ค้นหา (Search)

ผู้เชี่ยวชาญตามหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตที่เลือก จำนวน 34 ราย

volunteers-img-1

นางสาว กวิสรา ศรีทอง

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เฟิร์นและไลโคไฟต์

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: กรมป่าไม้

email: kawisaranb30@gmail.com

volunteers-img-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทียมหทัย ชูพันธ์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,ชีววิทยา,พฤกษศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครราชสีมา

email: thiamhathai@yahoo.com

volunteers-img-1

นาย ปิยชาติ ไตรสารศรี

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,พฤกษศาสตร์,วนศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

email: p_trisarasri@hotmail.com

volunteers-img-1

นาย พุทธมน ผ่องกาย

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,พฤกษศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เฟิร์นและไลโคไฟต์

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

email: puttamon.p@nsm.or.th

volunteers-img-1

นาย ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,พฤกษศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

email: bhanuwas@nsm.or.th

volunteers-img-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิวิมล แสวงผล

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,พฤกษศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

email: sasivimon.swa@mahidol.edu

volunteers-img-1

นาย สมราน สุดดี

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น,พฤกษศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,วนศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก,พืชเมล็ดเปลือย ,เฟิร์นและไลโคไฟต์,มอสส์ ลิเวอร์เวิร์ด และฮอร์นเวิร์ต

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

email: somrans@hotmail.com

volunteers-img-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพรรณ ศังขจันทรานนท์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,พืช,พฤกษศาสตร์,สรีรวิทยา กายวิภาค,วนศาสตร์,พืชสวน,การเกษตร

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

email: faasops@ku.ac.th

volunteers-img-1

นาย พนม สุทธิศักดิ์โสภณ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น,ชีววิทยา,พฤกษศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,การเกษตร

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

email: phanom@g.swu.ac.th

volunteers-img-1

นางสาว อภิรดา สถาปัตยานนท์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก,เฟิร์นและไลโคไฟต์

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

email: dao23rd@gmail.com

volunteers-img-1

นางสาว ธิดารัตน์ น้อยรักษา

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สาหร่าย

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

email: sargassum2005@gmail.com

volunteers-img-1

นาย ประทีป ปัญญาดี

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น,ชีววิทยา,พฤกษศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: องค์การสวนพฤกษศาสตร์

email: pt.panyadee@gmail.com

volunteers-img-1

นาย ปิยเกษตร สุขสถาน

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,นิเวศวิทยา,อนุกรมวิธานพืช,พืช,ชีววิทยา,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก,เฟิร์นและไลโคไฟต์

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: องค์การสวนพฤกษศาสตร์

email: piyakas@yahoo.com

volunteers-img-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

email: amopra@kku.ac.th

volunteers-img-1

นาย ณัฐพล นพพรเจริญกุล

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,พฤกษศาสตร์,พันธุศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

email: nattapon.noppornch@gmail.com

volunteers-img-1

นาย สนใจ หะวานนท์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

email: sonjai_h@hotmail.com

volunteers-img-1

นาย พงษ์ศักดิ์ พลเสนา

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,ชีววิทยา,พฤกษศาสตร์,วนศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

email: phongphonsena@yahoo.com

volunteers-img-1

นางสาว มิถิลา ปรานศิลป์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สาหร่าย

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

email: mitila.pransilpa@gmail.com

volunteers-img-1

ศาสตราจารย์ กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,พฤกษศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สาหร่าย

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

email: khanlew@gmail.com

volunteers-img-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณี นางงาม

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,พฤกษศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

email: praneepa@nu.ac.th