ข้อมูลผู้เชียวชาญ ระบบนิเวศ


-- ค้นหาแบบละเอียด --

ผู้เชียวชาญตามหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตที่เลือก จำนวน 51 ราย

นาย นครินทร์ สุวรรณราช

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,นิเวศวิทยา,เทคโนโลยีชีวภาพ,ชีววิทยา,พันธุศาสตร์,ชีวเคมี,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,จุลชีววิทยา,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,การเกษตร
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา
สังกัด : ศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : suwan.462@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทียมหทัย ชูพันธ์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,ชีววิทยา,พฤกษศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก
สังกัด : สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครราชสีมา
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : thiamhathai@yahoo.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพรรณ ศังขจันทรานนท์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,พืช,พฤกษศาสตร์,สรีรวิทยา กายวิภาค,วนศาสตร์,พืชสวน,การเกษตร
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก
สังกัด : ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : faasops@ku.ac.th

นาย พนม สุทธิศักดิ์โสภณ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น,ชีววิทยา,พฤกษศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,การเกษตร
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก
สังกัด : คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : phanom@g.swu.ac.th

นางสาว ธิดารัตน์ น้อยรักษา

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สาหร่าย
สังกัด : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : sargassum2005@gmail.com

นาย ประทีป ปัญญาดี

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น,ชีววิทยา,พฤกษศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก
สังกัด : องค์การสวนพฤกษศาสตร์
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : pt.panyadee@gmail.com

นาย พงษ์ศักดิ์ พลเสนา

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,ชีววิทยา,พฤกษศาสตร์,วนศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก
สังกัด : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : phongphonsena@yahoo.com

ศาสตราจารย์ กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,พฤกษศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สาหร่าย,แบคทีเรีย,โปรติสตา
สังกัด : คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สถานะ : เกษียณอายุ
Email : khanlew@gmail.com

นาย กิติธร สรรพานิช

ความชำนาญ: นิเวศวิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : kitithorn2504@gmail.com

นาย ฉัตรพรรษ พงษ์เจริญ

ความชำนาญ: อื่นๆ,ชีววิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,วนศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : chattraphas.p@nsm.or.th

นาย ทัศพล กระจ่างดารา

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,ชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน ภูเก็ต
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : tassapon@gmail.com

นาย สนั่น หมัดส๊ะ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,ชีววิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : กรมป่าไม้
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : madsa.38@hotmail.com

นาย ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : saksitsim@yahoo.com

นาย สุเมตต์ ปุจฉาการ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,นิเวศวิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง,โปรติสตา
สังกัด : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : sumaitt@hotmail.com

นาย อนุวัฒน์ นทีวัฒนา

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,ชีววิทยา,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : anuwat007@gmail.com

นาย อุกกฤต สตภูมิทร์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,การประมง
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : Ukkrit@yahoo.com

นางสาว พลอยชมพู กรวิภาสเรือง

ความชำนาญ: อื่นๆ,ชีววิทยา,กีฏวิทยา,การเกษตร
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : chompoo2011@gmail.com

นาย นิพนธ์ พงศ์สุวรรณ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : -
สถานะ : เกษียณอายุ
Email : nph1959@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงศักดิ์ สุกแก้วมณี

ความชำนาญ: อื่นๆ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : สาขาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : maskcy28@gmail.com

รองศาสตราจารย์สัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร

ความชำนาญ: อื่นๆ,ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,สรีรวิทยา กายวิภาค,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,สัตวแพทย์ศาสตร์,ไวรัสวิทยา ปรสิตวิทยา,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง
สังกัด : คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สถานะ : ยังทำงานอยู่
Email : parntep.rat@cra.ac.th