, 1861) ไรแดงมันสำปะหลัง Animalia Arthropoda Arachnida Prostigmata Tetranychidae Oligonychus
201 Oligonychus mangiferus (Rahman & Sapra, 1940) ไรแมงมุมมะม่วง Animalia Arthropoda Arachnida Prostigmata Tetranychidae Oligonychus
202 Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) ปลาเทราส์สายรุ้ง Animalia Chordata Actinopterygii Salmoniformes Salmonidae Oncorhynchus
203 Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. Dutch elm disease Fungi Ascomycota Sordariomycetes Ophiostomatales Ophiostomataceae Ophiostoma
204 Opisina arenosella Walker, 1864 หนอนหัวดำมะพร้าว Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Oecophoridae Opisina
205 Opuntia elatior Mill. เสมา Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Cactaceae Opuntia
206 Oreochromis mossambicus (Peters, 1852) ปลาหมอเทศ Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Cichlidae Oreochromis
207 Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) ปลานิล Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Cichlidae Oreochromis
208 Orthezia insignis Browne, 1887 เพลี้ยหอยส้ม Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Ortheziidae Insignorthezia
209 Oryctes rhinoceros (Linnaeus, 1758) ด้วงแรดมะพร้าว Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Dynastidae Oryctes
210 Oxalis latifolia Kunth ผักแว่นดอกชมพู Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Oxalidales Oxalidaceae Oxalis
211 Oxalis pes-caprae L. Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Oxalidales Oxalidaceae Oxalis
212 Oxycarenus hyalinipennis (Costa & A., 1847) มวนฝิ่น Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Oxycarenidae Oxycarenus
213 Panicum maximum Jacq. หญ้ากินนี, หญ้ากินนีสีม่วง, หญ้ากินี, หญ้าเสือแกลก Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Panicum
214 Parabemisia myricae (Kuwana, 1927) แมลงหวี่ขาวส้ม Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aleyrodidae Parabemisia
215 Passer domesticus (Linnaeus, 1758) นกกระจอกใหญ่ Animalia Chordata Aves Passeriformes Passeridae Passer
216 Passiflora foetida L. กะทกรก Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Passifloraceae Passiflora
217 Pavo cristatus Linnaeus, 1758 Indian Peafowl, Common Peafowl, Peafowl นกยูงอินเดีย Animalia Chordata Aves Galliformes Phasianidae Pavo
218 Pectinophora gossypiella (Saunders, 1844) ผีเสื้อหนอนสีชมพู Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Gelechiidae Pectinophora
219 Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1835) ตะพาบไต้หวัน Animalia Chordata Reptilia Testudines Trionychidae Pelodiscus
220 Pennisetum pedicellatum Trin. หญ้าขจรจบดอกเล็ก Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Cenchrus
221 Pennisetum polystachion (L.) Schult. หญ้าขจรจบดอกใหญ่ Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Cenchrus
222 Pennisetum purpureum Schumach. หญ้าเนเปียร์ Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Cenchrus
223 Pennisetum setosum (Sw.) Rich. หญ้าขจรจบดอกเหลือง Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Cenchrus
224 Peregrinus maidis (Ashmead, 1890) เพลี้ยกระโดดข้าวโพด Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Delphacidae Peregrinus
225 Pheidole megacephala (Fabricius, 1793) มดหัวโต, มดคันทุ่ง Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Formicidae Pheidole
226 Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) ผีเสื้อหัวมันฝรั่ง Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Gelechiidae Phthorimaea
227 Phyllanthus caroliniensis Walter ลูกใต้ใบใหญ่ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Phyllanthaceae Phyllanthus
228 Phyllotreta striolata (Fabricius, 1801) ด้วงหมัดผักกาด Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Chrysomelidae Phyllotreta
229 Phytophthora cinnamomi Rands โรครากเน่า Protista Oomycota Peronosporea Peronosporales Peronosporaceae Phytophthora
230 Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818) Animalia Chordata Actinopterygii Characiformes Serrasalmidae Piaractus
231 Pistia stratiotes L. จอก Plantae Tracheophyta Liliopsida Alismatales Araceae Pistia
232 Platydemus manokwari Beauchamp, 1962 หนอนตัวแบนนิวกินี Animalia Platyhelminthes Rhabditophora Tricladida Geoplanidae Platydemus
233 Platypus parallelus (Fabricius, 1801) มอดรูเข็ม Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Curculionidae Bostrichus
234 Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) หนอนใยผัก Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Plutellidae Plutella
235 Poecilia reticulata Peters, 1859 ปลาหางนกยูง, ปลากินยุง Animalia Chordata Actinopterygii Cyprinodontiformes Poeciliidae Poecilia
236 Poecilia sphenops Valenciennes, 1846 ปลาหางนกยูงไต้หวัน, ปลามอลลี่ Animalia Chordata Actinopterygii Cyprinodontiformes Poeciliidae Poecilia
237 Poecilia velifera (Regan, 1914) ปลาหางนกยูง, ปลาเซลฟิน Animalia Chordata Actinopterygii Cyprinodontiformes Poeciliidae Poecilia
238 Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc. ผักไผ่ญี่ปุ่น Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Polygonaceae Reynoutria
239 Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822) หอยเชอรี่ Animalia Mollusca Gastropoda Architaenioglossa Ampullariidae Pomacea
240 Pomacea Perry, 1810 หอยเชอรี่ยักษ์ Animalia Mollusca Gastropoda Architaenioglossa Ampullariidae Pomacea
241 Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob. สาบแมว Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Praxelis
242 Procambarus clarkii (Girard, 1852) กุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน Animalia Arthropoda Malacostraca Decapoda Cambaridae Procambarus
243 Prosopis glandulosa Torr. เมสคีท Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Prosopis
244 Prosopis juliflora (Sw.) DC. กระถินหางกระรอก, หนามปีศาจ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Prosopis
245 Pseudococcus longispinus (Targioni Tozzetti, 1867) เพลี้ยแป้ง Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Pseudococcidae Pseudococcus
246 Psidium guajava L. ฝรั่งขี้นก, ฝรั่งป่า Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Myrtaceae Psidium
247 Psittacula krameri (Scopoli, 1769) นกแก้วคอแหวนสีกุหลาบ Animalia Chordata Aves Psittaciformes Psittacidae Psittacula
248 Pterygoplichthys pardalis (Castelnau, 1855) ปลากดเกราะ, ปลาซักเกอร์ Animalia Chordata Actinopterygii Siluriformes Loricariidae Pterygoplichthys
249 ปลากดเกราะ, ปลาซักเกอร์ Animalia Chordata Actinopterygii Siluriformes Loricariidae Pterygoplichthys
250 Pueraria montana (Lour.) Merr. ถั่วคุดสุ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Pueraria
251 Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766) นกปรอดก้นแดง Animalia Chordata Aves Passeriformes Pycnonotidae Pycnonotus
252 Euglandina rosea (Ferussac, 1818) ปลาปิรันยา Animalia Chordata Actinopterygii Characiformes Serrasalmidae Pygocentrus
253 Quadrastichus erythrinae Kim, 2004 แตนปมใบทองหลาง Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Eulophidae Quadrastichus
254 Ralstonia solanacearum (Smith, 1896) Yabuuchi & al., 1996 โรคเหี่ยวของมะเขือเทศ Bacteria Proteobacteria Betaproteobacteria Burkholderiales Burkholderiaceae Ralstonia
255 Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) หนูท่อ Animalia Chordata Mammalia Rodentia Muridae Rattus
256 Ricinus communis L. ละหุ่ง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Euphorbiaceae Ricinus
257 Rivina humilis L. พริกฝรั่ง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Phytolaccaceae Rivina
258 Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton หญ้าโขย่ง Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Rottboellia
259 Ruellia tuberose L., 1753 ต้อยติ่ง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Acanthaceae Ruellia
260 Saccharicoccus sacchari (Cockerell, 1895) เพลี้ยแป้งอ้อย Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Pseudococcidae Saccharicoccus
261 Salmo trutta Linnaeus, 1758 ปลาเทราท์สีน้ำตาล Animalia Chordata Actinopterygii Salmoniformes Salmonidae Salmo
262 Salvinia molesta D.Mitch. จอกหูหนูยักษ์ Plantae Tracheophyta Polypodiopsida Salviniales Salviniaceae Salvinia
263 Sansevieria roxburghiana Schult.f. ว่านลาย Plantae Tracheophyta Liliopsida Asparagales Asparagaceae Sansevieria
264 Sarotherodon melanotheron Rüppell, 1852 ปลาหมอคางดำ Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Cichlidae Sarotherodon
265 Schefflera actinophylla (Endl.) Harms หนวดปลาหมึก Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Apiales Araliaceae Schefflera
266 Scirpophaga innotata Walker, 1863 ผีเสื้อหนอนสีครีม Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Crambidae Scirpophaga
267 Sciurus carolinensis Gmelin, 1788 กระรอกสีเทา Animalia Chordata Mammalia Rodentia Sciuridae Sciurus
268 Scrobipalpa heliopa Lower, 1900 ผีเสื้อหนอนท้องมานยาสูบ Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Gelechiidae Scrobipalpa
269 Senna floribunda (Cav.) H.S.Irwin & Barneby ขี้เหล็กอเมริกา Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Senna
270 ปลาปิรันยา Animalia Chordata Actinopterygii Characiformes Serrasalmidae Serrasalmus
271 Solanum stramonifolium Jacq. มะอึก Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Solanales Solanaceae Solanum
272 Solenopsis geminata (Fabricius, 1804) มดคันไฟ Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Formicidae Solenopsis
273 Solenopsis invicta Buren, 1972 มดคันไฟ Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Formicidae Solenopsis
274 Spartina anglica C.E.Hubb. หญ้าเจ้าชู้ทะเล Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Sporobolus
275 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Bignoniaceae Spathodea
276 Sphagneticola trilobata (L.) Pruski กระดุมทองเลื้อย Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Sphagneticola
277 Spodoptera exempta Walker, 1856 cutworm Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Noctuidae Spodoptera
278 Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) European Turtle-dove นกเขาแขก Animalia Chordata Aves Columbiformes Columbidae Streptopelia
279 Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 นกกิ้งโครงพันธุ์ยุโรป Animalia Chordata Aves Passeriformes Sturnidae Sturnus
280 Susica sinensis Walker, 1856 ผีเสื้อหนอนร่าน Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Limacodidae Susica
281 Synedrella nodiflora Gaertn. ผักแครด Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Synedrella
282 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. โสมคน, โสมไทย, โสมกินใบ, ว่านผักปัง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Talinaceae Talinum
283 Tapinoma melanocephalum (Fabricius, 1793) มดเหม็น Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Formicidae Tapinoma
284 Tarophagus proserpina (Kirkaldy, 1907) เพลี้ยกระโดดเผือก Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Delphacidae Tarophagus
285 Tecoma stans (L.) Kunth ทองอุไร Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Bignoniaceae Tecoma
286 Tetilla japonica Lampe, 1886 ฟองน้ำลูกกอล์ฟ Animalia Porifera Demospongiae Tetractinellida Tetillidae Tetilla
287 Thalia geniculata L. คล้าน้ำช่อห้อย Plantae Tracheophyta Liliopsida Zingiberales Marantaceae Thalia
288 Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) African Sacred Ibis นกช้อนหอยขาวแอฟริกา Animalia Chordata Aves Pelecaniformes Threskiornithidae Threskiornis
289 Thrips simplex (Morison, 1930) เพลี้ยไฟ Animalia Arthropoda Insecta Thysanoptera Thripidae Thrips
290 Thrips tabaci Lindeman, 1889 เพลี้ยไฟหอมใหญ่ Animalia Arthropoda Insecta Thysanoptera Thripidae Thrips
291 Tithonia diversifolia A.Gray บัวตอง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Tithonia
292 Trachemys scripta (Thunberg In Schoepff, 1792) เต่าแก้มแดง Animalia Chordata Reptilia Testudines Emydidae Trachemys
293 Trichodesma zeylanicum R.Br. ต้นเอดส์, ปอคัน Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Boraginales Boraginaceae Trichodesma
294 Tridax procumbens L. ตีนตุ๊กแก, หญ้าตีนตุ๊กแก Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Tridax
295 Triplaris Loefl. ex L. ปาโลแซนโตส Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Polygonaceae Triplaris
296 Trogoderma granarium Everts, 1898 ด้วงเนื้อมะพร้าว Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Dermestidae Trogoderma
297 Typha angustifolia L. Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Typhaceae Typha
298 Typha latifolia L. ธูปฤาษี Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Typhaceae Typha
299 Ulex europaeus L. ยูเลกซ์ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Ulex
300 Undaria pinnatifida (Harv.) Suringar Asia Kelp Animalia Ochrophyta Phaeophyceae Laminariales Alariaceae Undaria
301 Verbena officinalis L. European verbena นังด้งล้าง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Verbenaceae Verbena
302 Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758) ต่อยุโรป Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Vespidae Vespula
303 Vibrio cholerae Pacini, 1854 Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Vibrionales Vibrionaceae Vibrio
304 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) หมาจิ้งจอกแดง Animalia Chordata Mammalia Carnivora Canidae Vulpes
305 Wasmannia auropunctata (Roger, 1863) มดต้นโกโก้ Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Formicidae Wasmannia
ลำดับ ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม ชื่อสามัญ ชื่อไทย อาณาจักร ไฟลัม ชั้น อันดับ วงศ์ สกุล
สรุปรายงานทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน