แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

(Thailand Biodiversity Information Facility: TH-BIF)

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอนุกรมวิธานของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ รวมทั้งระบบนิเวศและความเชี่ยวชาญอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานสากล โดยในส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการสืบค้นความหลากหลายทางชีวภาพจากความเชี่ยวชาญ จากการทำงานของระบบคลังข้อมูลฯ ที่สามารถสืบค้นผู้เชี่ยวชาญตามหมวดหมู่อนุกรมวิธานได้


การให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

        สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (Thailand Biodiversity Information Facility: TH-BIF) เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เพื่อตอบสนองการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ในประเด็นปฏิรูปเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง ได้จัดทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเก็บรวบรวม ใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ในระบบคลังข้อมูลฯ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

        ๑. เพื่อการประมวลผลและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (Thailand Biodiversity Information Facility: TH-BIF) และนำไปประมวลผลร่วมกับแพลตฟอร์มผู้เชี่ยวชาญเพื่อการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล

        ๒. เพื่อนำไปเผยแพร่ให้บริการในเชิงวิชาการภายใต้เว็บไซต์คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (www.thbif.onep.go.th)

        ๓. ร่วมเป็นเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับการพัฒนางานวิจัย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ สนับสนุนการพัฒนาคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้มีข้อมูลที่มีคุณภาพ ที่สามารถนำไปวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อการอนุรักษ์ ปกป้อง ฟื้นฟู และ นำความหลากหลายทางชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนของประเทศ

        ๔. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น และมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

        ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้ข้อมูลเพื่อใช้งานดังกล่าว ประกอบด้วย

ข้อมูลส่วนตัว

        ๑. ชื่อ-สกุล

        ๒. ไฟล์รูปภาพ

        ๓. สังกัด-หน่วยงาน

        ๔. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้/เบอร์โทรศัพท์/อีเมล์

        ๕. สาขาที่เชี่ยวชาญ

        ๖. หัวข้องานวิจัย/งานวิจัย/ลิงค์งานวิจัย

โดยศึกษารายละเอียดนโยบายเพิ่มเติม

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙

- พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓

- นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ PDF ไฟล์

- คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) https://www.onep.go.th/privacy-notice/

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

(Thailand Biodiversity Information Facility: TH-BIF)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิการศึกษา ชื่อวุฒิการศึกษา คณะหรือสาขา สถาบัน ประเทศ ปีที่จบ


ระบบนิเวศ รายละเอียด
สิ่งมีชีวิต หมวดหมู่ หมวดหมู่ย่อย ซัพหมวดหมู่ย่อย SubPhylum Family Order ScientificName CommonName
เรื่อง แหล่งสืบค้น

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

(Thailand Biodiversity Information Facility: TH-BIF)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลส่วนบุคคล

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ไม่ระบุ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
dddddddddddddd
-ไม่ระบุ-

ความชำนาญที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

-ไม่ระบุ-

ความชำนาญอื่นๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)

-ไม่ระบุ-

ความเชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศ (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

-
-

ความเชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธาน (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

-
-

ผลงานวิชาการอ้างอิง

-
-

การเป็นเครือข่าย/สมาชิก สมาคม หรือองค์กรในด้านที่เกี่ยวข้อง (อาทิ สมาคมนักอนุกรมวิธาน เป็นสมาชิก คณะทำงาน หรือคณะกรรมการขององค์กร/องค์การระหว่างประเทศ เช่น IUCN ฯลฯ) โปรดระบุ

-
-

ความคิดเห็นอื่น ๆ

-