สัตว์

19,365

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

7,578

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

11,780

พืช

13,462

พืชดอก

6,198

พืชเมล็ดเปลือย

38

เฟิร์น/ไลโคไฟต์

892

มอสส์
ลิเวอร์เวิร์ตและฮอร์นเวิร์ต

393

สาหร่าย

0

จุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง

3,620

แบคทีเรีย อาร์เคีย

55

รา

(เห็ด ราเส้นใย ยีสต์)
3,565

โปรทิสตา

0

ไวรัส ไวรอยด์ พรีออน

0

แผนที่แสดงข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

หน่วยงานเครือข่ายที่สนับสนุนข้อมูล