สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ Deficient: DD จำนวน 331 รายการ

ข้อมูลอนุกรมวิธาน เรียงตามชื่อวิทยาศาสตร์ A-Z

Ahaetulla fasciolata

Speckle-headed Whip Snake

Amphiesma bitaeniatum

Yunnan Keelback

Enhydris jagorii

Black Water Snake

Acalyptophis peronii

Peron’s Sea Snake

Acantopsis spectabilis

รากกล้วยสาละวิน

Acrocephalus orinus

นกพงปากยาว

Acrocephalus stentoreus

นกพงใหญ่พันธุ์อินเดีย

Acrochordonichthys gyrinus

ขยุยยักษ์

Acrochordonichthys rugosus

ขยุยยักษ์ใต้

Aeluroscalabotes felinus

ตุ๊กแกป่าหัวโต

Aeromys tephromelas

พญากระรอกบินสีดำ

Aetobatus ocellatus

WhiteSpotted Eagle Ray
กระเบนนก

Aetomylaeus maculatus

Mottled Eagle Ray
กระเบนนกจุดขาว

สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชนิดพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว โดยมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการตายของชนิดพันธุ์นี้ตัวสุดท้าย

ชนิดพันธุ์ที่ไม่มีรายงานว่าพบอาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

ชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์จากพื้นที่ธรรมชาติในขณะนี้

ชนิดพันธุ์ที่กำลังอยู่ในภาวะอันตรายที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากโลกหรือสูญพันธุ์ไปจากแหล่งที่มีการกระจายพันธุ์อยู่ ถ้าปัจจัยต่าง ๆที่เป็นสาเหตุให้เกิดการสูญพันธุ์ยังดำเนินต่อไป

ชนิดพันธุ์ที่เข้าสู่ภาวะใกล้สูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้ ถ้ายังคงมีปัจจัยต่างๆ อันเป็นสาเหตุให้ชนิดพันธุ์นั้นสูญพันธุ์

ชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มอาจถูกคุกคามในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ยังไม่มีผลกระทบมาก

ชนิดพันธุ์ที่ยังไม่อยู่ในภาวะถูกคุกคามและพบเห็นอยู่ทั่วไป

ชนิดพันธุ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยตรงหรือโดยอ้อม ชนิดพันธุ์กลุ่มนี้มีความจำเป็นต่อการจัดหาความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาวิจัยในอนาคต

ชนิดพันธุ์ที่ยังไม่มีการพิจารณาการประเมินสภานถาพ