“สผ. จับมือ ปตท. สผ. ลงนาม MOU เพื่อขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ”
รวมถึงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ


“สผ. จับมือ ปตท. สผ. ลงนาม MOU เพื่อขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการอนุรักษ์

ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ”

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และนายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ปตท.สผ. โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ปตท.สผ. และ สผ. เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว

การลงนาม MOU ระหว่าง สผ. และ ปตท.สผ. มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกัน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๑) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคเอกชนที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) และการดักจับ ใช้ประโยชน์และกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture, Utilization and Storage หรือ CCUS) รวมทั้งให้ความสำคัญในการผสานดำเนินงานร่วมกันทั้งในประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ สนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายหรือมาตรการอนุรักษ์เชิงพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพอื่น (Other Effectiveness Area-based Conservation Measures: OECMs) ในพื้นที่ของภาคเอกชน และการเชื่อมต่อข้อมูลในเชิงพื้นที่กับระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เพื่อเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการขับเคลื่อนตามนโยบายของประเทศและในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทาง และดำเนินงานตามกรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework)❮ Previous Next ❯