สผ.จัดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่าย
คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566


สผ.จัดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่าย

คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 สผ. โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จัดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี ดร. จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวรายงาน และดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านสารสนเทศ นักอนุกรมวิธาน ผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่นำร่อง หน่วยงานเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 200 คน ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2566 ได้มีการพัฒนาระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในเรื่องของการขยายเครือข่ายเชื่อมต่อข้อมูล ปรับปรุงทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มเติมพื้นที่นำร่องในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง และยกระดับ Application THBIF Journey ให้รองรับข้อมูลการสำรวจทั้งในรูปแบบ Offline และ Online โดยในระหว่างการประชุมมีการเสวนา เรื่อง TH-BIF กับการเชื่อมโยงและการใช้ประโยชน์ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในแง่ของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล การใช้ประโยชน์ด้านจุลินทรีย์อย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมของเยาวชนและภาคพลเมือง และเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพื้นที่ ซึ่ง สผ. จะได้นำความเห็นและข้อเสนอแนะไปพัฒนาคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานในภาคส่วนต่าง ๆ ต่อไป