ทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน


-- ค้นหาแบบระเอียด --

ค้นหา

สิ่งมีชีวิตที่มีทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน จำนวน 40 รายการ

ทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

คำนิยาม

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (Alien Species) หมายถึง ชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิต ที่ไม่เคยปรากฏในถิ่นชีวภูมิศาสตร์หนึ่งมาก่อนแต่ได้ถูกนำเข้ามาหรือเข้ามาโดยวิธีใด ๆ จากถิ่นอื่น ซึ่งอาจดำรงชีวิตอยู่และสามารถสืบพันธุ์ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของปัจจัยแวดล้อมและการปรับตัวของชนิดพันธุ์นั้น

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน (Invasive Alien Species : IAS) หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาแล้วสามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพร่กระจายได้ธรรมชาติ เป็นชนิดพันธุ์เด่นในสิ่งแวดล้อมใหม่ (dominant species) และเป็นชนิดพันธุ์ที่อาจทำให้ชนิดพันธุ์พื้นเมืองสูญพันธุ์ รวมไปถึงส่งผลคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและก่อให้เกิดความสูญเสียทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขอนามัย

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดกลุ่มทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย

รายการ 1 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้ว และสามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาติ เป็นชนิดพันธุ์เด่นในสิ่งแวดล้อมใหม่ (dominant species) และเป็นชนิดพันธุ์ที่อาจทำให้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นหรือชนิดพันธุ์พื้นเมืองสูญพันธุ์ รวมไปถึงส่งผลคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและก่อให้เกิดความสูญเสียทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสุขอนามัยของมนุษย์

รายการ 2 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน หมายถึง (1) ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีหลักฐานว่ามีการรุกรานในถิ่นอื่น ที่เข้ามาในประเทศไทยแล้ว และสามารถตั้งถิ่นฐาน และมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาติ จากการสำรวจและเฝ้าสังเกตพบว่าอาจแพร่ระบาดหากมีปัจจัยเกื้อหนุนหรือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (2) ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เคยรุกรานในอดีต ซึ่งสามารถควบคุมดูแลได้แล้ว

รายการ 3 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีประวัติว่ารุกรานแล้วในประเทศอื่นแต่ยังไม่รุกรานในประเทศไทย หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วมีหลักฐานว่ามีการรุกรานในประเทศอื่น

รายการ 4 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีข้อมูลหรือหลักฐานว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในประเทศอื่น ได้แก่ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นตามทะเบียน 100 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานรุนแรงของโลก ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ห้ามนำเข้าตามกฎหมาย และชนิดพันธุ์ที่มีข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่อื่น ๆ

หมายเหตุ: สำหรับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในทะเบียนรายการ 1, 2 และ 3 ที่ถูกระบุว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สามารถส่งเสริมในเชิงเศรษฐกิจได้ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันเฉพาะที่รัดกุมเพื่อมิให้เกิดการแพร่กระจายเข้าไปในพื้นที่อนุรักษ์ นอกจากนี้สำหรับสัตว์น้ำต่างถิ่นใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ควรควบคุมหรือมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการปล่อยสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติถึงแม้เป็นนอกพื้นที่อนุรักษ์ก็ตาม

มาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น มุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด การกำจัด การเฝ้าระวังและติดตามชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่พบว่ารุกรานแล้ว มีแนวโน้มรุกราน และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานของโลกทั้งที่เข้ามาแล้วและยังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทย ตามที่กำหนดไว้ในทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม กำจัด ของประเทศไทย มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุนรวม 35 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดการดำเนินการตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม กิจกรรมตามมาตรการป้องกัน ควบคุม และกาจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นจึงควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรขยายการดำเนินงานตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่แล้ว ให้ครอบคลุมกิจกรรมตามมาตรการนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ ประกอบด้วย มาตรการ 5 ด้าน ดังนี้

มาตรการที่ 1 การกำหนดนโยบาย แผน กฎหมาย และงบประมาณ สำหรับการบริหารจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการที่ 3 การเฝ้าระวังและติดตามชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการที่ 4 การสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการที่ 5 การเผยแพร่ สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในเรื่องของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

ลำดับ ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม ชื่อสามัญ ชื่อไทย อาณาจักร ไฟลัม ชั้น อันดับ วงศ์ สกุล
1 Agave americana L. ป่านมะนิลา Plantae Tracheophyta Liliopsida Asparagales Asparagaceae Agave
2 Agave sisalana Perrine ex Engelm. ป่านศรนารายณ์ Plantae Tracheophyta Liliopsida Asparagales Asparagaceae Agave
3 Alligator mississippiensis (Daudin, 1802) อเมริกันอัลลิเกเตอร์ Animalia Chordata Reptilia Crocodylia Alligatoridae Alligator
4 Asystasia gangetica T.Anderson บาหยา, ย่าหยา, บุษบาฮาวาย, ผักกูดเน่า Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Acanthaceae Asystasia
5 Caiman crocodilus (Linnaeus, 1758) จระเข้ไคแมน Animalia Chordata Reptilia Crocodylia Alligatoridae Caiman
6 Chaetanaphothrips orchidii (Moulton, 1907) เพลี้ยไฟดอกหน้าวัว Animalia Arthropoda Insecta Thysanoptera Thripidae Chaetanaphothrips
7 Crocodylus niloticus Laurenti, 1768 จระเข้แม่น้ำไนล์ Animalia Chordata Reptilia Crocodylia Crocodylidae Crocodylus
8 Crocodylus novaeguineae Schmidt, 1928 จระเข้นิวกินี Animalia Chordata Reptilia Crocodylia Crocodylidae Crocodylus
9 Crocodylus rhombifer (Cuvier, 1807) จระเข้คิวบา Animalia Chordata Reptilia Crocodylia Crocodylidae Crocodylus
10 Crocodylus rhombifer x siamensis จระเข้ลูกผสม Animalia Chordata Reptilia Crocodylia Crocodylidae Crocodylus
11 Cyperus involucratus Rottb. กกรังกา Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Cyperaceae Cyperus
12 Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 Hedgehog เม่นขนสั้น Animalia Chordata Mammalia Erinaceomorpha Erinaceidae Erinaceus
13 Eriocheir sinensis H.Milne Edwards, 1853 ปูขนจีน Animalia Arthropoda Malacostraca Decapoda Varunidae Eriocheir
14 Eryngium foetidum L. ผักชีฝรั่ง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Apiales Apiaceae Eryngium
15 Euglandina rosea (Ferussac, 1818) หอยนักล่าสีชมพู Animalia Mollusca Gastropoda Stylommatophora Spiraxidae Euglandina
16 Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br. Silk oak สนอินเดีย Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Proteales Proteaceae Grevillea
17 Gymnocoronis spilanthoides DC. Senegal Tea Plant Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Gymnocoronis
18 Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf หญ้าแสงคำ Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Hyparrhenia
19 Iguana iguana (Linnaeus, 1758) อีกัวน่าเขียว Animalia Chordata Reptilia Squamata Iguanidae Iguana
20 Lythrum salicaria L. ลิทรัม Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Lythraceae Lythrum
21 Macfadyena unguis-cati (L.) A.H.Gentry เล็บวิฬา Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Bignoniaceae Dolichandra
22 Melinis minutiflora P.Beauv. หญ้ายาง Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Melinis
23 Melopsittacus undulatus (Shaw, 1805) นกหงษ์หยก Animalia Chordata Aves Psittaciformes Psittacidae Melopsittacus
24 Mustela erminea Linnaeus, 1758 Ferret Animalia Chordata Mammalia Carnivora Mustelidae Mustela
25 Mustela furo Linnaeus, 1758 เฟอเรท Animalia Chordata Mammalia Carnivora Mustelidae Mustela
26 Myriophyllum spicatum L. Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Saxifragales Haloragaceae Myriophyllum
27 Pheidole megacephala (Fabricius, 1793) มดหัวโต, มดคันทุ่ง Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Formicidae Pheidole
28 Phytophthora cinnamomi Rands โรครากเน่า Protista Oomycota Peronosporea Peronosporales Peronosporaceae Phytophthora
29 Pseudococcus longispinus (Targioni Tozzetti, 1867) เพลี้ยแป้ง Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Pseudococcidae Pseudococcus
30 Psidium guajava L. ฝรั่งขี้นก, ฝรั่งป่า Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Myrtaceae Psidium
31 Pueraria montana (Lour.) Merr. ถั่วคุดสุ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Pueraria
32 Euglandina rosea (Ferussac, 1818) ปลาปิรันยา Animalia Chordata Actinopterygii Characiformes Serrasalmidae Pygocentrus
33 Schefflera actinophylla (Endl.) Harms หนวดปลาหมึก Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Apiales Araliaceae Schefflera
34 ปลาปิรันยา Animalia Chordata Actinopterygii Characiformes Serrasalmidae Serrasalmus
35 Solanum stramonifolium Jacq. มะอึก Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Solanales Solanaceae Solanum
36 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Bignoniaceae Spathodea
37 Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) European Turtle-dove นกเขาแขก Animalia Chordata Aves Columbiformes Columbidae Streptopelia
38 Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 นกกิ้งโครงพันธุ์ยุโรป Animalia Chordata Aves Passeriformes Sturnidae Sturnus
39 Ulex europaeus L. ยูเลกซ์ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Ulex
40 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) หมาจิ้งจอกแดง Animalia Chordata Mammalia Carnivora Canidae Vulpes
ลำดับ ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม ชื่อสามัญ ชื่อไทย อาณาจักร ไฟลัม ชั้น อันดับ วงศ์ สกุล
สรุปรายงานทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน