ทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน


-- ค้นหาแบบระเอียด --

ค้นหา

สิ่งมีชีวิตที่มีทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน จำนวน 307 รายการ

ทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

คำนิยาม

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (Alien Species) หมายถึง ชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิต ที่ไม่เคยปรากฏในถิ่นชีวภูมิศาสตร์หนึ่งมาก่อนแต่ได้ถูกนำเข้ามาหรือเข้ามาโดยวิธีใด ๆ จากถิ่นอื่น ซึ่งอาจดำรงชีวิตอยู่และสามารถสืบพันธุ์ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของปัจจัยแวดล้อมและการปรับตัวของชนิดพันธุ์นั้น

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน (Invasive Alien Species : IAS) หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาแล้วสามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพร่กระจายได้ธรรมชาติ เป็นชนิดพันธุ์เด่นในสิ่งแวดล้อมใหม่ (dominant species) และเป็นชนิดพันธุ์ที่อาจทำให้ชนิดพันธุ์พื้นเมืองสูญพันธุ์ รวมไปถึงส่งผลคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและก่อให้เกิดความสูญเสียทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขอนามัย

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดกลุ่มทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย

รายการ 1 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้ว และสามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาติ เป็นชนิดพันธุ์เด่นในสิ่งแวดล้อมใหม่ (dominant species) และเป็นชนิดพันธุ์ที่อาจทำให้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นหรือชนิดพันธุ์พื้นเมืองสูญพันธุ์ รวมไปถึงส่งผลคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและก่อให้เกิดความสูญเสียทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสุขอนามัยของมนุษย์

รายการ 2 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน หมายถึง (1) ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีหลักฐานว่ามีการรุกรานในถิ่นอื่น ที่เข้ามาในประเทศไทยแล้ว และสามารถตั้งถิ่นฐาน และมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาติ จากการสำรวจและเฝ้าสังเกตพบว่าอาจแพร่ระบาดหากมีปัจจัยเกื้อหนุนหรือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (2) ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เคยรุกรานในอดีต ซึ่งสามารถควบคุมดูแลได้แล้ว

รายการ 3 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีประวัติว่ารุกรานแล้วในประเทศอื่นแต่ยังไม่รุกรานในประเทศไทย หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วมีหลักฐานว่ามีการรุกรานในประเทศอื่น

รายการ 4 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีข้อมูลหรือหลักฐานว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในประเทศอื่น ได้แก่ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นตามทะเบียน 100 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานรุนแรงของโลก ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ห้ามนำเข้าตามกฎหมาย และชนิดพันธุ์ที่มีข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่อื่น ๆ

หมายเหตุ: สำหรับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในทะเบียนรายการ 1, 2 และ 3 ที่ถูกระบุว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สามารถส่งเสริมในเชิงเศรษฐกิจได้ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันเฉพาะที่รัดกุมเพื่อมิให้เกิดการแพร่กระจายเข้าไปในพื้นที่อนุรักษ์ นอกจากนี้สำหรับสัตว์น้ำต่างถิ่นใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ควรควบคุมหรือมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการปล่อยสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติถึงแม้เป็นนอกพื้นที่อนุรักษ์ก็ตาม

มาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น มุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด การกำจัด การเฝ้าระวังและติดตามชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่พบว่ารุกรานแล้ว มีแนวโน้มรุกราน และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานของโลกทั้งที่เข้ามาแล้วและยังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทย ตามที่กำหนดไว้ในทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม กำจัด ของประเทศไทย มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุนรวม 35 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดการดำเนินการตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม กิจกรรมตามมาตรการป้องกัน ควบคุม และกาจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นจึงควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรขยายการดำเนินงานตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่แล้ว ให้ครอบคลุมกิจกรรมตามมาตรการนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ ประกอบด้วย มาตรการ 5 ด้าน ดังนี้

มาตรการที่ 1 การกำหนดนโยบาย แผน กฎหมาย และงบประมาณ สำหรับการบริหารจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการที่ 3 การเฝ้าระวังและติดตามชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการที่ 4 การสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการที่ 5 การเผยแพร่ สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในเรื่องของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

