ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

สะนากยักษ์

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Aaptosyax grypus    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Aaptosyax grypus Rainboth, 1991

 • ชื่อสามัญ::

  - Giant salmon carp

  - Mekong salmon carp

  - Giant salmon carp, Mekong giant salmon carp

 • ชื่อไทย:

  - สะนากยักษ์

  - สะนากปากบิด, สะนาก, สะนากปากเบี้ยว

  - ปลาสะนากยักษ์

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Actinopterygii

 • อันดับ:

  Cypriniformes

 • วงศ์::

  Cyprinidae

 • สกุล:

  Aaptosyax

แหล่งที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 22 ก.ค. 2562
แหล่งที่พบภายในประเทศ :

เชียงราย,นครพนม,มุกดาหาร,เลย,หนองคาย,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี,บึงกาฬ


หนองคาย


หนองคาย


รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :

แม่น้ำโขง


แม่น้ำโขง


Endemic to Mekong basin.


ระบบนิเวศ :

Fresh Water


Carnivorous, large fishes. Mainstreams of middle reaches, in deep rocky
rapids; juveniles occurred in tributaries. Recently disappeared. Habitat lost
and overfishing


ลักษณะทางสัณฐานวิทยา :

Body cylindrical, mouth large with curved gape, lower jaw heavy in adults;
large edipose eyelid; scales small. Body silvery or gold with yellowish or
pinkish fins, caudal fin with dark margin. Attains 1.5 m.


สถานภาพการคุกคาม (โลก) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง Endangered: CR (IUCN, 2011)

สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง Endangered: CR (IUCN, )

สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง Endangered: CR (ONEP, 2560)

สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง Endangered: CR (ONEP, 2548)

 • - ภูมิปัญญาตัวอย่าง :: รายละเอียดภูมิปัญญา

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Aaptosyax grypus