ข้อมูลสิ่งมีชีวิตใน TH-BIF


สัตว์

19,437

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

7,630

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

11,807

พืช

16,070

พืชดอก

14,056

พืชเมล็ดเปลือย

74

เฟิร์น/ไลโคไฟต์

1,516

มอสส์

424

สาหร่าย

0

จุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง

3,604

แบคทีเรีย อาร์เคีย

55

รา

3,444

โปรติสตา

105

ไวรัส ไวรอยด์ พรีออน

0

สถานภาพการคุกคาม


ทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน


รายการ 1 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว

จำนวนสิ่งมีชีวิต 136 รายการ

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นทีรุกรานแล้ว หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้ว และสามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาติ เป็นชนิดพันธุ์เด่นในสิ่งแวดล้อมใหม่ (dominant species) และเป็นชนิดพันธุ์ที่อาจทำให้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นหรือชนิดพันธุ์ พื้นเมืองสูญพันธุ์ รวมไปถึงส่งผลคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและก่อให้เกิดความสูญเสียทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ

รายการ 2 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน

จำนวนสิ่งมีชีวิต 58 รายการ

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแน้วโน้มรุกราน หมายถึง (1) ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีหลักฐานว่ามีการรุกรานในถิ่นอื่น ที่เข้ามาในประเทศไทยแล้ว และสามารถตั้งถิ่นฐาน และมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาติ จากการสำรวจและเฝ้าสังเกตพบว่าอาจแพร่ระบาด หากมีปัจจัยเกื้อหนุนหรือ สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (2) ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เคยรุกรานในอดีต ซึ่งสามารถควบคุมดูแลได้แล้ว

รายการ 3 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีประวัติว่ารุกรานแล้วในประเทศอื่น

จำนวนสิ่งมีชีวิต 40 รายการ

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีประวัติว่ารุกรานแล้วในประเทศอื่น แต่ยังไม่รุกรานในประเทศไทย หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทย แล้วมีหลักฐานว่ามีการรุกรานในประเทศอื่น

รายการ 4 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย

จำนวนสิ่งมีชีวิต 86 รายการ

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีข้อมูลหรือหลักฐานว่าเป็น ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในประเทศอื่น ได้แก่ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นตามทะเบียน 100 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานรุนแรงของโลก ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ห้ามนำเข้าตามกฎหมาย และชนิดพันธุ์ที่มีข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่อื่น ๆ ฯลฯ

แสดงรายการข้อมูลเชิงพื้นที่ของพื้นที่นำร่อง


พื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (สถานตากอากาศบางปู)

สิ่งมีชีวิตทั้งหมด 688 รายการ

กลุ่มสัตว์

352

กลุ่มพืช

169

กลุ่มจุลินทรีย์

167

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

สิ่งมีชีวิตทั้งหมด 1,569 รายการ

กลุ่มสัตว์

690

กลุ่มพืช

879

กลุ่มจุลินทรีย์

0

ทะเลสาบสงขลา

สิ่งมีชีวิตทั้งหมด 983 รายการ

กลุ่มสัตว์

720

กลุ่มพืช

247

กลุ่มจุลินทรีย์

16

เขคพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

สิ่งมีชีวิตทั้งหมด 2,503 รายการ

กลุ่มสัตว์

1,642

กลุ่มพืช

793

กลุ่มจุลินทรีย์

68

ข่าวประชาสัมพันธ์


upcoming-events-img-1

23

มี.ค.

แนวปฏิบัติและโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลในองค์กร (Data Governance for organization)

  • 08:30 น.- 16:30 น.

Uniquely initiate out ofthe-box channels vis and vis multidisciplnary Credbly orcahestrate granular scenarios for forward manufactured Assertively negotiate multimedia based total linkage rather.

upcoming-events-img-1

21

มี.ค.

แนวปฏิบัติและโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลในองค์กร (Data Governance for organization)

  • 08:30 น.- 16:30 น.

Uniquely initiate out ofthe-box channels vis and vis multidisciplnary Credbly orcahestrate granular scenarios for forward manufactured Assertively negotiate multimedia based total linkage rather.

upcoming-events-img-1

18

มี.ค.

การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Management and Data Analysis)

  • 08:30 น.- 16:30 น.

Uniquely initiate out ofthe-box channels vis and vis multidisciplnary Credbly orcahestrate granular scenarios for forward manufactured Assertively negotiate multimedia based total linkage rather.

upcoming-events-img-1

16

มี.ค.

การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Management and Data Analysis)

  • 08:30 น.- 16:30 น.

Uniquely initiate out ofthe-box channels vis and vis multidisciplnary Credbly orcahestrate granular scenarios for forward manufactured Assertively negotiate multimedia based total linkage rather.

upcoming-events-img-1

9

มี.ค.

แนะนำ TH-BIF และคุณภำพข้อมูลและกำรวิเครำะห์คุณภำพข้อมูล (Data quality management)

  • 08:30 น.- 16:30 น.

Uniquely initiate out ofthe-box channels vis and vis multidisciplnary Credbly orcahestrate granular scenarios for forward manufactured Assertively negotiate multimedia based total linkage rather.

upcoming-events-img-1

7

มี.ค.

แนะนำ TH-BIF และคุณภำพข้อมูลและกำรวิเครำะห์คุณภำพข้อมูล (Data quality management)

  • 08:30 น.- 16:30 น.

Uniquely initiate out ofthe-box channels vis and vis multidisciplnary Credbly orcahestrate granular scenarios for forward manufactured Assertively negotiate multimedia based total linkage rather.

หน่วยงานเครือข่ายที่สนับสนุนข้อมูล