ลำดับ ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม ชื่อสามัญ ชื่อไทย อาณาจักร ไฟลัม ชั้น อันดับ วงศ์ สกุล
1 Acacia auriculiformis Benth. กระถินณรงค์ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Acacia
2 Acacia colei Maslin & L.A.J.Thomson กระถินเงิน Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Acacia
3 Acacia mangium Willd. กระถินเทพา Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Acacia
4 Acacia mearnsii De Wild. กระถินดำ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Acacia
5 Acaphylla theae (Watt, 1898) tea mite Animalia Arthropoda Arachnida Prostigmata Eriophyidae Acaphylla
6 Achatina fulica (Férussac, 1821) หอยทากยักษ์แอฟริกา Animalia Mollusca Gastropoda Stylommatophora Achatinidae Lissachatina
7 Aclerda takahashii Kuwana, 1932 sugarcane scale Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aclerdidae Aclerda
8 Acrachne racemosa (B.Heyne ex Roth) Ohwi หญ้าหางนกยูงใหญ่, หญ้าตีนกาใหญ่ Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Acrachne
9 Acraea terpsichore Linnaeus, 1758 Tawny Coster ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Nymphalidae Acraea
10 Acridotheres javanicus Cabanis, 1851 นกเอี้ยงชวา Animalia Chordata Aves Passeriformes Sturnidae Acridotheres
11 Acyrthosiphon pisum (Harris & M., 1776) เพลี้ยอ่อนถั่ว Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aphididae Acyrthosiphon
12 Aeschynomene americana L. โสนเขา Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Aeschynomene
13 Agave americana L. ป่านมะนิลา Plantae Tracheophyta Liliopsida Asparagales Asparagaceae Agave
14 Agave sisalana Perrine ex Engelm. ป่านศรนารายณ์ Plantae Tracheophyta Liliopsida Asparagales Asparagaceae Agave
15 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M.King & H.Rob. สาบหมา Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Ageratina
16 Ageratina riparia (Regel) R.M.King & H.Rob. Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Ageratina
17 Ageratum conyzoides L. สาบแร้งสาบกา Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Ageratum
18 Agrotis segetum (Denis & Schiffermuller, 1775) ผีเสื้อหนอนกระทู้สัก Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Noctuidae Agrotis
19 Aleuroctarthus destructor (Mackie, 1912) แมลงหวี่ขาวมะพร้าว Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aleyrodidae Aleurodicus
20 Aleurodicus dispersus Russell, 1965 แมลงหวี่ขาวขดเกลียว/ขดเกลียว Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aleyrodidae Aleurodicus
21 Alligator mississippiensis (Daudin, 1802) อเมริกันอัลลิเกเตอร์ Animalia Chordata Reptilia Crocodylia Alligatoridae Alligator
22 Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson ผักเป็ดแดง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Alternanthera
23 Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze บานไม่รู้โรยฝรั่ง, บานไม่รู้โรยสิงคโปร์ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Alternanthera
24 Alternanthera ficoidea R.Br. ผักเป็ดขน Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Alternanthera
25 Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. ผักเป็ดน้ำ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Alternanthera
26 Amaranthus caudatus L. ผักขมใบแดง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Amaranthus
27 Amaranthus spinosus L. ผักขมหนาม Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Amaranthus
28 Amaranthus viridis L. ผักขมหัด Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Amaranthus
29 Amrasca biguttula biguttula (lshida) เพลี้ยจักจั่นฝ้าย Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Cicadellidae Amrasca
30 Amritodus atkinsoni Lethierry, 1889 เพลี้ยจักจั่นช่อมะม่วง Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Cicadellidae Amritodus
31 Anomala antiqua (Gyllenhal, 1817) แมลงนูนดำ Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Rutelidae Anomala
32 Anopheles quadrimaculatus Say, 1824 ยุงก้นปล่อง Animalia Arthropoda Insecta Diptera Culicidae Anopheles
33 Anopheles stephensi Liston, 1901 ยุงก้นปล่อง Animalia Arthropoda Insecta Diptera Culicidae Anopheles
34 Anoplolepis gracilipes (Smith, 1857) มดน้ำผึ้ง Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Formicidae Anoplolepis
35 Anoplophora glabripennis (Motschulsky, 1854) ด้วงหนวดยาว Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Cerambycidae Anoplophora
36 Antigonon leptopus Hook. & Arn. พวงชมพู Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Polygonaceae Antigonon
37 Aonidiella orientalis (Newstead, 1894) เพลี้ยหอยเหลือง Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Diaspididae Aonidiella
38 Aphanomyces astaci Schikora โรคราของกุ้ง Protista Oomycota Peronosporea Saprolegniales Leptolegniaceae Aphanomyces
39 Aphis craccivora Koch & C.L., 1854 เพลี้ยอ่อนถั่ว Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aphididae Aphis
40 Arachis pintoi Krapov. & W.C.Greg. ถั่วพินตอย, ถั่วเปรู Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Arachis
41 Arapaima gigas (Schinz, 1822) ปลาช่อนอเมซอน Animalia Chordata Actinopterygii Osteoglossiformes Arapaimidae Arapaima
42 Argemone ochroleuca Sweet Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Ranunculales Papaveraceae Argemone
43 Argyroploce schistataceana (Sn.) ผีเสื้อหนอนเจาะลำต้นอ้อย Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Tortricidae Argyroploce
44 Arrhenatherum elatius (L.) J.Presl & C.Presl Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Arrhenatherum
