ค้นหา (Search)

รายการข้อมูล สัตว์ (19,437 รายการ)

ข้อมูลอนุกรมวิธาน เรียงตามชื่อวิทยาศาสตร์ A-Z

Aclerda takahashii

sugarcane scale

Acyrthosiphon pisum

เพลี้ยอ่อนถั่ว

Aleuroctarthus destructor

แมลงหวี่ขาวมะพร้าว

Aleurodicus dispersus

แมลงหวี่ขาวขดเกลียว/ขดเกลียว

Amrasca biguttula biguttula

เพลี้ยจักจั่นฝ้าย

Amritodus atkinsoni

เพลี้ยจักจั่นช่อมะม่วง

Aonidiella orientalis

เพลี้ยหอยเหลือง

Aphis craccivora

เพลี้ยอ่อนถั่ว

Aulacaspis madiunensis

เพลี้ยหอยอ้อย

Bemisia tabaci

แมลงหวี่ขาวยาสูบ

Cinara cupressi

เพลี้ยอ่อนสนไซเปรส