"การประชุมเพื่อนำเสนอการพัฒนาระบบต้นแบบการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง"


เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 สผ. กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ร่วมกับ ส่วนบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

และบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 สผ. กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ร่วมกับ ส่วนบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จัดการประชุมเพื่อนำเสนอการพัฒนาระบบต้นแบบการจัดข้อมูลในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 ส่วนบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก จังหวัดระนอง การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอระบบต้นแบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง และสาธิตวิธีการการใช้แอปพลิเคชันสำรวจข้อมูลสิ่งมีชีวิต (THBIF JOURNEY) สำหรับหน่วยงาน ชุมชน และประชาชนที่มีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องในพื้นที่ เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลจากการสำรวจ และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงาน ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 30 คน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต และสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน