"สผ และ วว. หารือการจัดทำบันทึกความเข้าใจ "
และแผนการดำเนินงานเชื่อมต่อข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ


"สผ และ วว. หารือการจัดทำบันทึกความเข้าใจ "

ดำเนินงานเชื่อมต่อข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย นางภัทรินทร์ ทองสิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหารือการจัดทำบันทึกความเข้าใจ และแผนการดำเนินงานเชื่อมต่อข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน นายพงศธร ประภักรางกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ นายสุรชิต แวงโสธรณ์ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ดร.ฉัตรฤดี สุวรรณชาติ และนักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เข้าร่วมหารือและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงาน

ในการประชุมได้หารือแนวทางการในการเชื่อมต่อข้อมูล และการดำเนินงานร่วมกันในการนำเข้าข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญ กำหนดประเด็น รายละเอียดในการเชื่อมต่อ โดยเน้นจาก ส่วนงานที่มีความพร้อมเพื่อทดลองการเชื่อมต่อ อาทิเช่น ข้อมูลสารสนเทศพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ข้อมูลสายพันธุ์จุลินทรีย์ของศูนย์จุลินทรีย์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้กำหนดแผนการดำเนินงานและแนวทางการจัดทำข้อมูลสิ่งมีชีวิต ตลอดจนแนวทางเพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ร่วมกันในโอกาสต่อไป
❮ Previous Next ❯