ทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน


-- ค้นหาแบบระเอียด --

ค้นหา

สิ่งมีชีวิตที่มีทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน จำนวน 78 รายการ

ทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

คำนิยาม

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (Alien Species) หมายถึง ชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิต ที่ไม่เคยปรากฏในถิ่นชีวภูมิศาสตร์หนึ่งมาก่อนแต่ได้ถูกนำเข้ามาหรือเข้ามาโดยวิธีใด ๆ จากถิ่นอื่น ซึ่งอาจดำรงชีวิตอยู่และสามารถสืบพันธุ์ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของปัจจัยแวดล้อมและการปรับตัวของชนิดพันธุ์นั้น

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน (Invasive Alien Species : IAS) หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาแล้วสามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพร่กระจายได้ธรรมชาติ เป็นชนิดพันธุ์เด่นในสิ่งแวดล้อมใหม่ (dominant species) และเป็นชนิดพันธุ์ที่อาจทำให้ชนิดพันธุ์พื้นเมืองสูญพันธุ์ รวมไปถึงส่งผลคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและก่อให้เกิดความสูญเสียทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขอนามัย

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดกลุ่มทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย

รายการ 1 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้ว และสามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาติ เป็นชนิดพันธุ์เด่นในสิ่งแวดล้อมใหม่ (dominant species) และเป็นชนิดพันธุ์ที่อาจทำให้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นหรือชนิดพันธุ์พื้นเมืองสูญพันธุ์ รวมไปถึงส่งผลคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและก่อให้เกิดความสูญเสียทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสุขอนามัยของมนุษย์

รายการ 2 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน หมายถึง (1) ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีหลักฐานว่ามีการรุกรานในถิ่นอื่น ที่เข้ามาในประเทศไทยแล้ว และสามารถตั้งถิ่นฐาน และมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาติ จากการสำรวจและเฝ้าสังเกตพบว่าอาจแพร่ระบาดหากมีปัจจัยเกื้อหนุนหรือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (2) ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เคยรุกรานในอดีต ซึ่งสามารถควบคุมดูแลได้แล้ว

รายการ 3 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีประวัติว่ารุกรานแล้วในประเทศอื่นแต่ยังไม่รุกรานในประเทศไทย หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วมีหลักฐานว่ามีการรุกรานในประเทศอื่น

รายการ 4 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีข้อมูลหรือหลักฐานว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในประเทศอื่น ได้แก่ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นตามทะเบียน 100 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานรุนแรงของโลก ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ห้ามนำเข้าตามกฎหมาย และชนิดพันธุ์ที่มีข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่อื่น ๆ

หมายเหตุ: สำหรับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในทะเบียนรายการ 1, 2 และ 3 ที่ถูกระบุว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สามารถส่งเสริมในเชิงเศรษฐกิจได้ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันเฉพาะที่รัดกุมเพื่อมิให้เกิดการแพร่กระจายเข้าไปในพื้นที่อนุรักษ์ นอกจากนี้สำหรับสัตว์น้ำต่างถิ่นใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ควรควบคุมหรือมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการปล่อยสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติถึงแม้เป็นนอกพื้นที่อนุรักษ์ก็ตาม

มาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น มุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด การกำจัด การเฝ้าระวังและติดตามชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่พบว่ารุกรานแล้ว มีแนวโน้มรุกราน และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานของโลกทั้งที่เข้ามาแล้วและยังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทย ตามที่กำหนดไว้ในทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม กำจัด ของประเทศไทย มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุนรวม 35 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดการดำเนินการตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม กิจกรรมตามมาตรการป้องกัน ควบคุม และกาจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นจึงควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรขยายการดำเนินงานตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่แล้ว ให้ครอบคลุมกิจกรรมตามมาตรการนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ ประกอบด้วย มาตรการ 5 ด้าน ดังนี้

มาตรการที่ 1 การกำหนดนโยบาย แผน กฎหมาย และงบประมาณ สำหรับการบริหารจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการที่ 3 การเฝ้าระวังและติดตามชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการที่ 4 การสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการที่ 5 การเผยแพร่ สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในเรื่องของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

ลำดับ ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม ชื่อสามัญ ชื่อไทย อาณาจักร ไฟลัม ชั้น อันดับ วงศ์ สกุล
1 Acacia mearnsii De Wild. กระถินดำ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Acacia
2 Acaphylla theae (Watt, 1898) tea mite Animalia Arthropoda Arachnida Prostigmata Eriophyidae Acaphylla
3 Aclerda takahashii Kuwana, 1932 sugarcane scale Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aclerdidae Aclerda
4 Acyrthosiphon pisum (Harris & M., 1776) เพลี้ยอ่อนถั่ว Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aphididae Acyrthosiphon
5 Ageratina riparia (Regel) R.M.King & H.Rob. Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Ageratina
6 Anopheles quadrimaculatus Say, 1824 ยุงก้นปล่อง Animalia Arthropoda Insecta Diptera Culicidae Anopheles
7 Anopheles stephensi Liston, 1901 ยุงก้นปล่อง Animalia Arthropoda Insecta Diptera Culicidae Anopheles
8 Anoplophora glabripennis (Motschulsky, 1854) ด้วงหนวดยาว Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Cerambycidae Anoplophora
9 Aphanomyces astaci Schikora โรคราของกุ้ง Protista Oomycota Peronosporea Saprolegniales Leptolegniaceae Aphanomyces
10 Argemone ochroleuca Sweet Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Ranunculales Papaveraceae Argemone
11 Argyroploce schistataceana (Sn.) ผีเสื้อหนอนเจาะลำต้นอ้อย Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Tortricidae Argyroploce
12 Arrhenatherum elatius (L.) J.Presl & C.Presl Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Arrhenatherum
13 Asphodelus fistulosus L. Plantae Tracheophyta Liliopsida Asparagales Asphodelaceae Asphodelus
14 Asterias amurensis Lütken, 1871 ดาวทะเลแปซิฟิกเหนือ Animalia Echinodermata Asteroidea Forcipulatida Asteriidae Asterias
15 Aulacaspis madiunensis (Zehntner, 1898) เพลี้ยหอยอ้อย Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Diaspididae Aulacaspis
16 Aulacothrum circumflextrum (Buckton) เพลี้ยอ่อนไม้ประดับ Animalia Aulacothrum
17 Azolla filiculoides Lam. Plantae Tracheophyta Polypodiopsida Salviniales Salviniaceae Azolla
18 Boiga irregularis (Bechstein, 1802) งูแส้ม้าสีน้ำตาล Animalia Chordata Reptilia Squamata Colubridae Boiga
19 Briza maxima L. Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Briza
20 Bufo marinus (Linnaeus, 1758) คางคกยักษ์ Animalia Chordata Amphibia Anura Bufonidae Rhinella
21 Carcinus maenas (Linnaeus, 1758) ปูเขียวยุโรป Animalia Arthropoda Malacostraca Decapoda Carcinidae Carcinus
22 Carduus nutans L. Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Carduus
23 Cecropia schreberiana Miq. ซีโครเปีย Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Rosales Urticaceae Cecropia
24 Cercopagis pengoi (Ostroumov, 1891) ไรน้ำหนาม Animalia Arthropoda Branchiopoda Diplostraca Cercopagidae Cercopagis
25 Cinara cupressi (Buckton, 1881) เพลี้ยอ่อนสนไซเปรส Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aphididae Cinara
26 Cinchona pubescens Vahl. ควินิน Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Gentianales Rubiaceae Cinchona
27 Contarinia sorghicola (Coquillett, 1899) sorghum midge Animalia Arthropoda Insecta Diptera Cecidomyiidae Contarinia
28 Coptotermes formosanus Shiraki, 1909 ปลวกฟอร์โมชา Animalia Arthropoda Insecta Blattodea Rhinotermitidae Coptotermes
29 Corbicula amurensis Bogatov & Starobogatov, 1994 หอยขวานจีน Animalia Mollusca Bivalvia Venerida Cyrenidae cordicula
30 Creontiades pallidus (Rambur, 1839) มวนถั่วมะเฮะ Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Miridae Creontiades
31 Crossotarsus externedentatus Wood & Bright, 1992 มอดรูเข็ม Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Curculionidae Crossotarsus
32 Cryphonectria parasitica (Murrill) M.E.Barr โรคแคงเคอร์ของเกาลัด Fungi Ascomycota Sordariomycetes Diaporthales Cryphonectriaceae Cryphonectria
33 Cydia leucostoma (Meyrick, 1912) ผีเสื้อปีกตัด Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Tortricidae Enarmonia
34 Cyperus eragrostis Lam. Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Cyperaceae Cyperus
35 Cyrtopeltis tenuis Reuter, 1895 มวนหญ้า Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Miridae Nesidiocoris
36 Cytisus scoparius (L.) Link Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Cytisus
37 Datura stramonium L. Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Solanales Solanaceae Datura
38 Diaspis bromeliae (Kerner, 1778) เพลี้ยหอยเกล็ดกลม Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Diaspididae Diaspis
39 Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) หอยกะพงม้าลาย Animalia Mollusca Bivalvia Myida Dreissenidae Dreissena
40 Echinochloa polystachya (Kunth) A.S. Hitchc. Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Echinochloa
41 Eleutherodactylus coqui Thomas, 1966 ปาดแคริบเบียน Animalia Chordata Amphibia Anura Eleutherodactylidae Eleutherodactylus
42 Empoasca flavescens Gillette, 1898 เพลี้ยจักจั่นฝ้าย Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Cicadellidae Empoasca
43 Eragrostis curvula (Schrad.) Nees Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Eragrostis
44 Eriosoma lanigerum (Hausemann, 1802) เพลี้ยอ่อน Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aphididae Eriosoma
45 Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Ait. Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Geraniales Geraniaceae Erodium
46 Euphorbia esula L. น้ำนมราชสีห์ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Euphorbiaceae Euphorbia
47 Holcus lanatus L. Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Holcus
48 Lates niloticus (Linnaeus, 1758) ปลากะพงแม่น้ำไนล์ Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Latidae Lates
49 Linepithema humile (Mayr, 1868) มดอาร์เจนตินา Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Formicidae Linepithema
50 Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) บุ้งขนยิปซี Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Erebidae Lymantria
51 Macrosiphum euphorbiae (Thomas & C., 1878) เพลี้ยอ่อนมันฝรั่ง Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aphididae Macrosiphum
52 Marsilea macropoda Engelm. ผักแว่นใบใหญ่ Plantae Tracheophyta Polypodiopsida Salviniales Marsileaceae Marsilea
53 Marsilea quadrifolia L. ผักแว่นขน Plantae Tracheophyta Polypodiopsida Salviniales Marsileaceae Marsilea
54 Miconia calvescens DC. โฉมงาม Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Melastomataceae Miconia
55 Micropterus salmoides (Lacepède, 1802) ปลากะพงปากกว้าง Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Centrarchidae Micropterus
56 Mnemiopsis leidyi A.Agassiz, 1865 หวีวุ้น Animalia Ctenophora Tentaculata Lobata Bolinopsidae Mnemiopsis
57 Monochamus alternatus Hope, 1843 ด้วงหนวดยาว Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Cerambycidae Monochamus
58 Morella faya (Aiton) Wilbur พุ่มไฟ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fagales Myricaceae Morella
59 Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 หอยกะพงเมดิเตอร์เรเนียน Animalia Mollusca Bivalvia Mytilida Mytilidae Mytilus
60 Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) round goby ปลาบู่ Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Gobiidae Neogobius
61 Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. Dutch elm disease Fungi Ascomycota Sordariomycetes Ophiostomatales Ophiostomataceae Ophiostoma
62 Orthezia insignis Browne, 1887 เพลี้ยหอยส้ม Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Ortheziidae Insignorthezia
63 Oxalis pes-caprae L. Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Oxalidales Oxalidaceae Oxalis
64 Platydemus manokwari Beauchamp, 1962 หนอนตัวแบนนิวกินี Animalia Platyhelminthes Rhabditophora Tricladida Geoplanidae Platydemus
65 Platypus parallelus (Fabricius, 1801) มอดรูเข็ม Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Curculionidae Bostrichus
66 Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc. ผักไผ่ญี่ปุ่น Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Polygonaceae Reynoutria
67 Prosopis glandulosa Torr. เมสคีท Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Prosopis
68 Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766) นกปรอดก้นแดง Animalia Chordata Aves Passeriformes Pycnonotidae Pycnonotus
69 Salmo trutta Linnaeus, 1758 ปลาเทราท์สีน้ำตาล Animalia Chordata Actinopterygii Salmoniformes Salmonidae Salmo
70 Sciurus carolinensis Gmelin, 1788 กระรอกสีเทา Animalia Chordata Mammalia Rodentia Sciuridae Sciurus
71 Solenopsis invicta Buren, 1972 มดคันไฟ Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Formicidae Solenopsis
72 Spartina anglica C.E.Hubb. หญ้าเจ้าชู้ทะเล Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Sporobolus
73 Spodoptera exempta Walker, 1856 cutworm Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Noctuidae Spodoptera
74 Trogoderma granarium Everts, 1898 ด้วงเนื้อมะพร้าว Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Dermestidae Trogoderma
75 Undaria pinnatifida (Harv.) Suringar Asia Kelp Animalia Ochrophyta Phaeophyceae Laminariales Alariaceae Undaria
76 Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758) ต่อยุโรป Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Vespidae Vespula
77 Vibrio cholerae Pacini, 1854 Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Vibrionales Vibrionaceae Vibrio
78 Wasmannia auropunctata (Roger, 1863) มดต้นโกโก้ Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Formicidae Wasmannia
ลำดับ ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม ชื่อสามัญ ชื่อไทย อาณาจักร ไฟลัม ชั้น อันดับ วงศ์ สกุล
สรุปรายงานทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน