"สผ. ร่วมกับ กรมประมง หารือการจัดทำแผนการดำเนินงานเชื่อมต่อข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพกับระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย"


รายละเอียดเนื้อหาประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) นำโดย นางภัทรินทร์ ทองสิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ และกรมประมง นำโดย นางพนาวรรณ อวัยวานนท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด พร้อมด้วย บริษัท คอนซัลเทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลฯ รวม 16 คน ร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ (Zoom meeting) เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานเชื่อมต่อข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพกับระบบคลังข้อมูลความหลากหลาย ทางชีวภาพของประเทศไทย ระหว่าง สผ. และ กรมประมง ที่ประชุมเห็นควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ระหว่างปี พ.ศ. 2566 – 2568) โดยมุ่งเน้นการขยายผลและผลักดันการดำเนินงานร่วมกันในประเด็นข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญ อาทิ ข้อมูลตัวอย่างอ้างอิง ฐานข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำ งานวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงได้กำหนดการดำเนินงานและแนวทางการรวบรวมและจัดทำข้อมูลสิ่งมีชีวิต เพื่อเชื่อมต่อกับระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (TH-BIF) ที่จะนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศร่วมกัน