หน่วยงานเครือข่ายที่สนับสนุนข้อมูล

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เว็บไซต์ : http://portal.dnp.go.th
กรมป่าไม้
เว็บไซต์ : https://www.forest.go.th/
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เว็บไซต์ : https://www.dmcr.go.th/home
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
เว็บไซต์ : http://www.qsbg.org/
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เว็บไซต์ : http://www.zoothailand.org
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
เว็บไซต์ : https://www.bedo.or.th/bedo/home.php
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เว็บไซต์ : https://www.dtam.moph.go.th/index.php/th/
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เว็บไซต์ : https://www.nrct.go.th/
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เว็บไซต์ : https://www.nsm.or.th/
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เว็บไซต์ : http://www.ipthailand.go.th/th/home.html
กรมวิชาการเกษตร
เว็บไซต์ : https://www.doa.go.th/th
กรมประมง
เว็บไซต์ : www4.fisheries.go.th/dof/main
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
เว็บไซต์ : https://www.arda.or.th
กรมปศุสัตว์
เว็บไซต์ : https://dld.go.th/th/index.php/th/
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ : https://www.ku.ac.th/th
หน่วยวิจัยไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เว็บไซต์ : http://www.lichen.ru.ac.th/
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์ : https://www.bcst.or.th