การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการจัดทำชุดข้อมูลจุลินทรีย์


การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการจัดทำชุดข้อมูลจุลินทรีย์


สผ. โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ร่วมกับบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย: ข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม จัดการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการจัดทำชุดข้อมูลจุลินทรีย์ เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม Executive 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีนางภัทรินทร์ ทองสิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กลช. กล่าวเปิดการประชุมและได้เน้นถึงความสำคัญของการดำเนินงานพัฒนาระบบให้รองรับข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้มุ่งเน้นการจัดทำชุดข้อมูลจุลินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดการจัดกลุ่มประเภทของจุลินทรีย์สำหรับการพัฒนาการแสดงผลในระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย