"(สผ.) โดย (กลช.) ร่วมกับ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด"
ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย


"(สผ.) โดย (กลช.) ร่วมกับ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด"

ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ ๗ มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น. ณ ห้องแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำชุดข้อมูลด้านพืชและการจำแนกประเภทการใช้ประโยชน์และการจำแนกประเภทการจัดเก็บข้อมูลพิพิธภัณฑ์ โดยมี ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ. กลช. กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านสารสนเทศนักอนุกรมวิธานสถาบันการศึกษาและผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช พิพิธภัณฑ์ ธนาคารพันธุกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คน โดย สผ. ได้รวบรวมความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดการจัดกลุ่มประเภทของพืช และกลุ่มประเภท ของข้อมูลพิพิธภัณฑ์สำหรับการพัฒนาการแสดงผลในระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยต่อไป