ข้อมูลผู้เชียวชาญ กลุ่มพืช


-- ค้นหาแบบละเอียด --

ผู้เชียวชาญตามหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตที่เลือก จำนวน 34 ราย

นางสาว กวิสรา ศรีทอง

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เฟิร์นและไลโคไฟต์
สังกัด : กรมป่าไม้
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : kawisaranb30@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทียมหทัย ชูพันธ์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,ชีววิทยา,พฤกษศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก
สังกัด : สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครราชสีมา
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : thiamhathai@yahoo.com

นาย ปิยชาติ ไตรสารศรี

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,พฤกษศาสตร์,วนศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก
สังกัด : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : p_trisarasri@hotmail.com

นาย พุทธมน ผ่องกาย

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,พฤกษศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เฟิร์นและไลโคไฟต์
สังกัด : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : puttamon.p@nsm.or.th

นาย ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,พฤกษศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก
สังกัด : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : bhanuwas@nsm.or.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิวิมล แสวงผล

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,พฤกษศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก
สังกัด : ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : sasivimon.swa@mahidol.edu

นาย สมราน สุดดี

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น,พฤกษศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,วนศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก,พืชเมล็ดเปลือย ,มอสส์ ลิเวอร์เวิร์ด และฮอร์นเวิร์ต,เฟิร์นและไลโคไฟต์
สังกัด : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : somrans@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพรรณ ศังขจันทรานนท์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,พืช,พฤกษศาสตร์,สรีรวิทยา กายวิภาค,วนศาสตร์,พืชสวน,การเกษตร
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก
สังกัด : ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : faasops@ku.ac.th

นาย พนม สุทธิศักดิ์โสภณ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น,ชีววิทยา,พฤกษศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,การเกษตร
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก
สังกัด : คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : phanom@g.swu.ac.th

นางสาว อภิรดา สถาปัตยานนท์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก,เฟิร์นและไลโคไฟต์
สังกัด : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : dao23rd@gmail.com

นางสาว ธิดารัตน์ น้อยรักษา

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สาหร่าย
สังกัด : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : sargassum2005@gmail.com

นาย ประทีป ปัญญาดี

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น,ชีววิทยา,พฤกษศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก
สังกัด : องค์การสวนพฤกษศาสตร์
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : pt.panyadee@gmail.com

นาย ปิยเกษตร สุขสถาน

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,นิเวศวิทยา,อนุกรมวิธานพืช,พืช,ชีววิทยา,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก,เฟิร์นและไลโคไฟต์
สังกัด : องค์การสวนพฤกษศาสตร์
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : piyakas@yahoo.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก
สังกัด : สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : amopra@kku.ac.th

นาย ณัฐพล นพพรเจริญกุล

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,พฤกษศาสตร์,พันธุศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก
สังกัด : ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : nattapon.noppornch@gmail.com

นาย สนใจ หะวานนท์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก
สังกัด : กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : sonjai_h@hotmail.com

นาย พงษ์ศักดิ์ พลเสนา

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,ชีววิทยา,พฤกษศาสตร์,วนศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก
สังกัด : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : phongphonsena@yahoo.com

นางสาว มิถิลา ปรานศิลป์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สาหร่าย
สังกัด : กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : mitila.pransilpa@gmail.com

ศาสตราจารย์ กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,พฤกษศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สาหร่าย
สังกัด : คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สถานะ : เกษียณอายุ
Email : khanlew@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณี นางงาม

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,พฤกษศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก
สังกัด : สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : praneepa@nu.ac.th