ค้นหา (Search)

ผู้เชี่ยวชาญตามหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตที่เลือก จำนวน 66 ราย

volunteers-img-1

นาย กิติธร สรรพานิช

ความชำนาญ: นิเวศวิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

email: kitithorn2504@gmail.com

volunteers-img-1

นายสัตวแพทย์ เกษตร สุเตชะ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,สัตวแพทย์ศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

email: kasetvet57@yahoo.com

volunteers-img-1

นาย ขวัญชัย เจริญกรุง

ความชำนาญ: การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: กรมป่าไม้

email: khwanchai@msn.com

volunteers-img-1

รองศาสตราจารย์ จรวย สุขแสงจันทร์

ความชำนาญ: การประมง,นักพฤติกรรมสัตว์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ภาควิชาวิทยาศาสร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

email: charuay44@hotmail.com

volunteers-img-1

นาย ฉัตรพรรษ พงษ์เจริญ

ความชำนาญ: อื่นๆ,ชีววิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,วนศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

email: chattraphas.p@nsm.or.th

volunteers-img-1

นางสาว ชญานันท์ พลยูง

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: กรมป่าไม้

email: chayanant.polyung@gmail.com

volunteers-img-1

นางสาว ชลดา พรจ่าย

ความชำนาญ: อื่นๆ,กีฏวิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: กรมป่าไม้

email: chonlada.pj@gmail.com

volunteers-img-1

นาย ทัศพล กระจ่างดารา

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,ชีววิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน ภูเก็ต

email: tassapon@gmail.com

volunteers-img-1

รองศาสตราจารย์ บัณฑิกา อารีย์กุล

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,ชีววิทยา,กีฏวิทยา,การเกษตร

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

email: buntika.a@chula.ac.th

volunteers-img-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

email: pongrat@buu.ac.th

volunteers-img-1

นาย สนั่น หมัดส๊ะ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,ชีววิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: กรมป่าไม้

email: madsa.38@hotmail.com

volunteers-img-1

นาย เผด็จ บุญขาว

ความชำนาญ: ชีววิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

email: phadetb@hotmail.com

volunteers-img-1

นาย ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

email: saksitsim@yahoo.com

volunteers-img-1

ศาสตราจารย์ สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์

ความชำนาญ: อื่นๆ,นิเวศวิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,นักจุลชีววิทยา ไวรัสวิทยา ปรสิตวิทยา,พันธุศาสตร์,สรีรวิทยา กายวิภาค

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

email: Suchinda.m@chula.ac.th

volunteers-img-1

นาย สุเมตต์ ปุจฉาการ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,นิเวศวิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

email: sumaitt@hotmail.com

volunteers-img-1

นาย อนุวัฒน์ นทีวัฒนา

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,ชีววิทยา,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

email: anuwat007@gmail.com

volunteers-img-1

นาย อิทธิพล บรรณาการ

ความชำนาญ: ชีวเคมี

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

email: bannakan@hotmail.com

volunteers-img-1

นาย อุกกฤต สตภูมิทร์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,การประมง

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

email: Ukkrit@yahoo.com

volunteers-img-1

นายสัตวแพทย์ ไชยยันต์ เกษรดอกบัว

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,สัตวแพทย์ศาสตร์,ไวรัสวิทยา ปรสิตวิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

email: fvetchk@ku.ac.th

volunteers-img-1

นางสาว พลอยชมพู กรวิภาสเรือง

ความชำนาญ: อื่นๆ,ชีววิทยา,กีฏวิทยา,การเกษตร

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

email: chompoo2011@gmail.com