ข้อมูลผู้เชียวชาญ กลุ่มสัตว์


-- ค้นหาแบบละเอียด --

ผู้เชียวชาญตามหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตที่เลือก จำนวน 67 ราย

นาย กิติธร สรรพานิช

ความชำนาญ: นิเวศวิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : kitithorn2504@gmail.com

นายสัตวแพทย์ เกษตร สุเตชะ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,สัตวแพทย์ศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : kasetvet57@yahoo.com

นาย ขวัญชัย เจริญกรุง

ความชำนาญ: การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : กรมป่าไม้
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : khwanchai@msn.com

รองศาสตราจารย์ จรวย สุขแสงจันทร์

ความชำนาญ: การประมง,นักพฤติกรรมสัตว์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : ภาควิชาวิทยาศาสร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : charuay44@hotmail.com

นาย ฉัตรพรรษ พงษ์เจริญ

ความชำนาญ: อื่นๆ,ชีววิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,วนศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : chattraphas.p@nsm.or.th

นางสาว ชญานันท์ พลยูง

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : กรมป่าไม้
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : chayanant.polyung@gmail.com

นางสาว ชลดา พรจ่าย

ความชำนาญ: อื่นๆ,กีฏวิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : กรมป่าไม้
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : chonlada.pj@gmail.com

นาย ทัศพล กระจ่างดารา

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,ชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน ภูเก็ต
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : tassapon@gmail.com

รองศาสตราจารย์ บัณฑิกา อารีย์กุล

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,ชีววิทยา,กีฏวิทยา,การเกษตร
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : buntika.a@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : pongrat@buu.ac.th

นาย สนั่น หมัดส๊ะ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,ชีววิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : กรมป่าไม้
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : madsa.38@hotmail.com

นาย เผด็จ บุญขาว

ความชำนาญ: ชีววิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : phadetb@hotmail.com

นาย ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : saksitsim@yahoo.com

ศาสตราจารย์ สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์

ความชำนาญ: อื่นๆ,นิเวศวิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,นักจุลชีววิทยา ไวรัสวิทยา ปรสิตวิทยา,พันธุศาสตร์,สรีรวิทยา กายวิภาค
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : Suchinda.m@chula.ac.th

นาย สุเมตต์ ปุจฉาการ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,นิเวศวิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : sumaitt@hotmail.com

นาย อนุวัฒน์ นทีวัฒนา

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,ชีววิทยา,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : anuwat007@gmail.com

นาย อิทธิพล บรรณาการ

ความชำนาญ: ชีวเคมี
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : bannakan@hotmail.com

นาย อุกกฤต สตภูมิทร์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,การประมง
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : Ukkrit@yahoo.com

นายสัตวแพทย์ ไชยยันต์ เกษรดอกบัว

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,สัตวแพทย์ศาสตร์,ไวรัสวิทยา ปรสิตวิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : fvetchk@ku.ac.th

นางสาว พลอยชมพู กรวิภาสเรือง

ความชำนาญ: อื่นๆ,ชีววิทยา,กีฏวิทยา,การเกษตร
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : chompoo2011@gmail.com