ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

งูลายสอสองสี

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Opisthotropis spenceri    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Opisthotropis spenceri Smith, 1918

 • ชื่อสามัญ::

  - Spencer’s Mountain Keelback

  - Spencer's Moutain Keelback

 • ชื่อไทย:

  - งูลายสอสองสี

 • ชื่อท้องถิ่น::

  - งูลายสอสองสี

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Natricidae

 • สกุล:

  Opisthotropis

ระบบนิเวศ :

พบอาศัยในป่าดิบแล้ง


Inhabits hill streams in evergreen forest.


การกระจายพันธุ์ :

พบในจังหวัดลำปาง


พบในจังหวัดลำปาง


แหล่งที่พบภายในประเทศ :

ลำปาง


รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :

Lampang (Ngao).


สถานภาพการคุกคาม (โลก) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ Deficient: DD (IUCN, )

สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ Deficient: DD (IUCN, 2012)

สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ Vulnerable: VU (ONEP, 2560)

สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม Threatened: NT (ONEP, 2548)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Opisthotropis spenceri