แนวทางปฏิบัติในการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลของระบบคลังข้อมูลฯ


แนวทางปฏิบัติในการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลของระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
สำนักงานนโยบายและและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย โดยอาศัยกลไกของคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ จัดทำแนวทางปฏิบัติในการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลของระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เพื่อให้มีกฎเกณฑ์ กติกา โครงสร้าง กลไก และกระบวนการในการกำกับดูแลข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงผ่านระบบคลังข้อมูลฯ ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และเรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ ซึ่งคณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลของระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยแล้ว โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลของระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยที่หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 กระบวนการในการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลของระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ส่วนที่ 2 กลไก/ มาตรการในการก ากับดูแลข้อมูลของระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย