"พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ การจัดทำระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย"
ระหว่าง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)


สผ. – วว. ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การจัดทำระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ขยายฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ และงานวิจัย

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดทำ ระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศาสตราจารย์ (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนาม พร้อมคณะผู้บริหารของ วว. และ สผ. เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน รวม 50 ท่าน ณ ห้องประชุม กวท. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย การลงนามในครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังและร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของทั้งสององค์กร ทั้งความเชี่ยวชาญด้านวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วว. และหน่วยงานด้านนโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ สผ. นำมาสู่การเชื่อมต่องานวิจัย ทั้งในเรื่องจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการเกษตร อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จ.นครราชสีมา ซึ่งจะทำให้คลังข้อมูลฯ มีความครบถ้วนครอบคลุมทั้งสามกลุ่มของสิ่งมีชีวิต ทั้ง พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ที่เชื่อมโยงไปสู่การได้ประโยชน์ ในเชิงการวิจัยพัฒนาต่อยอด และการใช้ประโยชน์ในเชิงการค้า มุ่งสู่การเป็นระบบข้อมูลกลางด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยที่ตอบโจทย์ ทั้งเรื่องการอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ แบ่งปันผลประโยชน์ และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ในทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรมของประเทศต่อไป