ค้นหา (Search)

ผู้เชี่ยวชาญตามหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตที่เลือก จำนวน 26 ราย

volunteers-img-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รำไพ โกฎสืบ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,จุลชีววิทยา,การเกษตร

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

email: kodsueb@yahoo.com

volunteers-img-1

นาย วีระ ศรีอินทร์สุทธิ์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,นิเวศวิทยา,เทคโนโลยีชีวภาพ,สรีรวิทยา กายวิภาค,จุลชีววิทยา,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ

email: veera@biotec.or.th

volunteers-img-1

นางสาว นริษฎา ทองกลาง

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,ปรับปรุงพันธุ์,จุลชีววิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

email: naritsada.tho@mfu.ac.th

volunteers-img-1

ศาสตรจารย์ สาวิตรี ลิ่มทอง

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,เทคโนโลยีชีวภาพ,จุลชีววิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

email: fscistl@ku.ac.th

volunteers-img-1

ศาสตราจารย์ กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,พฤกษศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย,โปรติสตา

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

email: khanlew@gmail.com

volunteers-img-1

นาย สุเมตต์ ปุจฉาการ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,นิเวศวิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : โปรติสตา

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

email: sumaitt@hotmail.com