45 Asphodelus fistulosus L. Plantae Tracheophyta Liliopsida Asparagales Asphodelaceae Asphodelus
46 Asterias amurensis Lütken, 1871 ดาวทะเลแปซิฟิกเหนือ Animalia Echinodermata Asteroidea Forcipulatida Asteriidae Asterias
47 Asystasia gangetica T.Anderson บาหยา, ย่าหยา, บุษบาฮาวาย, ผักกูดเน่า Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Acanthaceae Asystasia
48 Aulacaspis madiunensis (Zehntner, 1898) เพลี้ยหอยอ้อย Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Diaspididae Aulacaspis
49 Aulacothrum circumflextrum (Buckton) เพลี้ยอ่อนไม้ประดับ Animalia Aulacothrum
50 Azolla filiculoides Lam. Plantae Tracheophyta Polypodiopsida Salviniales Salviniaceae Azolla
51 Batocera rufomaculata (Degeer, 1775) Mango Tree Borer ด้วงบ่าหนามจุดนูนดำ ด้วงเจาะต้นมะม่วง Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Cerambycidae Batocera
52 Batrachochytrium dendrobatidis Longcore, Pessier & D.K. Nichols (1999) Chytrid Fungi เชื้อราของกบ Fungi Chytridiomycota Chytridiomycetes Rhizophydiales Batrachochytrium
53 Bemisia tabaci (Gennadius, 1889) แมลงหวี่ขาวยาสูบ Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aleyrodidae Bemisia
54 Bidens alba DC. ดาวกระจายไต้หวัน, ก้นจ้ำขาวดอกใหญ่, เชียงรายเดซี่ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Bidens
55 Bidens pilosa L. ปืนนกไส้ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Bidens
56 Boiga irregularis (Bechstein, 1802) งูแส้ม้าสีน้ำตาล Animalia Chordata Reptilia Squamata Colubridae Boiga
57 Briza maxima L. Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Briza
58 Brontispa longissima (Gestro, 1885) แมลงดำหนามมะพร้าว Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Chrysomelidae Brontispa
59 Brucella abortus (Schmidt, 1901) Meyer & Shaw, 1920 เชื้อโรคแท้งติดต่อในโค Bacteria Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Brucellaceae Brucella
60 Brucella melitensis (Hughes, 1893) Meyer & Shaw, 1920 เชื้อโรคแท้งติดต่อในแพะแกะ Bacteria Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Brucellaceae Brucella
61 Bufo marinus (Linnaeus, 1758) คางคกยักษ์ Animalia Chordata Amphibia Anura Bufonidae Rhinella
62 Cabomba caroliniana A.Gray บัวสาหร่าย Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Nymphaeales Cabombaceae Cabomba
63 Caiman crocodilus (Linnaeus, 1758) จระเข้ไคแมน Animalia Chordata Reptilia Crocodylia Alligatoridae Caiman
64 Carcinus maenas (Linnaeus, 1758) ปูเขียวยุโรป Animalia Arthropoda Malacostraca Decapoda Carcinidae Carcinus
65 Carduus nutans L. Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Carduus
66 Cecropia schreberiana Miq. ซีโครเปีย Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Rosales Urticaceae Cecropia
67 Celosia argentea L. Cockscomb / Celosia หงอนไก่ฝรั่ง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Celosia
68 Centratherum punctatum Cass. กระดุมไพลิน Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Centratherum
69 Centrosema pubescens Benth. ถั่วลาย, ถั่วเซนโตร, ถั่วสะแดด Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Centrosema
70 Cercopagis pengoi (Ostroumov, 1891) ไรน้ำหนาม Animalia Arthropoda Branchiopoda Diplostraca Cercopagidae Cercopagis
71 Chaetanaphothrips orchidii (Moulton, 1907) เพลี้ยไฟดอกหน้าวัว Animalia Arthropoda Insecta Thysanoptera Thripidae Chaetanaphothrips
72 Chaetanaphothrips signipennis (Bagnall, 1914) เพลี้ยไฟกล้วย Animalia Arthropoda Insecta Thysanoptera Thripidae Chaetanaphothrips
73 Cherax quadricarinatus (von Martins, 1868) กุ้งเครย์ฟิชออสเตรเลีย Animalia Arthropoda Malacostraca Decapoda Parastacidae Cherax
74 Chlamydia psittaci (Lillie, 1930) Page, 1968 เชื้อคลามัยเดียก่อโรคในนก Bacteria Chlamydiae Chlamydiae Chlamydiales Chlamydiaceae Chlamydophila
75 เชื้อคลามัยเดียก่อโรคในจระเข้ Bacteria Chlamydiae Chlamydiae Chlamydiales Chlamydiaceae Chlamydia
76 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. สาบเสือ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Chromolaena
77 ปลาหมอสี Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Cichlidae Cichla
78 Cinara cupressi (Buckton, 1881) เพลี้ยอ่อนสนไซเปรส Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aphididae Cinara
79 Cinchona pubescens Vahl. ควินิน Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Gentianales Rubiaceae Cinchona
80 Clarias gariepinus (Burchell, 1822) ปลาดุกรัสเซีย, ปลาดุกแอฟริกัน Animalia Chordata Actinopterygii Siluriformes Clariidae Clarias
81 Clidemia hirta D.Don โคลงเคลงขนต่อม Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Melastomataceae Clidemia
82 Colossoma macropomum (Cuvier, 1816) ปลาเปคูดำ Animalia Chordata Actinopterygii Characiformes Serrasalmidae Colossoma
83 Columba livia Gmelin, 1789 นกพิราบ Animalia Chordata Aves Columbiformes Columbidae Columba
84 Conopomorpha cramerella (Snellen, 1904) ผีเสื้อหนอนเจาะผลเงาะ, ผีเสื้อหนอนกินเปลือกผลเงาะ Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Gracillariidae Conopomorpha
85 Contarinia sorghicola (Coquillett, 1899) sorghum midge Animalia Arthropoda Insecta Diptera Cecidomyiidae Contarinia
86 Coptotermes formosanus Shiraki, 1909 ปลวกฟอร์โมชา Animalia Arthropoda Insecta Blattodea Rhinotermitidae Coptotermes
87 Corbicula amurensis Bogatov & Starobogatov, 1994 หอยขวานจีน Animalia Mollusca Bivalvia Venerida Cyrenidae cordicula
88 Corvus splendens Vieillot, 1817 อีแก Animalia Chordata Aves Passeriformes Corvidae Corvus
89 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore ผักเผ็ดแม้ว Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Crassocephalum
90 Crassocephalum rubens (Jacq.) S.Moore หญ้าคออ่อนดอกม่วง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Crassocephalum
91 Creontiades pallidus (Rambur, 1839) มวนถั่วมะเฮะ Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Miridae Creontiades
92 Crocodylus niloticus Laurenti, 1768 จระเข้แม่น้ำไนล์ Animalia Chordata Reptilia Crocodylia Crocodylidae Crocodylus
93 Crocodylus novaeguineae Schmidt, 1928 จระเข้นิวกินี Animalia Chordata Reptilia Crocodylia Crocodylidae Crocodylus
94 Crocodylus rhombifer (Cuvier, 1807) จระเข้คิวบา Animalia Chordata Reptilia Crocodylia Crocodylidae Crocodylus
95 Crocodylus rhombifer x siamensis จระเข้ลูกผสม Animalia Chordata Reptilia Crocodylia Crocodylidae Crocodylus
96 ปลาหมอสีลูกผสม Animalia Crossbreed
97 Crossotarsus externedentatus Wood & Bright, 1992 มอดรูเข็ม Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Curculionidae Crossotarsus
98 Cryphonectria parasitica (Murrill) M.E.Barr โรคแคงเคอร์ของเกาลัด Fungi Ascomycota Sordariomycetes Diaporthales Cryphonectriaceae Cryphonectria
99 Cydia leucostoma (Meyrick, 1912) ผีเสื้อปีกตัด Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Tortricidae Enarmonia
100 Cyperus eragrostis Lam. Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Cyperaceae Cyperus
101 Cyperus involucratus Rottb. กกรังกา Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Cyperaceae Cyperus
102 Cyrtopeltis tenuis Reuter, 1895 มวนหญ้า Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Miridae Nesidiocoris
103 Cytisus scoparius (L.) Link Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Cytisus
104 Datura stramonium L. Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Solanales Solanaceae Datura
105 Desmanthus virgatus (L.) Willd. ถั่วไมยรา Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Desmanthus
106 Diaspis bromeliae (Kerner, 1778) เพลี้ยหอยเกล็ดกลม Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Diaspididae Diaspis
107 Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) หอยกะพงม้าลาย Animalia Mollusca Bivalvia Myida Dreissenidae Dreissena
108 Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) แมลงหวี่ Animalia Arthropoda Insecta Diptera Drosophilidae Drosophila
109 Dryas iulia Fabricius, 1775 ผีเสื้อจูเลีย Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Nymphalidae Dryas
110 Echinochloa polystachya (Kunth) A.S. Hitchc. Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Echinochloa
111 Ecteinascidia thurstoni Herdman, 1890 เพรียงหัวหอม Animalia Chordata Ascidiacea Phlebobranchia Perophoridae Ecteinascidia
112 Eichhornia crassipes Solms ผักตบชวา Plantae Tracheophyta Liliopsida Commelinales Pontederiaceae Eichhornia
113 Eleutherodactylus coqui Thomas, 1966 ปาดแคริบเบียน Animalia Chordata Amphibia Anura Eleutherodactylidae Eleutherodactylus
114 Empoasca flavescens Gillette, 1898 เพลี้ยจักจั่นฝ้าย Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Cicadellidae Empoasca
115 Eragrostis curvula (Schrad.) Nees Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Eragrostis
116 Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 Hedgehog เม่นขนสั้น Animalia Chordata Mammalia Erinaceomorpha Erinaceidae Erinaceus
117 Eriocheir sinensis H.Milne Edwards, 1853 ปูขนจีน Animalia Arthropoda Malacostraca Decapoda Varunidae Eriocheir
118 Eriosoma lanigerum (Hausemann, 1802) เพลี้ยอ่อน Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aphididae Eriosoma
119 Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Ait. Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Geraniales Geraniaceae Erodium
120 Eryngium foetidum L. ผักชีฝรั่ง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Apiales Apiaceae Eryngium
121 Euglandina rosea (Ferussac, 1818) หอยนักล่าสีชมพู Animalia Mollusca Gastropoda Stylommatophora Spiraxidae Euglandina
122 Euphorbia esula L. น้ำนมราชสีห์ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Euphorbiaceae Euphorbia
123 Euphorbia heterophylla L. หญ้ายาง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Euphorbiaceae Euphorbia
124 Euphorbia hirta L. น้ำนมราชสีห์ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Euphorbiaceae Euphorbia
125 Euplatypus parallelus Bright & Skidmore, 2002 ambrosia beetle, pin hole borer, มอดรูเข็ม Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Curculionidae Bostrichus
126 Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) เพลี้ยไฟ Animalia Arthropoda Insecta Thysanoptera Thripidae Frankliniella
127 Fusarium oxysporum Schltdl. โรคเหี่ยวในพืช Fungi Ascomycota Sordariomycetes Hypocreales Nectriaceae Fusarium
128 Gynaikothrips ficorum (Marchal, 1908) เพลี้ยไฟไทร Animalia Arthropoda Insecta Thysanoptera Phlaeothripidae Gynaikothrips
129 Galinsoga parviflora Cav. ทหารกล้า Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Galinsoga
130 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. ทหารกล้าใบขน Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Galinsoga
131 Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) ปลาหางนกยูง Animalia Chordata Actinopterygii Cyprinodontiformes Poeciliidae Gambusia
132 Gomphrena celosioides C.F.P.Mart. บานไม่รู้โรยป่าดอกยาว Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Gomphrena
133 Gomphrena serrata L. บานไม่รู้โรยป่าดอกกลม Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Gomphrena
134 Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br. Silk oak สนอินเดีย Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Proteales Proteaceae Grevillea
135 Gulella bicolor (Hutton, 1834) หอยนักล่าสีส้ม Animalia Mollusca Gastropoda Stylommatophora Streptaxidae Gulella
136 Gymnocoronis spilanthoides DC. Senegal Tea Plant Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Gymnocoronis
137 Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) ผีเสื้อหนอนเจาะสมอฝ้าย Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Noctuidae Helicoverpa
138 Helopeltis antonii V.Signoret, 1858 มวนยุง Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Miridae Helopeltis
139 Heteropsylla cubana Crawford, 1914 เพลี้ยไก่ฟ้ากระถิน Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Psyllidae Heteropsylla
140 Heterotilapia buttikoferi (Hubrecht, 1881) ปลาหมอบัตเตอร์ Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Cichlidae Heterotilapia
141 Holcus lanatus L. Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Holcus
142 Homona coffearia Nietner, 1861 ผีเสื้อหนอนม้วนใบ Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Tortricidae Homona
143 Hydrilla verticillata (Roxb.) Royle สาหร่ายหางกระรอก Plantae Tracheophyta Liliopsida Alismatales Hydrocharitaceae Hydrilla
144 Hydrocotyle umbellata L. แว่นแก้ว Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Apiales Apiaceae Hydrocotyle
145 Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf หญ้าแสงคำ Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Hyparrhenia
146 Hypostomus plecostomus (Linnaeus, 1758) ปลากดเกราะ, ปลาซักเกอร์ Animalia Chordata Actinopterygii Siluriformes Loricariidae Hypostomus
147 Hyptis suaveolens (L.) Poit. แมงลักคา Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Lamiaceae Mesosphaerum
148 Icerya purchasi Maskell, 1879 เพลี้ยปุยฝ้าย Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Margarodidae Icerya
149 Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818) ปลากดอเมริกัน Animalia Chordata Actinopterygii Siluriformes Ictaluridae Ictalurus
150 Iguana iguana (Linnaeus, 1758) อีกัวน่าเขียว Animalia Chordata Reptilia Squamata Iguanidae Iguana
151 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. หญ้าคา Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Imperata
152 Lantana camara L. ผกากรอง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Verbenaceae Lantana
153 Lates niloticus (Linnaeus, 1758) ปลากะพงแม่น้ำไนล์ Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Latidae Lates
154 Latrodectus geometricus Koch, 1841 แมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาล Animalia Arthropoda Arachnida Araneae Theridiidae Latrodectus
155 kata Azar Protista Euglenozoa Kinetoplastea Trypanosomatida Trypanosomatidae Leishmania
156 Leptocybe invasa Fisher & La Salle, 2004 หนอนปมใบยูคาลิป Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Eulophidae Leptocybe
157 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit กระถินยักษ์ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Leucaena
158 Leucothoe spinicarpa Abildgaard, 1789 แอมฟิพอด Animalia Arthropoda Malacostraca Amphipoda Leucothoidae Leucothoe
159 Linepithema humile (Mayr, 1868) มดอาร์เจนตินา Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Formicidae Linepithema
160 Liriomyza huidobrensis Blanchard, 1926 แมลงวันหนอนชอนใบเบญจมาศ Animalia Arthropoda Insecta Diptera Agromyzidae Liriomyza
161 Liriomyza sativae Blanchard, 1938 แมลงวันหนอนชอนใบผัก Animalia Arthropoda Insecta Diptera Agromyzidae Liriomyza
162 Liriomyza trifolii Burgess, 1880 แมลงวันมะเขือเทศ Animalia Arthropoda Insecta Diptera Agromyzidae Liriomyza
163 Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) กบบุลฟร๊อก Animalia Chordata Amphibia Anura Ranidae Lithobates
164 Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) กุ้งขาว Animalia Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus
165 Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) บุ้งขนยิปซี Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Erebidae Lymantria
166 Lythrum salicaria L. ลิทรัม Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Lythraceae Lythrum
167 Macfadyena unguis-cati (L.) A.H.Gentry เล็บวิฬา Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Bignoniaceae Dolichandra
168 Macrosiphum euphorbiae (Thomas & C., 1878) เพลี้ยอ่อนมันฝรั่ง Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aphididae Macrosiphum
169 Malachra capitata L. ปอคัน Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Malvaceae Malachra
170 Manihot esculenta Crantz มันสำปะหลังป่า Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Euphorbiaceae Manihot
171 Marsilea macropoda Engelm. ผักแว่นใบใหญ่ Plantae Tracheophyta Polypodiopsida Salviniales Marsileaceae Marsilea
172 Marsilea quadrifolia L. ผักแว่นขน Plantae Tracheophyta Polypodiopsida Salviniales Marsileaceae Marsilea
173 Maruca vitrata (Fabricius, 1787) ผีเสื้อหนอนเจาะฝักถั่ว Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Crambidae Maruca
174 Mayaheros urophthalmus (Günther, 1862) ปลาหมอมายัน Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Cichlidae Mayaheros
175 Melinis minutiflora P.Beauv. หญ้ายาง Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Melinis
176 Melinis repens (Willd.) Zizka หญ้าดอกชมพู Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Melinis
177 ไส้เดือนฝอยรากปม Animalia Nematoda Secernentea Tylenchida Heteroderidae Meloidogyne
178 Melopsittacus undulatus (Shaw, 1805) นกหงษ์หยก Animalia Chordata Aves Psittaciformes Psittacidae Melopsittacus
