สผ. หารือ กรมประมง แนวทางการเชื่อมต่อข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพกับ TH-BIF


สผ. หารือ กรมประมง แนวทางการเชื่อมต่อข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพกับ TH-BIF

เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นางภัทรินทร์ ทองสิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ กลช. หารือร่วมกับกรมประมง แนวทางการเชื่อมต่อและปรับปรุงแผนการดำเนินงานเชื่อมต่อข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพกับระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (TH-BIF) โดยมี นายคณิต เชื้อพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร นางสาวสิริวรรณ สุขศรี นักวิชาการประมงชำนาญการ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และนายชาญณรงค์ วิทวัสชุติกุล ผู้จัดการโครงการฯ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 25 คน

ที่ประชุมได้ร่วมหารือแนวทางและรายละเอียดการดำเนินงานร่วมกันในการนำเข้าและเชื่อมต่อข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ ข้อมูลสิ่งมีชีวิตในฐานข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำ ข้อมูลสิ่งมีชีวิตในพิพิธภัณฑ์ งานวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธาน ภาพถ่ายสิ่งมีชีวิต และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ แหล่งอนุรักษ์นอกถิ่น และประกาศพื้นที่อนุรักษ์ โดยเน้นหารือถึงวิธีการและรายละเอียดในการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบคลังข้อมูลฯ (TH-BIF) ทั้งในเรื่องการแสดงผลข้อมูล คำอธิบายชุดข้อมูล และแผนที่ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของกรมประมงที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้สามารถดำเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงขยายระยะเวลาตามแผนการดำเนินงานเชื่อมต่อข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพฯ จาก 3 ปี เป็น 5 ปี (ปี พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันต่อไป