ทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน


-- ค้นหาแบบระเอียด --

ค้นหา

สิ่งมีชีวิตที่มีทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน จำนวน 132 รายการ

ทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

คำนิยาม

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (Alien Species) หมายถึง ชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิต ที่ไม่เคยปรากฏในถิ่นชีวภูมิศาสตร์หนึ่งมาก่อนแต่ได้ถูกนำเข้ามาหรือเข้ามาโดยวิธีใด ๆ จากถิ่นอื่น ซึ่งอาจดำรงชีวิตอยู่และสามารถสืบพันธุ์ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของปัจจัยแวดล้อมและการปรับตัวของชนิดพันธุ์นั้น

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน (Invasive Alien Species : IAS) หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาแล้วสามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพร่กระจายได้ธรรมชาติ เป็นชนิดพันธุ์เด่นในสิ่งแวดล้อมใหม่ (dominant species) และเป็นชนิดพันธุ์ที่อาจทำให้ชนิดพันธุ์พื้นเมืองสูญพันธุ์ รวมไปถึงส่งผลคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและก่อให้เกิดความสูญเสียทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขอนามัย

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดกลุ่มทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย

รายการ 1 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้ว และสามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาติ เป็นชนิดพันธุ์เด่นในสิ่งแวดล้อมใหม่ (dominant species) และเป็นชนิดพันธุ์ที่อาจทำให้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นหรือชนิดพันธุ์พื้นเมืองสูญพันธุ์ รวมไปถึงส่งผลคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและก่อให้เกิดความสูญเสียทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสุขอนามัยของมนุษย์

รายการ 2 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน หมายถึง (1) ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีหลักฐานว่ามีการรุกรานในถิ่นอื่น ที่เข้ามาในประเทศไทยแล้ว และสามารถตั้งถิ่นฐาน และมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาติ จากการสำรวจและเฝ้าสังเกตพบว่าอาจแพร่ระบาดหากมีปัจจัยเกื้อหนุนหรือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (2) ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เคยรุกรานในอดีต ซึ่งสามารถควบคุมดูแลได้แล้ว

รายการ 3 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีประวัติว่ารุกรานแล้วในประเทศอื่นแต่ยังไม่รุกรานในประเทศไทย หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วมีหลักฐานว่ามีการรุกรานในประเทศอื่น

รายการ 4 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีข้อมูลหรือหลักฐานว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในประเทศอื่น ได้แก่ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นตามทะเบียน 100 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานรุนแรงของโลก ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ห้ามนำเข้าตามกฎหมาย และชนิดพันธุ์ที่มีข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่อื่น ๆ

หมายเหตุ: สำหรับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในทะเบียนรายการ 1, 2 และ 3 ที่ถูกระบุว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สามารถส่งเสริมในเชิงเศรษฐกิจได้ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันเฉพาะที่รัดกุมเพื่อมิให้เกิดการแพร่กระจายเข้าไปในพื้นที่อนุรักษ์ นอกจากนี้สำหรับสัตว์น้ำต่างถิ่นใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ควรควบคุมหรือมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการปล่อยสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติถึงแม้เป็นนอกพื้นที่อนุรักษ์ก็ตาม

มาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น มุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด การกำจัด การเฝ้าระวังและติดตามชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่พบว่ารุกรานแล้ว มีแนวโน้มรุกราน และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานของโลกทั้งที่เข้ามาแล้วและยังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทย ตามที่กำหนดไว้ในทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม กำจัด ของประเทศไทย มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุนรวม 35 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดการดำเนินการตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม กิจกรรมตามมาตรการป้องกัน ควบคุม และกาจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นจึงควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรขยายการดำเนินงานตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่แล้ว ให้ครอบคลุมกิจกรรมตามมาตรการนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ ประกอบด้วย มาตรการ 5 ด้าน ดังนี้

มาตรการที่ 1 การกำหนดนโยบาย แผน กฎหมาย และงบประมาณ สำหรับการบริหารจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการที่ 3 การเฝ้าระวังและติดตามชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการที่ 4 การสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการที่ 5 การเผยแพร่ สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในเรื่องของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

