ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

Datura stramonium

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Datura stramonium