ข้อมูลผู้เชียวชาญ กลุ่มจุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง


-- ค้นหาแบบละเอียด --

ผู้เชียวชาญตามหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตที่เลือก จำนวน 25 ราย

รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ ดวงมาลย์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,จุลชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย
สังกัด : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : fscikkd@ku.ac.th

นางสาว นันทวรรณ เมฆา

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,จุลชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา
สังกัด : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : nanthawan.m@dmsc.mail.go.th

นางสาว วันทนา ปรีณกิตติพร

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,จุลชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย
สังกัด : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : wantana.p@dmsc.mail.go.th

นาย สิทธิพร ปานเม่น

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,พันธุศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา
สังกัด : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : sittiporn.p@dmsc.mail.go.th

นางสาว อัจฉรียา อนุกูลพิพัฒน์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,จุลชีววิทยา,ไวรัสวิทยา ปรสิตวิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย
สังกัด : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : atchareeya.a@dmsc.mail.go.th

รองศาสตราจารย์ ขวัญเรือน นาคสุวรรณ์กุล

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา
สังกัด : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : khwanruan.p@msu.ac.th

นาง จรรตกร รอดอยู่

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,การเกษตร
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา
สังกัด : สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : juntakorn10@icloud.com

นางสาว บัวสร้อย มาลา

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,เทคโนโลยีชีวภาพ,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา
สังกัด : องค์การสวนพฤกษศาสตร์
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : buasoy.ma@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กชกร ลาภมาก

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,เทคโนโลยีชีวภาพ,จุลชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : Kodchakorn@uru.ac.th

นาย นครินทร์ สุวรรณราช

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,นิเวศวิทยา,เทคโนโลยีชีวภาพ,ชีววิทยา,พันธุศาสตร์,ชีวเคมี,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,จุลชีววิทยา,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,การเกษตร
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา
สังกัด : ศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : suwan.462@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ วรรณเทศ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,จุลชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : wnopparat@gmail.com

นางสาว จุรีรัตน์ เอื้อพัฒนากิจ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,ชีววิทยา,จุลชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา
สังกัด : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : jureerat.uea@biotec.or.th

นางสาว ธวัลมณฑ์ ปุจฉาการ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,จุลชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย
สังกัด : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : tawanmo.puj@biotec.or.th

นางสาว รัชนี มิ่งมา

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,จุลชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย
สังกัด : โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : faasrnm@ku.ac.th

นางสาว วิภาพร แง่มท้าว

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,จุลชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย
สังกัด : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : wipaporn.nga@biotec.or.th

นางสาว สมจิต อ่ำอินทร์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,เทคโนโลยีชีวภาพ,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,จุลชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา
สังกัด : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : somjit@biotec.or.th

นาย ชาญวิทย์ สุริยฉัตรกุล

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,จุลชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย
สังกัด : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : chanwit@biotec.or.th

นาย ปิยณัฐ เจริญยิ่งเจริญ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,จุลชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย
สังกัด : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : piyanat.cha@biotec.or.th

นาง ภัทรพร รัตรวารี

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,จุลชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย
สังกัด : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : pattaraporn@biotec.or.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รำไพ โกฎสืบ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,จุลชีววิทยา,การเกษตร
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา
สังกัด : สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : kodsueb@yahoo.com