ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

Acampe joiceyana

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

Epiphytic orchid.


ระบบนิเวศ :

Upper montane forest, 1,200-1,700 m alt.


การกระจายพันธุ์ :

Myanmar, Indochina.


C Vietnam, N Thailand: Chiang Mai (Doi Chiangdao)


แหล่งที่พบภายในประเทศ :

ChiangMai


ลักษณะทางสัณฐานวิทยา :

กล้วยไม้อิงอาศัย


รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :

Upper montane scrub.


สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ Vulnerable: VU (ONEP, 2549)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Acampe joiceyana