แนวทางปฏิบัติในการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลของระบบคลังข้อมูลฯ

สำนักงานนโยบายและและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย โดยอาศัยกลไกของคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ จัดทำแนวทางปฏิบัติในการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลของระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เพื่อให้มีกฎเกณฑ์ กติกา โครงสร้าง กลไก และกระบวนการในการกำกับดูแลข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงผ่านระบบคลังข้อมูลฯ ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และเรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ ซึ่งคณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลของระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ แนวทางปฏิบัติในการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลของระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (Link PDF)

ดาวน์โหลดเอกสาร