179 Miconia calvescens DC. โฉมงาม Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Melastomataceae Miconia
180 Micropterus salmoides (Lacepède, 1802) ปลากะพงปากกว้าง Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Centrarchidae Micropterus
181 Mikania micrantha Kunth ขี้ไก่ย่าน Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Mikania
182 Mimosa diplotricha C.Wright ex Sauvalle ไมยราบเลื้อย Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Mimosa
183 Mimosa pigra L. ไมยราบยักษ์ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Mimosa
184 Mimosa pudica L. ไมยราบ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Mimosa
185 Mnemiopsis leidyi A.Agassiz, 1865 หวีวุ้น Animalia Ctenophora Tentaculata Lobata Bolinopsidae Mnemiopsis
186 Monochamus alternatus Hope, 1843 ด้วงหนวดยาว Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Cerambycidae Monochamus
187 Morella faya (Aiton) Wilbur พุ่มไฟ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fagales Myricaceae Morella
188 Muntingia calabura L. ตะขบฝรั่ง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Muntingiaceae Muntingia
189 Mustela erminea Linnaeus, 1758 Ferret Animalia Chordata Mammalia Carnivora Mustelidae Mustela
190 Mustela furo Linnaeus, 1758 เฟอเรท Animalia Chordata Mammalia Carnivora Mustelidae Mustela
191 Mycobacterium paratuberculosis Bergey & al., 1923 เชื้อโรค Paratuberculosis Bacteria Actinobacteria Actinomycetales Mycobacteriaceae Mycobacterium
192 Myriophyllum aquaticum Verdc. สาหร่ายญี่ปุ่น Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Saxifragales Haloragaceae Myriophyllum
193 Myriophyllum spicatum L. Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Saxifragales Haloragaceae Myriophyllum
194 Mytilopsis sallei (Récluz, 1849) หอยแมลงภู่เทียม Animalia Mollusca Bivalvia Myida Dreissenidae Mytilopsis
195 Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 หอยกะพงเมดิเตอร์เรเนียน Animalia Mollusca Bivalvia Mytilida Mytilidae Mytilus
196 Nacoleia octasema (Meyrick, 1886) ผีเสื้อหนอนม้วนใบถั่ว Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Crambidae Lamprosema
197 Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) round goby ปลาบู่ Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Gobiidae Neogobius
198 Neptunia plena (L.) Benth. ผักกระฉูด, ผักกระเฉดต้น Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Neptunia
199 Nezara viridula (Linnaeus, 1758) มวนเขียวข้าว Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Pentatomidae Nezara
200 Nicandra physalodes Scop. โทงเทงม่วง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Solanales Solanaceae Nicandra
201 Nymphaea capensis var. zanzibariensis Casp. สุธาสิโนบล Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Nymphaeales Nymphaeaceae Nymphaea
202 Oligonychus coffeae (Nietner, 1861) ไรแดงมันสำปะหลัง Animalia Arthropoda Arachnida Prostigmata Tetranychidae Oligonychus
203 Oligonychus mangiferus (Rahman & Sapra, 1940) ไรแมงมุมมะม่วง Animalia Arthropoda Arachnida Prostigmata Tetranychidae Oligonychus
204 Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) ปลาเทราส์สายรุ้ง Animalia Chordata Actinopterygii Salmoniformes Salmonidae Oncorhynchus
205 Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. Dutch elm disease Fungi Ascomycota Sordariomycetes Ophiostomatales Ophiostomataceae Ophiostoma
206 Opisina arenosella Walker, 1864 หนอนหัวดำมะพร้าว Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Oecophoridae Opisina
207 Opuntia elatior Mill. เสมา Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Cactaceae Opuntia
208 Oreochromis mossambicus (Peters, 1852) ปลาหมอเทศ Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Cichlidae Oreochromis
209 Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) ปลานิล Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Cichlidae Oreochromis
210 Orthezia insignis Browne, 1887 เพลี้ยหอยส้ม Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Ortheziidae Insignorthezia
211 Oryctes rhinoceros (Linnaeus, 1758) ด้วงแรดมะพร้าว Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Dynastidae Oryctes
212 Oxalis latifolia Kunth ผักแว่นดอกชมพู Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Oxalidales Oxalidaceae Oxalis
213 Oxalis pes-caprae L. Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Oxalidales Oxalidaceae Oxalis
214 Oxycarenus hyalinipennis (Costa & A., 1847) มวนฝิ่น Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Oxycarenidae Oxycarenus
215 Panicum maximum Jacq. หญ้ากินนี, หญ้ากินนีสีม่วง, หญ้ากินี, หญ้าเสือแกลก Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Panicum
216 Parabemisia myricae (Kuwana, 1927) แมลงหวี่ขาวส้ม Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aleyrodidae Parabemisia
217 Passer domesticus (Linnaeus, 1758) นกกระจอกใหญ่ Animalia Chordata Aves Passeriformes Passeridae Passer
218 Passiflora foetida L. กะทกรก Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Passifloraceae Passiflora
219 Pavo cristatus Linnaeus, 1758 Indian Peafowl, Common Peafowl, Peafowl นกยูงอินเดีย Animalia Chordata Aves Galliformes Phasianidae Pavo
220 Pectinophora gossypiella (Saunders, 1844) ผีเสื้อหนอนสีชมพู Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Gelechiidae Pectinophora
221 Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1835) ตะพาบไต้หวัน Animalia Chordata Reptilia Testudines Trionychidae Pelodiscus
