สผ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์
ครั้งที่ 1/2566 เพื่อหารือการเชื่อมต่อข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ


รายละเอียดเนื้อหาประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 สผ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพด้าน ปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอยุทธ์ หรินทรานนท์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์และนางภัทรินทร์ ทองสิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สผ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม 20 คน ร่วมหารือการดำเนินงานในการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย การประชุมครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจการจัดทำระบบคลังข้อมูลฯ ซึ่ง สผ. และกรมปศุสัตว์ ได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ที่ประชุมได้ร่วมหารือเรื่องรายละเอียดข้อมูลที่จะมีการเชื่อมต่อกัน เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานในการเชื่อมต่อข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญใน 3 ปีแรก (ระหว่างปี พ.ศ. 2566 – 2568) อาทิ ข้อมูลสายพันธุ์สัตว์พื้นเมือง/สายพันธุ์สัตว์ทางการค้า ข้อมูลพืชอาหารสัตว์ ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์ บัญชีรายชื่อสิ่งมีชีวิตแนบท้ายประกาศ ข้อมูลสถานที่ตั้งของธนาคารพันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ศึกษาฯ และศูนย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ โดยจะมีการประสานงานต่อเนื่อง เพื่อกำหนดรูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูลในรายละเอียดต่อไป ซึ่งการหารือมุ่งเน้นการดำเนินงานที่ตอบโจทย์ภารกิจทางกรมปศุสัตว์ และหาแนวทางการรวบรวมและจัดทำข้อมูลสิ่งมีชีวิตร่วมกัน นำไปสู่การเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม