รายการข้อมูลสิ่งมีชีวิต TH-BIF


-- ค้นหาแบบละเอียด --

แสดงรายการข้อมูลสิ่งมีชีวิตกลุ่มจุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง (4,072 รายการ) แสดงผลเรียงตามลำดับ A-Z

ลำดับ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อไทย อาณาจักร ไฟลัม ชั้น อันดับ วงศ์ สกุล
1 Abortiporus biennis Blushing Rosette Fungi Basidiomycota Agaricomycetes Polyporales Meruliaceae Abortiporus
2 Absconditella delutula Fungi Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Stictidaceae Absconditella
3 Abundisporus roseoalbus Fungi Basidiomycota Agaricomycetes Polyporales Polyporaceae Abundisporus
4 Acanthofungus ahmadii Fungi Basidiomycota Agaricomycetes Russulales Stereaceae Acanthofungus
5 Acanthothecis consocians Fungi Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Graphidaceae Graphis
6 Acanthothecis salazinica Fungi Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Graphidaceae Acanthothecis
7 Acetobacter pasteurianus Bacteria Proteobacteria Alphaproteobacteria Acetobacterales Acetobacteraceae Acetobacter
8 Achromobacter anxifer Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Burkholderiales Burkholderiaceae Achromobacter
9 Achromobacter insolitus Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Burkholderiales Burkholderiaceae Achromobacter
10 Achromobacter xylosoxidans Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Burkholderiales Burkholderiaceae Achromobacter
11 Acidovorax avenae Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Burkholderiales Burkholderiaceae Acidovorax
12 Acinetobacter baumannii Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Pseudomonadales Moraxellaceae Acinetobacter
13 Acinetobacter courvalinii Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Pseudomonadales Moraxellaceae Acinetobacter
14 Acinetobacter junii Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Pseudomonadales Moraxellaceae Acinetobacter
15 Acinetobacter pittii Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Pseudomonadales Moraxellaceae Acinetobacter
16 Acinetobacter radioresistens Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Pseudomonadales Moraxellaceae Acinetobacter
17 Acinetobacter schindleri Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Pseudomonadales Moraxellaceae Acinetobacter
18 Acinetobacter towneri Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Pseudomonadales Moraxellaceae Acinetobacter
19 Acinetobacter venetianus Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Pseudomonadales Moraxellaceae Acinetobacter
20 Acinetobacter vivianii Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Pseudomonadales Moraxellaceae Acinetobacter
21 Actinoallomurus acaciae Bacteria Actinobacteriota Actinomycetia Actinomycetales Thermomonosporaceae Actinoallomurus
22 Actinocatenispora thailandica Bacteria Actinobacteriota Actinomycetia Mycobacteriales Micromonosporaceae Actinocatenispora
23 Actinomadura apis Bacteria Actinobacteriota Actinomycetia Actinomycetales Thermomonosporaceae Actinomadura
24 Aderkomyces armatus Fungi Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Gomphillaceae Aderkomyces
25 Aderkomyces thailandicus Fungi Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Gomphillaceae Aderkomyces
ลำดับ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อไทย อาณาจักร ไฟลัม ชั้น อันดับ วงศ์ สกุล
จำแนกประเภทตามกลุ่มสิ่งมีชีวิต

แสดงรายการข้อมูลนำเข้าสิ่งมีชีวิตนำเข้าปี 2564