222 Pennisetum pedicellatum Trin. หญ้าขจรจบดอกเล็ก Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Cenchrus
223 Pennisetum polystachion (L.) Schult. หญ้าขจรจบดอกใหญ่ Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Cenchrus
224 Pennisetum purpureum Schumach. หญ้าเนเปียร์ Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Cenchrus
225 Pennisetum setosum (Sw.) Rich. หญ้าขจรจบดอกเหลือง Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Cenchrus
226 Peregrinus maidis (Ashmead, 1890) เพลี้ยกระโดดข้าวโพด Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Delphacidae Peregrinus
227 Pheidole megacephala (Fabricius, 1793) มดหัวโต, มดคันทุ่ง Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Formicidae Pheidole
228 Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) ผีเสื้อหัวมันฝรั่ง Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Gelechiidae Phthorimaea
229 Phyllanthus caroliniensis Walter ลูกใต้ใบใหญ่ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Phyllanthaceae Phyllanthus
230 Phyllotreta striolata (Fabricius, 1801) ด้วงหมัดผักกาด Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Chrysomelidae Phyllotreta
231 Phytophthora cinnamomi Rands โรครากเน่า Protista Oomycota Peronosporea Peronosporales Peronosporaceae Phytophthora
232 Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818) Animalia Chordata Actinopterygii Characiformes Serrasalmidae Piaractus
233 Pistia stratiotes L. จอก Plantae Tracheophyta Liliopsida Alismatales Araceae Pistia
234 Platydemus manokwari Beauchamp, 1962 หนอนตัวแบนนิวกินี Animalia Platyhelminthes Rhabditophora Tricladida Geoplanidae Platydemus
235 Platypus parallelus (Fabricius, 1801) มอดรูเข็ม Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Curculionidae Bostrichus
236 Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) หนอนใยผัก Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Plutellidae Plutella
237 Poecilia reticulata Peters, 1859 ปลาหางนกยูง, ปลากินยุง Animalia Chordata Actinopterygii Cyprinodontiformes Poeciliidae Poecilia
238 Poecilia sphenops Valenciennes, 1846 ปลาหางนกยูงไต้หวัน, ปลามอลลี่ Animalia Chordata Actinopterygii Cyprinodontiformes Poeciliidae Poecilia
239 Poecilia velifera (Regan, 1914) ปลาหางนกยูง, ปลาเซลฟิน Animalia Chordata Actinopterygii Cyprinodontiformes Poeciliidae Poecilia
240 Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc. ผักไผ่ญี่ปุ่น Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Polygonaceae Reynoutria
241 Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822) หอยเชอรี่ Animalia Mollusca Gastropoda Architaenioglossa Ampullariidae Pomacea
242 Pomacea Perry, 1810 หอยเชอรี่ยักษ์ Animalia Mollusca Gastropoda Architaenioglossa Ampullariidae Pomacea
243 Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob. สาบแมว Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Praxelis
244 Procambarus clarkii (Girard, 1852) กุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน Animalia Arthropoda Malacostraca Decapoda Cambaridae Procambarus
245 Prosopis glandulosa Torr. เมสคีท Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Prosopis
246 Prosopis juliflora (Sw.) DC. กระถินหางกระรอก, หนามปีศาจ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Prosopis
247 Pseudococcus longispinus (Targioni Tozzetti, 1867) เพลี้ยแป้ง Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Pseudococcidae Pseudococcus
248 Psidium guajava L. ฝรั่งขี้นก, ฝรั่งป่า Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Myrtaceae Psidium
249 Psittacula krameri (Scopoli, 1769) นกแก้วคอแหวนสีกุหลาบ Animalia Chordata Aves Psittaciformes Psittacidae Psittacula
250 Pterygoplichthys pardalis (Castelnau, 1855) ปลากดเกราะ, ปลาซักเกอร์ Animalia Chordata Actinopterygii Siluriformes Loricariidae Pterygoplichthys
251 ปลากดเกราะ, ปลาซักเกอร์ Animalia Chordata Actinopterygii Siluriformes Loricariidae Pterygoplichthys
252 Pueraria montana (Lour.) Merr. ถั่วคุดสุ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Pueraria
253 Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766) นกปรอดก้นแดง Animalia Chordata Aves Passeriformes Pycnonotidae Pycnonotus
254 Euglandina rosea (Ferussac, 1818) ปลาปิรันยา Animalia Chordata Actinopterygii Characiformes Serrasalmidae Pygocentrus
255 Quadrastichus erythrinae Kim, 2004 แตนปมใบทองหลาง Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Eulophidae Quadrastichus
256 Ralstonia solanacearum (Smith, 1896) Yabuuchi & al., 1996 โรคเหี่ยวของมะเขือเทศ Bacteria Proteobacteria Betaproteobacteria Burkholderiales Burkholderiaceae Ralstonia
257 Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) หนูท่อ Animalia Chordata Mammalia Rodentia Muridae Rattus
258 Ricinus communis L. ละหุ่ง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Euphorbiaceae Ricinus
259 Rivina humilis L. พริกฝรั่ง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Phytolaccaceae Rivina
260 Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton หญ้าโขย่ง Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Rottboellia
261 Ruellia tuberose L., 1753 ต้อยติ่ง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Acanthaceae Ruellia
262 Saccharicoccus sacchari (Cockerell, 1895) เพลี้ยแป้งอ้อย Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Pseudococcidae Saccharicoccus
263 Salmo trutta Linnaeus, 1758 ปลาเทราท์สีน้ำตาล Animalia Chordata Actinopterygii Salmoniformes Salmonidae Salmo
264 Salvinia molesta D.Mitch. จอกหูหนูยักษ์ Plantae Tracheophyta Polypodiopsida Salviniales Salviniaceae Salvinia
265 Sansevieria roxburghiana Schult.f. ว่านลาย Plantae Tracheophyta Liliopsida Asparagales Asparagaceae Sansevieria
266 Sarotherodon melanotheron Rüppell, 1852 ปลาหมอคางดำ Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Cichlidae Sarotherodon
267 Schefflera actinophylla (Endl.) Harms หนวดปลาหมึก Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Apiales Araliaceae Schefflera
268 Scirpophaga innotata Walker, 1863 ผีเสื้อหนอนสีครีม Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Crambidae Scirpophaga
269 Sciurus carolinensis Gmelin, 1788 กระรอกสีเทา Animalia Chordata Mammalia Rodentia Sciuridae Sciurus
270 Scrobipalpa heliopa Lower, 1900 ผีเสื้อหนอนท้องมานยาสูบ Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Gelechiidae Scrobipalpa
271 Senna floribunda (Cav.) H.S.Irwin & Barneby ขี้เหล็กอเมริกา Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Senna
272 ปลาปิรันยา Animalia Chordata Actinopterygii Characiformes Serrasalmidae Serrasalmus
273 Solanum stramonifolium Jacq. มะอึก Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Solanales Solanaceae Solanum
274 Solenopsis geminata (Fabricius, 1804) มดคันไฟ Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Formicidae Solenopsis
275 Solenopsis invicta Buren, 1972 มดคันไฟ Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Formicidae Solenopsis
276 Spartina anglica C.E.Hubb. หญ้าเจ้าชู้ทะเล Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Sporobolus
277 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Bignoniaceae Spathodea
278 Sphagneticola trilobata (L.) Pruski กระดุมทองเลื้อย Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Sphagneticola
279 Spodoptera exempta Walker, 1856 cutworm Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Noctuidae Spodoptera
280 Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) European Turtle-dove นกเขาแขก Animalia Chordata Aves Columbiformes Columbidae Streptopelia
281 Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 นกกิ้งโครงพันธุ์ยุโรป Animalia Chordata Aves Passeriformes Sturnidae Sturnus
282 Susica sinensis Walker, 1856 ผีเสื้อหนอนร่าน Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Limacodidae Susica
283 Synedrella nodiflora Gaertn. ผักแครด Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Synedrella
284 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. โสมคน, โสมไทย, โสมกินใบ, ว่านผักปัง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Talinaceae Talinum
285 Tapinoma melanocephalum (Fabricius, 1793) มดเหม็น Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Formicidae Tapinoma
286 Tarophagus proserpina (Kirkaldy, 1907) เพลี้ยกระโดดเผือก Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Delphacidae Tarophagus
287 Tecoma stans (L.) Kunth ทองอุไร Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Bignoniaceae Tecoma
288 Tetilla japonica Lampe, 1886 ฟองน้ำลูกกอล์ฟ Animalia Porifera Demospongiae Tetractinellida Tetillidae Tetilla
289 Thalia geniculata L. คล้าน้ำช่อห้อย Plantae Tracheophyta Liliopsida Zingiberales Marantaceae Thalia
290 Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) African Sacred Ibis นกช้อนหอยขาวแอฟริกา Animalia Chordata Aves Pelecaniformes Threskiornithidae Threskiornis
291 Thrips simplex (Morison, 1930) เพลี้ยไฟ Animalia Arthropoda Insecta Thysanoptera Thripidae Thrips
292 Thrips tabaci Lindeman, 1889 เพลี้ยไฟหอมใหญ่ Animalia Arthropoda Insecta Thysanoptera Thripidae Thrips
293 Tithonia diversifolia A.Gray บัวตอง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Tithonia
294 Trachemys scripta (Thunberg In Schoepff, 1792) เต่าแก้มแดง Animalia Chordata Reptilia Testudines Emydidae Trachemys
295 Trichodesma zeylanicum R.Br. ต้นเอดส์, ปอคัน Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Boraginales Boraginaceae Trichodesma
296 Tridax procumbens L. ตีนตุ๊กแก, หญ้าตีนตุ๊กแก Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Tridax
297 Triplaris Loefl. ex L. ปาโลแซนโตส Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Polygonaceae Triplaris
298 Trogoderma granarium Everts, 1898 ด้วงเนื้อมะพร้าว Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Dermestidae Trogoderma
299 Typha angustifolia L. Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Typhaceae Typha
300 Typha latifolia L. ธูปฤาษี Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Typhaceae Typha
301 Ulex europaeus L. ยูเลกซ์ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Ulex
302 Undaria pinnatifida (Harv.) Suringar Asia Kelp Animalia Ochrophyta Phaeophyceae Laminariales Alariaceae Undaria
303 Verbena officinalis L. European verbena นังด้งล้าง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Verbenaceae Verbena
304 Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758) ต่อยุโรป Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Vespidae Vespula
305 Vibrio cholerae Pacini, 1854 Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Vibrionales Vibrionaceae Vibrio
306 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) หมาจิ้งจอกแดง Animalia Chordata Mammalia Carnivora Canidae Vulpes
307 Wasmannia auropunctata (Roger, 1863) มดต้นโกโก้ Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Formicidae Wasmannia
ลำดับ ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม ชื่อสามัญ ชื่อไทย อาณาจักร ไฟลัม ชั้น อันดับ วงศ์ สกุล
สรุปรายงานทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน