ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

กิ้งก่าพระอินทร์

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Aphaniotis fusca    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Aphaniotis fusca (Peters, 1864)

 • ชื่อสามัญ::

  - Malayan Blue-Mouthed Lizard

  - Peninsular Earless Agama

 • ชื่อไทย:

  - กิ้งก่าพระอินทร์

 • ชื่อท้องถิ่น::

  - กิ้งก่าพระอินทร์

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Agamidae

 • สกุล:

  Aphaniotis

ระบบนิเวศ :

พบอาศัยในป่าดิบชื้น ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้ ตัวเมียลงมาที่พื้นเพื่อขุดหลุมตื้นๆวางไข่


Inhabits evergreen forest.


การกระจายพันธุ์ :

แหล่งอาศัยในประเทศไทยมีรายงานจากจังหวัดสตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส


แหล่งอาศัยในประเทศไทยมีรายงานจากจังหวัดสตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส


แหล่งที่พบภายในประเทศ :

ยะลา,นราธิวาส


รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :

Yala (Banangstara); Narathiwat (Waeng).


สถานภาพการคุกคาม (โลก) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (IUCN, 2010)

สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2560)

สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2548)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Aphaniotis fusca