ลำดับ ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม ชื่อสามัญ ชื่อไทย อาณาจักร ไฟลัม ชั้น อันดับ วงศ์ สกุล
1 Acacia auriculiformisA. Cunn. ex Benth. กระถินณรงค์ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Acacia
2 Acacia mangium Willd. กระถินเทพา Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Acacia
3 Achatina fulica (Férussac, 1821) หอยทากยักษ์แอฟริกา Animalia Mollusca Gastropoda Stylommatophora Achatinidae Lissachatina
4 Acrachne racemosa (B.Heyne ex Roth) Ohwi หญ้าหางนกยูงใหญ่, หญ้าตีนกาใหญ่ Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Acrachne
5 Acraea terpsichore Linnaeus, 1758 Tawny Coster ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Nymphalidae Acraea
6 Acridotheres javanicus Cabanis, 1851 นกเอี้ยงชวา Animalia Chordata Aves Passeriformes Sturnidae Acridotheres
7 Aeschynomene americana L. โสนเขา Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Aeschynomene
8 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M.King & H.Rob. สาบหมา Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Ageratina
9 Ageratum conyzoides L. สาบแร้งสาบกา Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Ageratum
10 Agrotis segetum (Denis & Schiffermuller, 1775) ผีเสื้อหนอนกระทู้สัก Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Noctuidae Agrotis
11 Aleurodicus dispersus Russell, 1965 แมลงหวี่ขาวขดเกลียว/ขดเกลียว Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aleyrodidae Aleurodicus
12 Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze บานไม่รู้โรยฝรั่ง, บานไม่รู้โรยสิงคโปร์ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Alternanthera
13 Alternanthera ficoidea R.Br. ผักเป็ดขน Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Alternanthera
14 Amaranthus spinosus L. ผักขมหนาม Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Amaranthus
15 Amaranthus viridis L. ผักขมหัด Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Amaranthus
16 Amritodus atkinsoni Lethierry, 1889 เพลี้ยจักจั่นช่อมะม่วง Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Cicadellidae Amritodus
17 Anoplolepis gracilipes (Smith, 1857) มดน้ำผึ้ง Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Formicidae Anoplolepis
18 Aonidiella orientalis (Newstead, 1894) เพลี้ยหอยเหลือง Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Diaspididae Aonidiella
19 Aphis craccivora Koch & C.L., 1854 เพลี้ยอ่อนถั่ว Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aphididae Aphis
20 Asystasia gangetica T.Anderson บาหยา, ย่าหยา, บุษบาฮาวาย, ผักกูดเน่า Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Acanthaceae Asystasia
21 Batocera rufomaculata (Degeer, 1775) Mango Tree Borer ด้วงบ่าหนามจุดนูนดำ ด้วงเจาะต้นมะม่วง Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Cerambycidae Batocera
22 Batrachochytrium dendrobatidis Longcore, Pessier & D.K. Nichols (1999) Chytrid Fungi เชื้อราของกบ Fungi Chytridiomycota Chytridiomycetes Rhizophydiales Batrachochytrium
23 Bemisia tabaci (Gennadius, 1889) แมลงหวี่ขาวยาสูบ Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aleyrodidae Bemisia
24 Bidens alba DC. ดาวกระจายไต้หวัน, ก้นจ้ำขาวดอกใหญ่, เชียงรายเดซี่ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Bidens
25 Bidens pilosa L. ปืนนกไส้ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Bidens
26 Brontispa longissima (Gestro, 1885) แมลงดำหนามมะพร้าว Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Chrysomelidae Brontispa
27 Brucella abortus (Schmidt, 1901) Meyer & Shaw, 1920 เชื้อโรคแท้งติดต่อในโค Bacteria Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Brucellaceae Brucella
28 Brucella melitensis (Hughes, 1893) Meyer & Shaw, 1920 เชื้อโรคแท้งติดต่อในแพะแกะ Bacteria Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Brucellaceae Brucella
29 Centrosema pubescens Benth. ถั่วลาย, ถั่วเซนโตร, ถั่วสะแดด Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Centrosema
30 Chaetanaphothrips signipennis (Bagnall, 1914) เพลี้ยไฟกล้วย Animalia Arthropoda Insecta Thysanoptera Thripidae Chaetanaphothrips
31 Chlamydia psittaci (Lillie, 1930) Page, 1968 เชื้อคลามัยเดียก่อโรคในนก Bacteria Chlamydiae Chlamydiae Chlamydiales Chlamydiaceae Chlamydophila
32 เชื้อคลามัยเดียก่อโรคในจระเข้ Bacteria Chlamydiae Chlamydiae Chlamydiales Chlamydiaceae Chlamydia
33 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. สาบเสือ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Chromolaena
34 Clarias gariepinus (Burchell, 1822) ปลาดุกรัสเซีย, ปลาดุกแอฟริกัน Animalia Chordata Actinopterygii Siluriformes Clariidae Clarias
35 Clidemia hirta D.Don โคลงเคลงขนต่อม Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Melastomataceae Clidemia
36 Colossoma macropomum (Cuvier, 1816) ปลาเปคูดำ Animalia Chordata Actinopterygii Characiformes Serrasalmidae Colossoma
37 Columba livia Gmelin, 1789 นกพิราบ Animalia Chordata Aves Columbiformes Columbidae Columba
38 Corvus splendens Vieillot, 1817 อีแก Animalia Chordata Aves Passeriformes Corvidae Corvus
39 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore ผักเผ็ดแม้ว Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Crassocephalum
40 Crassocephalum rubens (Jacq.) S.Moore หญ้าคออ่อนดอกม่วง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Crassocephalum
41 Desmanthus virgatus (L.) Willd. ถั่วไมยรา Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Desmanthus
42 Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) แมลงหวี่ Animalia Arthropoda Insecta Diptera Drosophilidae Drosophila
43 Eichhornia crassipes Solms ผักตบชวา Plantae Tracheophyta Liliopsida Commelinales Pontederiaceae Eichhornia
44 Euphorbia heterophylla L. หญ้ายาง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Euphorbiaceae Euphorbia
45 Euphorbia hirta L. น้ำนมราชสีห์ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Euphorbiaceae Euphorbia
46 Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) เพลี้ยไฟ Animalia Arthropoda Insecta Thysanoptera Thripidae Frankliniella
47 Gynaikothrips ficorum (Marchal, 1908) เพลี้ยไฟไทร Animalia Arthropoda Insecta Thysanoptera Phlaeothripidae Gynaikothrips
48 Galinsoga parviflora Cav. ทหารกล้า Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Galinsoga
49 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. ทหารกล้าใบขน Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Galinsoga
50 Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) ปลาหางนกยูง Animalia Chordata Actinopterygii Cyprinodontiformes Poeciliidae Gambusia
51 Gomphrena celosioides C.F.P.Mart. บานไม่รู้โรยป่าดอกยาว Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Gomphrena
52 Gomphrena serrata L. บานไม่รู้โรยป่าดอกกลม Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Gomphrena
53 Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) ผีเสื้อหนอนเจาะสมอฝ้าย Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Noctuidae Helicoverpa
54 Helopeltis antonii V.Signoret, 1858 มวนยุง Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Miridae Helopeltis
55 Heteropsylla cubana Crawford, 1914 เพลี้ยไก่ฟ้ากระถิน Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Psyllidae Heteropsylla
56 Heterotilapia buttikoferi (Hubrecht, 1881) ปลาหมอบัตเตอร์ Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Cichlidae Heterotilapia
57 Homona coffearia Nietner, 1861 ผีเสื้อหนอนม้วนใบ Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Tortricidae Homona
58 Hydrilla verticillata (Roxb.) Royle สาหร่ายหางกระรอก Plantae Tracheophyta Liliopsida Alismatales Hydrocharitaceae Hydrilla
59 Hydrocotyle umbellata L. แว่นแก้ว Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Apiales Apiaceae Hydrocotyle
60 Hypostomus plecostomus (Linnaeus, 1758) ปลากดเกราะ, ปลาซักเกอร์ Animalia Chordata Actinopterygii Siluriformes Loricariidae Hypostomus
61 Hyptis suaveolens (L.) Poit. แมงลักคา Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Lamiaceae Mesosphaerum
62 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. หญ้าคา Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Imperata
63 Lantana camara L. ผกากรอง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Verbenaceae Lantana
64 Latrodectus geometricus Koch, 1841 แมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาล Animalia Arthropoda Arachnida Araneae Theridiidae Latrodectus
65 Leptocybe invasa Fisher & La Salle, 2004 หนอนปมใบยูคาลิป Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Eulophidae Leptocybe
66 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit กระถินยักษ์ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Leucaena
67 Liriomyza huidobrensis Blanchard, 1926 แมลงวันหนอนชอนใบเบญจมาศ Animalia Arthropoda Insecta Diptera Agromyzidae Liriomyza
68 Liriomyza sativae Blanchard, 1938 แมลงวันหนอนชอนใบผัก Animalia Arthropoda Insecta Diptera Agromyzidae Liriomyza
69 Liriomyza trifolii Burgess, 1880 แมลงวันมะเขือเทศ Animalia Arthropoda Insecta Diptera Agromyzidae Liriomyza
70 Malachra capitata L. ปอคัน Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Malvaceae Malachra
71 Manihot esculenta Crantz มันสำปะหลังป่า Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Euphorbiaceae Manihot
72 Maruca vitrata (Fabricius, 1787) ผีเสื้อหนอนเจาะฝักถั่ว Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Crambidae Maruca
73 Melinis repens (Willd.) Zizka หญ้าดอกชมพู Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Melinis
74 ไส้เดือนฝอยรากปม Animalia Nematoda Secernentea Tylenchida Heteroderidae Meloidogyne
75 Mikania micrantha Kunth ขี้ไก่ย่าน Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Mikania
76 Mimosa diplotricha C.Wright ex Sauvalle ไมยราบเลื้อย Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Mimosa
77 Mimosa pigra L. ไมยราบยักษ์ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Mimosa
78 Mimosa pudica L. ไมยราบ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Mimosa
79 Muntingia calabura L. ตะขบฝรั่ง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Muntingiaceae Muntingia
80 Mycobacterium paratuberculosis Bergey & al., 1923 เชื้อโรค Paratuberculosis Bacteria Actinobacteria Actinomycetales Mycobacteriaceae Mycobacterium
81 Mytilopsis sallei (Récluz, 1849) หอยแมลงภู่เทียม Animalia Mollusca Bivalvia Myida Dreissenidae Mytilopsis
82 Neptunia plena (L.) Benth. ผักกระฉูด, ผักกระเฉดต้น Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Neptunia
83 Nezara viridula (Linnaeus, 1758) มวนเขียวข้าว Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Pentatomidae Nezara
84 Oligonychus coffeae (Nietner, 1861) ไรแดงมันสำปะหลัง Animalia Arthropoda Arachnida Prostigmata Tetranychidae Oligonychus
85 Oligonychus mangiferus (Rahman & Sapra, 1940) ไรแมงมุมมะม่วง Animalia Arthropoda Arachnida Prostigmata Tetranychidae Oligonychus
86 Opisina arenosella Walker, 1864 หนอนหัวดำมะพร้าว Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Oecophoridae Opisina
87 Opuntia elatior Mill. เสมา Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Cactaceae Opuntia
88 Oreochromis mossambicus (Peters, 1852) ปลาหมอเทศ Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Cichlidae Oreochromis
89 Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) ปลานิล Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Cichlidae Oreochromis
90 Oryctes rhinoceros (Linnaeus, 1758) ด้วงแรดมะพร้าว Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Dynastidae Oryctes
91 Oxycarenus hyalinipennis (Costa & A., 1847) มวนฝิ่น Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Oxycarenidae Oxycarenus
92 Panicum maximum Jacq. หญ้ากินนี, หญ้ากินนีสีม่วง, หญ้ากินี, หญ้าเสือแกลก Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Panicum
93 Parabemisia myricae (Kuwana, 1927) แมลงหวี่ขาวส้ม Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aleyrodidae Parabemisia
94 Passer domesticus (Linnaeus, 1758) นกกระจอกใหญ่ Animalia Chordata Aves Passeriformes Passeridae Passer
95 Passiflora foetida L. กะทกรก Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Passifloraceae Passiflora
96 Pectinophora gossypiella (Saunders, 1844) ผีเสื้อหนอนสีชมพู Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Gelechiidae Pectinophora
97 Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1835) ตะพาบไต้หวัน Animalia Chordata Reptilia Testudines Trionychidae Pelodiscus
98 Pennisetum pedicellatum Trin. หญ้าขจรจบดอกเล็ก Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Cenchrus
99 Pennisetum polystachion (L.) Schult. หญ้าขจรจบดอกใหญ่ Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Cenchrus
