สัตว์

19,437

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

7,630

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

11,807

พืช

16,070

พืชดอก

14,056

พืชเมล็ดเปลือย

74

เฟิร์น/ไลโคไฟต์

1,516

มอสส์
ลิเวอร์เวิร์ตและฮอร์นเวิร์ต

424

สาหร่าย

0

จุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง

3,604

แบคทีเรีย อาร์เคีย

55

รา

(เห็ด ราเส้นใย ยีสต์)
3,444

โปรทิสตา

105

ไวรัส ไวรอยด์ พรีออน

0

แผนที่แสดงข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

หน่วยงานเครือข่ายที่สนับสนุนข้อมูล