สผ. จับมือหน่วยงานในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง เชื่อมต่อข้อมูลกับ TH-BIF


รายละเอียดเนื้อหาประชาสัมพันธ์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองจัดการความหลากหลาย ทางชีวภาพ ร่วมกับ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สงวนชีวมลฑลระนอง เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการนำเข้าหรือเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพื้นที่สงวนชีวมลฑลระนอง ส่วนบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนระนอง สู่มรดกโลก จังหวัดระนอง โดยมี นางภัทรินทร์ ทองสิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สผ. และ นายชลวิชช์ สามารถ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้ช่วยส่วนบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมร่วมกันให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโจทย์การจัดการเชิงพื้นที่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ และระบบต้นแบบพื้นที่นำร่องของระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยมีการสาธิตและทดสอบใช้ระบบต้นแบบในการสำรวจพื้นที่ ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติพื้นที่สงวนชีวมลฑลระนอง จังหวัดระนอง เพื่อสร้างเครือข่ายและอำนวย ความสะดวกในการนำเข้าข้อมูลให้กับหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 35 คน