ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

งูลายสอหมอบุญส่ง

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Isanophis boonsongi    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Isanophis boonsongi (Taylor & Elbel, 1958)

 • ชื่อพ้อง (Synonymised names):

  Parahelicops boonsongi

 • ชื่อสามัญ::

  - Boonsong's Keelback

 • ชื่อไทย:

  - งูลายสอหมอบุญส่ง

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Natricidae

 • สกุล:

  Isanophis

ระบบนิเวศ :

พบอาศัยในป่าดิบแล้งและป่าดิบเขา


การกระจายพันธุ์ :

พบในจังหวัดเลย


ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Isanophis boonsongi