สิ่งมีชีวิตในพระนาม (74 รายการ)

ข้อมูลอนุกรมวิธาน เรียงตามชื่อวิทยาศาสตร์ A-Z

Paraboea sangwaniae

นครินทรา

Peperomia sirindhorniana

รักตะนิล

Phalaenopsis Princess Chulabhorn

ฟาแลนนอพซิสพรินเซสจุฬาภรณ์

Phanera sirindhorniae

สิรินธรวัลลี

Phricotelphusa sirindhorn

ปูเจ้าฟ้า

Phuwiangosaurus sirindhornae

ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน

Potamon galyaniae

ปูพระพี่นาง

Pseudochelidon sirintarae

White-eyed River Martin

Pupamon sangwan

ปูแม่ฟ้าหลวง

Rosa 'Chulalongkorn'

กุหลาบจุฬาลงกรณ์ (กุหลาบ ร.5)

Rosa ‘Princess Maha Chakri Sirindhorn’

กุหลาบพระนามสิรินธร

Rosa ‘Queen Sirikit’

Queen Sirikit Rose
กุหลาบควีนสิริกิติ์

Sirindhorn spp.

สกุลผีเสื้อกลางคืนสิรินธร 

Sirindhorna khoratensis

สิรินธรน่า โคราชเอนซิส

Sirindhornia mirabilis

เอื้องศรีประจิม