ทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน


-- ค้นหาแบบระเอียด --

ค้นหา

สิ่งมีชีวิตที่มีทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน จำนวน 57 รายการ

ทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

คำนิยาม

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (Alien Species) หมายถึง ชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิต ที่ไม่เคยปรากฏในถิ่นชีวภูมิศาสตร์หนึ่งมาก่อนแต่ได้ถูกนำเข้ามาหรือเข้ามาโดยวิธีใด ๆ จากถิ่นอื่น ซึ่งอาจดำรงชีวิตอยู่และสามารถสืบพันธุ์ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของปัจจัยแวดล้อมและการปรับตัวของชนิดพันธุ์นั้น

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน (Invasive Alien Species : IAS) หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาแล้วสามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพร่กระจายได้ธรรมชาติ เป็นชนิดพันธุ์เด่นในสิ่งแวดล้อมใหม่ (dominant species) และเป็นชนิดพันธุ์ที่อาจทำให้ชนิดพันธุ์พื้นเมืองสูญพันธุ์ รวมไปถึงส่งผลคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและก่อให้เกิดความสูญเสียทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขอนามัย

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดกลุ่มทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย

รายการ 1 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้ว และสามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาติ เป็นชนิดพันธุ์เด่นในสิ่งแวดล้อมใหม่ (dominant species) และเป็นชนิดพันธุ์ที่อาจทำให้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นหรือชนิดพันธุ์พื้นเมืองสูญพันธุ์ รวมไปถึงส่งผลคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและก่อให้เกิดความสูญเสียทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสุขอนามัยของมนุษย์

รายการ 2 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน หมายถึง (1) ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีหลักฐานว่ามีการรุกรานในถิ่นอื่น ที่เข้ามาในประเทศไทยแล้ว และสามารถตั้งถิ่นฐาน และมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาติ จากการสำรวจและเฝ้าสังเกตพบว่าอาจแพร่ระบาดหากมีปัจจัยเกื้อหนุนหรือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (2) ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เคยรุกรานในอดีต ซึ่งสามารถควบคุมดูแลได้แล้ว

รายการ 3 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีประวัติว่ารุกรานแล้วในประเทศอื่นแต่ยังไม่รุกรานในประเทศไทย หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วมีหลักฐานว่ามีการรุกรานในประเทศอื่น

รายการ 4 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีข้อมูลหรือหลักฐานว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในประเทศอื่น ได้แก่ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นตามทะเบียน 100 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานรุนแรงของโลก ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ห้ามนำเข้าตามกฎหมาย และชนิดพันธุ์ที่มีข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่อื่น ๆ

หมายเหตุ: สำหรับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในทะเบียนรายการ 1, 2 และ 3 ที่ถูกระบุว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สามารถส่งเสริมในเชิงเศรษฐกิจได้ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันเฉพาะที่รัดกุมเพื่อมิให้เกิดการแพร่กระจายเข้าไปในพื้นที่อนุรักษ์ นอกจากนี้สำหรับสัตว์น้ำต่างถิ่นใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ควรควบคุมหรือมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการปล่อยสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติถึงแม้เป็นนอกพื้นที่อนุรักษ์ก็ตาม

มาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น มุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด การกำจัด การเฝ้าระวังและติดตามชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่พบว่ารุกรานแล้ว มีแนวโน้มรุกราน และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานของโลกทั้งที่เข้ามาแล้วและยังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทย ตามที่กำหนดไว้ในทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม กำจัด ของประเทศไทย มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุนรวม 35 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดการดำเนินการตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม กิจกรรมตามมาตรการป้องกัน ควบคุม และกาจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นจึงควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรขยายการดำเนินงานตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่แล้ว ให้ครอบคลุมกิจกรรมตามมาตรการนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ ประกอบด้วย มาตรการ 5 ด้าน ดังนี้

มาตรการที่ 1 การกำหนดนโยบาย แผน กฎหมาย และงบประมาณ สำหรับการบริหารจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการที่ 3 การเฝ้าระวังและติดตามชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการที่ 4 การสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

มาตรการที่ 5 การเผยแพร่ สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในเรื่องของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

ลำดับ ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม ชื่อสามัญ ชื่อไทย อาณาจักร ไฟลัม ชั้น อันดับ วงศ์ สกุล
1 Acacia colei Maslin & L.A.J.Thomson กระถินเงิน Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Acacia
2 Aleuroctarthus destructor (Mackie, 1912) แมลงหวี่ขาวมะพร้าว Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Aleyrodidae Aleurodicus
3 Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson ผักเป็ดแดง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Alternanthera
4 Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. ผักเป็ดน้ำ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Alternanthera
5 Amaranthus caudatus L. ผักขมใบแดง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Amaranthus
6 Anomala antiqua (Gyllenhal, 1817) แมลงนูนดำ Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Rutelidae Anomala
7 Antigonon leptopus Hook. & Arn. พวงชมพู Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Polygonaceae Antigonon
8 Arachis pintoi Krapov. & W.C.Greg. ถั่วพินตอย, ถั่วเปรู Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Arachis
9 Arapaima gigas (Schinz, 1822) ปลาช่อนอเมซอน Animalia Chordata Actinopterygii Osteoglossiformes Arapaimidae Arapaima
10 Cabomba caroliniana A.Gray บัวสาหร่าย Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Nymphaeales Cabombaceae Cabomba
11 Celosia argentea L. Cockscomb / Celosia หงอนไก่ฝรั่ง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Celosia
12 Centratherum punctatum Cass. กระดุมไพลิน Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Centratherum
13 Cherax quadricarinatus (von Martins, 1868) กุ้งเครย์ฟิชออสเตรเลีย Animalia Arthropoda Malacostraca Decapoda Parastacidae Cherax
14 ปลาหมอสี Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Cichlidae Cichla
15 Conopomorpha cramerella (Snellen, 1904) ผีเสื้อหนอนเจาะผลเงาะ, ผีเสื้อหนอนกินเปลือกผลเงาะ Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Gracillariidae Conopomorpha
16 ปลาหมอสีลูกผสม Animalia Crossbreed
17 Dryas iulia Fabricius, 1775 ผีเสื้อจูเลีย Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Nymphalidae Dryas
18 Ecteinascidia thurstoni Herdman, 1890 เพรียงหัวหอม Animalia Chordata Ascidiacea Phlebobranchia Perophoridae Ecteinascidia
19 Euplatypus parallelus Bright & Skidmore, 2002 ambrosia beetle, pin hole borer, มอดรูเข็ม Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Curculionidae Bostrichus
20 Fusarium oxysporum Schltdl. โรคเหี่ยวในพืช Fungi Ascomycota Sordariomycetes Hypocreales Nectriaceae Fusarium
21 Gulella bicolor (Hutton, 1834) หอยนักล่าสีส้ม Animalia Mollusca Gastropoda Stylommatophora Streptaxidae Gulella
22 Icerya purchasi Maskell, 1879 เพลี้ยปุยฝ้าย Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Margarodidae Icerya
23 Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818) ปลากดอเมริกัน Animalia Chordata Actinopterygii Siluriformes Ictaluridae Ictalurus
24 kata Azar Protista Euglenozoa Kinetoplastea Trypanosomatida Trypanosomatidae Leishmania
25 Leucothoe spinicarpa Abildgaard, 1789 แอมฟิพอด Animalia Arthropoda Malacostraca Amphipoda Leucothoidae Leucothoe
26 Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) กบบุลฟร๊อก Animalia Chordata Amphibia Anura Ranidae Lithobates
27 Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) กุ้งขาว Animalia Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus
28 Mayaheros urophthalmus (Günther, 1862) ปลาหมอมายัน Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Cichlidae Mayaheros
29 Myriophyllum aquaticum Verdc. สาหร่ายญี่ปุ่น Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Saxifragales Haloragaceae Myriophyllum
30 Nacoleia octasema (Meyrick, 1886) ผีเสื้อหนอนม้วนใบถั่ว Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Crambidae Lamprosema
31 Nicandra physalodes Scop. โทงเทงม่วง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Solanales Solanaceae Nicandra
32 Nymphaea capensis var. zanzibariensis Casp. สุธาสิโนบล Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Nymphaeales Nymphaeaceae Nymphaea
33 Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) ปลาเทราส์สายรุ้ง Animalia Chordata Actinopterygii Salmoniformes Salmonidae Oncorhynchus
34 Oxalis latifolia Kunth ผักแว่นดอกชมพู Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Oxalidales Oxalidaceae Oxalis
35 Pavo cristatus Linnaeus, 1758 Indian Peafowl, Common Peafowl, Peafowl นกยูงอินเดีย Animalia Chordata Aves Galliformes Phasianidae Pavo
36 Pennisetum purpureum Schumach. หญ้าเนเปียร์ Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Cenchrus
37 Peregrinus maidis (Ashmead, 1890) เพลี้ยกระโดดข้าวโพด Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Delphacidae Peregrinus
38 Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) ผีเสื้อหัวมันฝรั่ง Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Gelechiidae Phthorimaea
39 Poecilia reticulata Peters, 1859 ปลาหางนกยูง, ปลากินยุง Animalia Chordata Actinopterygii Cyprinodontiformes Poeciliidae Poecilia
40 Poecilia sphenops Valenciennes, 1846 ปลาหางนกยูงไต้หวัน, ปลามอลลี่ Animalia Chordata Actinopterygii Cyprinodontiformes Poeciliidae Poecilia
41 Poecilia velifera (Regan, 1914) ปลาหางนกยูง, ปลาเซลฟิน Animalia Chordata Actinopterygii Cyprinodontiformes Poeciliidae Poecilia
42 Procambarus clarkii (Girard, 1852) กุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน Animalia Arthropoda Malacostraca Decapoda Cambaridae Procambarus
43 Psittacula krameri (Scopoli, 1769) นกแก้วคอแหวนสีกุหลาบ Animalia Chordata Aves Psittaciformes Psittacidae Psittacula
44 Quadrastichus erythrinae Kim, 2004 แตนปมใบทองหลาง Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Eulophidae Quadrastichus
45 Ralstonia solanacearum (Smith, 1896) Yabuuchi & al., 1996 โรคเหี่ยวของมะเขือเทศ Bacteria Proteobacteria Betaproteobacteria Burkholderiales Burkholderiaceae Ralstonia
46 Ricinus communis L. ละหุ่ง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Euphorbiaceae Ricinus
47 Rivina humilis L. พริกฝรั่ง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Phytolaccaceae Rivina
48 Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton หญ้าโขย่ง Plantae Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Rottboellia
49 Saccharicoccus sacchari (Cockerell, 1895) เพลี้ยแป้งอ้อย Animalia Arthropoda Insecta Hemiptera Pseudococcidae Saccharicoccus
50 Sphagneticola trilobata (L.) Pruski กระดุมทองเลื้อย Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Sphagneticola
51 Tecoma stans (L.) Kunth ทองอุไร Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Bignoniaceae Tecoma
52 Tetilla japonica Lampe, 1886 ฟองน้ำลูกกอล์ฟ Animalia Porifera Demospongiae Tetractinellida Tetillidae Tetilla
53 Thalia geniculata L. คล้าน้ำช่อห้อย Plantae Tracheophyta Liliopsida Zingiberales Marantaceae Thalia
54 Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) African Sacred Ibis นกช้อนหอยขาวแอฟริกา Animalia Chordata Aves Pelecaniformes Threskiornithidae Threskiornis
55 Trichodesma zeylanicum R.Br. ต้นเอดส์, ปอคัน Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Boraginales Boraginaceae Trichodesma
56 Triplaris Loefl. ex L. ปาโลแซนโตส Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Polygonaceae Triplaris
57 Verbena officinalis L. European verbena นังด้งล้าง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Verbenaceae Verbena
ลำดับ ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม ชื่อสามัญ ชื่อไทย อาณาจักร ไฟลัม ชั้น อันดับ วงศ์ สกุล
สรุปรายงานทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน