การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน TH-BIF Journey


การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน TH-BIF Journey


สผ. โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ร่วมกับบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จัดการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน TH-BIF Journey วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 5 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 โดยมี นางภัทรินทร์ ทองสิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กลช. กล่าวเปิดการประชุมและเน้นถึงความสำคัญของการดำเนินงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชั่น “ TH-BIF Journey ” รวมถึงการเชื่อมต่อข้อมูลและ แสดงผลในระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เพื่อสนับสนุน การจัดการเชิงพื้นที่ในมิติต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและขยายความร่วมมือในแง่ของ citizen science ให้มาเป็นส่วนนึงในการเก็บข้อมูลสำรวจของสิ่งมีชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่การเล็งเห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่อยู่รอบๆตัว