"การประชุมเพื่อนำเสนอการพัฒนาระบบต้นแบบการจัดการข้อมูลในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา"


เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา

สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ร่วมกับ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ดำเนินการจัดประชุมเพื่อนำเสนอการพัฒนาระบบต้นแบบการจัดการข้อมูลในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา โดยมี นางภัทรินทร์ ทองสิมา ผอ.กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สผ. เป็นประธานเปิดการประชุม และนางสาวรัชนี พุทธปรีชา ผู้แทนศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จ.สงขลา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการพัฒนาระบบต้นแบบและแอพพลิเคชันสำรวจข้อมูลสิ่งมีชีวิต (TH-BIF Journey Applications) ทั้งในรูปแบบ online และ offline สำหรับหน่วยงาน นักวิจัย ชุมชน นักศึกษา และประชาชนที่มีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องในพื้นที่ นำไปใช้ประโยชน์ในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล รวมถึงใช้ประกอบในการบริการจัดการเชิงพื้นที่ จากการประชุมร่วมกันผู้เข้าร่วมและหน่วยงานได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโจทย์การจัดการเชิงพื้นที่ อีกทั้งได้มีการสาธิตและทดสอบการใช้งานของระบบต้นแบบการจัดเก็บข้อมูล และแอพพลิเคชันสำรวจ TH-BIF Journey ในบริเวณรอบพื้นที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 25 คน