100 Pennisetum setosum (Sw.) Rich. หญ้าขจรจบดอกเหลือง Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Cenchrus
101 Phyllanthus caroliniensis Walter ลูกใต้ใบใหญ่ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Phyllanthaceae Phyllanthus
102 Phyllotreta striolata (Fabricius, 1801) ด้วงหมัดผักกาด Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Chrysomelidae Phyllotreta
103 Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818) Animalia Chordata Actinopterygii Characiformes Serrasalmidae Piaractus
104 Pistia stratiotes L. จอก Plantae Tracheophyta Liliopsida Alismatales Araceae Pistia
105 Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) หนอนใยผัก Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Plutellidae Plutella
106 Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822) หอยเชอรี่ Animalia Mollusca Gastropoda Architaenioglossa Ampullariidae Pomacea
107 Pomacea Perry, 1810 หอยเชอรี่ยักษ์ Animalia Mollusca Gastropoda Architaenioglossa Ampullariidae Pomacea
108 Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob. สาบแมว Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Praxelis
109 Prosopis juliflora (Sw.) DC. กระถินหางกระรอก, หนามปีศาจ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Prosopis
110 Pterygoplichthys pardalis (Castelnau, 1855) ปลากดเกราะ, ปลาซักเกอร์ Animalia Chordata Actinopterygii Siluriformes Loricariidae Pterygoplichthys
111 ปลากดเกราะ, ปลาซักเกอร์ Animalia Chordata Actinopterygii Siluriformes Loricariidae Pterygoplichthys
112 Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) หนูท่อ Animalia Chordata Mammalia Rodentia Muridae Rattus
113 Ruellia tuberose L., 1753 ต้อยติ่ง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Acanthaceae Ruellia
114 Salvinia molesta D.Mitch. จอกหูหนูยักษ์ Plantae Tracheophyta Polypodiopsida Salviniales Salviniaceae Salvinia
115 Sansevieria roxburghiana Schult.f. ว่านลาย Plantae Tracheophyta Liliopsida Asparagales Asparagaceae Sansevieria
116 Sarotherodon melanotheron Rüppell, 1852 ปลาหมอคางดำ Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Cichlidae Sarotherodon
117 Scirpophaga innotata Walker, 1863 ผีเสื้อหนอนสีครีม Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Crambidae Scirpophaga
118 Scrobipalpa heliopa Lower, 1900 ผีเสื้อหนอนท้องมานยาสูบ Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Gelechiidae Scrobipalpa
119 Senna floribunda (Cav.) H.S.Irwin & Barneby ขี้เหล็กอเมริกา Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Senna
120 Solenopsis geminata (Fabricius, 1804) มดคันไฟ Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Formicidae Solenopsis
121 Susica sinensis Walker, 1856 ผีเสื้อหนอนร่าน Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Limacodidae Susica
122 Synedrella nodiflora Gaertn. ผักแครด Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Synedrella
123 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. โสมคน, โสมไทย, โสมกินใบ, ว่านผักปัง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Talinaceae Talinum
124 Tapinoma melanocephalum (Fabricius, 1793) มดเหม็น Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Formicidae Tapinoma
125 Tarophagus proserpina (Kirkaldy, 1907) เพลี้ยกระโดดเผือก Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Delphacidae Tarophagus
126 Thrips simplex (Morison, 1930) เพลี้ยไฟ Animalia Arthropoda Insecta Thysanoptera Thripidae Thrips
127 Thrips tabaci Lindeman, 1889 เพลี้ยไฟหอมใหญ่ Animalia Arthropoda Insecta Thysanoptera Thripidae Thrips
128 Tithonia diversifolia A.Gray บัวตอง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Tithonia
129 Trachemys scripta (Thunberg In Schoepff, 1792) เต่าแก้มแดง Animalia Chordata Reptilia Testudines Emydidae Trachemys
130 Tridax procumbens L. ตีนตุ๊กแก, หญ้าตีนตุ๊กแก Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Tridax
131 Typha angustifolia L. Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Typhaceae Typha
132 Typha latifolia L. ธูปฤาษี Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Typhaceae Typha
ลำดับ ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม ชื่อสามัญ ชื่อไทย อาณาจักร ไฟลัม ชั้น อันดับ วงศ์ สกุล
สรุปรายงานทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน