ข้อมูลสิ่งมีชีวิตใน TH-BIF


สัตว์

19,411

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

7,630

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

11,746

พืช

18,702

พืชดอก

15,356

พืชเมล็ดเปลือย

74

เฟิร์น/ไลโคไฟต์

2,555

มอสส์

424

สาหร่าย

0

จุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง

3,611

แบคทีเรีย อาร์เคีย

55

รา

3,444

โปรติสตา

105

ไวรัส ไวรอยด์ พรีออน

0

สถานภาพการคุกคาม


ทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน


รายการ 1 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว

จำนวนสิ่งมีชีวิต 136 รายการ

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นทีรุกรานแล้ว หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้ว และสามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาติ เป็นชนิดพันธุ์เด่นในสิ่งแวดล้อมใหม่ (dominant species) และเป็นชนิดพันธุ์ที่อาจทำให้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นหรือชนิดพันธุ์ พื้นเมืองสูญพันธุ์ รวมไปถึงส่งผลคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและก่อให้เกิดความสูญเสียทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ

รายการ 2 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน

จำนวนสิ่งมีชีวิต 59 รายการ

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแน้วโน้มรุกราน หมายถึง (1) ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีหลักฐานว่ามีการรุกรานในถิ่นอื่น ที่เข้ามาในประเทศไทยแล้ว และสามารถตั้งถิ่นฐาน และมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาติ จากการสำรวจและเฝ้าสังเกตพบว่าอาจแพร่ระบาด หากมีปัจจัยเกื้อหนุนหรือ สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (2) ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เคยรุกรานในอดีต ซึ่งสามารถควบคุมดูแลได้แล้ว

รายการ 3 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีประวัติว่ารุกรานแล้วในประเทศอื่น

จำนวนสิ่งมีชีวิต 40 รายการ

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีประวัติว่ารุกรานแล้วในประเทศอื่น แต่ยังไม่รุกรานในประเทศไทย หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทย แล้วมีหลักฐานว่ามีการรุกรานในประเทศอื่น

รายการ 4 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย

จำนวนสิ่งมีชีวิต 86 รายการ

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีข้อมูลหรือหลักฐานว่าเป็น ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในประเทศอื่น ได้แก่ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นตามทะเบียน 100 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานรุนแรงของโลก ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ห้ามนำเข้าตามกฎหมาย และชนิดพันธุ์ที่มีข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่อื่น ๆ ฯลฯ

แสดงรายการข้อมูลเชิงพื้นที่ของพื้นที่นำร่อง


พื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (สถานตากอากาศบางปู)

สิ่งมีชีวิตทั้งหมด 583 รายการ

กลุ่มสัตว์

566

กลุ่มพืช

22

กลุ่มจุลินทรีย์

0

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

สิ่งมีชีวิตทั้งหมด 1,807 รายการ

กลุ่มสัตว์

863

กลุ่มพืช

879

กลุ่มจุลินทรีย์

65

พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

สิ่งมีชีวิตทั้งหมด 983 รายการ

กลุ่มสัตว์

720

กลุ่มพืช

247

กลุ่มจุลินทรีย์

16

พื้นที่มรดกโลกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง

สิ่งมีชีวิตทั้งหมด 3,106 รายการ

กลุ่มสัตว์

2,056

กลุ่มพืช

1,136

กลุ่มจุลินทรีย์

118

พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

สิ่งมีชีวิตทั้งหมด 381 รายการ

กลุ่มสัตว์

328

กลุ่มพืช

53

กลุ่มจุลินทรีย์

0

ข่าวประชาสัมพันธ์


upcoming-events-img-1

8

ส.ค.

การประชุมเพื่อนำเสนอการพัฒนาระบบต้นแบบการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

  • วันที่ 8 ส.ค. 2566 09:00 น.

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 การประชุมเพื่อนำเสนอการพัฒนาระบบต้นแบบการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

upcoming-events-img-1

4

ส.ค.

การประชุมเพื่อนำเสนอการพัฒนาระบบต้นแบบการจัดการข้อมูลในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา

  • วันที่ 4 ส.ค. 2566 09:00 น.

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา

upcoming-events-img-1

20

มิ.ย.

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ การจัดทำระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ระหว่าง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

  • วันที่ 20 มิ.ย. 2566 10:00 น.

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)หน่วยงานเครือข่ายที่สนับสนุนข้อมูล