ค้นหา (Search)

ผู้เชี่ยวชาญตามหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตที่เลือก จำนวน 26 ราย

volunteers-img-1

รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ ดวงมาลย์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,จุลชีววิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

email: fscikkd@ku.ac.th

volunteers-img-1

นางสาว นันทวรรณ เมฆา

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,จุลชีววิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

email: nanthawan.m@dmsc.mail.go.th

volunteers-img-1

นางสาว ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,จุลชีววิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

email: piyada.w@dmsc.mail.go.th

volunteers-img-1

นางสาว วันทนา ปรีณกิตติพร

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,จุลชีววิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

email: wantana.p@dmsc.mail.go.th

volunteers-img-1

นาย สิทธิพร ปานเม่น

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,พันธุศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

email: sittiporn.p@dmsc.mail.go.th

volunteers-img-1

นางสาว อัจฉรียา อนุกูลพิพัฒน์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,จุลชีววิทยา,ไวรัสวิทยา ปรสิตวิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

email: atchareeya.a@dmsc.mail.go.th

volunteers-img-1

รองศาสตราจารย์ ขวัญเรือน นาคสุวรรณ์กุล

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

email: khwanruan.p@msu.ac.th

volunteers-img-1

นาง จรรตกร รอดอยู่

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,การเกษตร

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

email: juntakorn10@icloud.com

volunteers-img-1

นางสาว บัวสร้อย มาลา

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,เทคโนโลยีชีวภาพ,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: องค์การสวนพฤกษศาสตร์

email: buasoy.ma@gmail.com

volunteers-img-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กชกร ลาภมาก

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,เทคโนโลยีชีวภาพ,จุลชีววิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

email: Kodchakorn@uru.ac.th

volunteers-img-1

นาย นครินทร์ สุวรรณราช

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,นิเวศวิทยา,เทคโนโลยีชีวภาพ,ชีววิทยา,พันธุศาสตร์,ชีวเคมี,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,จุลชีววิทยา,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,การเกษตร

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

email: suwan.462@gmail.com

volunteers-img-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ วรรณเทศ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,จุลชีววิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

email: wnopparat@gmail.com

volunteers-img-1

นางสาว จุรีรัตน์ เอื้อพัฒนากิจ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,ชีววิทยา,จุลชีววิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ

email: jureerat.uea@biotec.or.th

volunteers-img-1

นางสาว ธวัลมณฑ์ ปุจฉาการ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,จุลชีววิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ

email: tawanmo.puj@biotec.or.th

volunteers-img-1

นางสาว รัชนี มิ่งมา

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,จุลชีววิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

email: faasrnm@ku.ac.th

volunteers-img-1

นางสาว วิภาพร แง่มท้าว

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,จุลชีววิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ

email: wipaporn.nga@biotec.or.th

volunteers-img-1

นางสาว สมจิต อ่ำอินทร์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,เทคโนโลยีชีวภาพ,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,จุลชีววิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ

email: somjit@biotec.or.th

volunteers-img-1

นาย ชาญวิทย์ สุริยฉัตรกุล

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,จุลชีววิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ

email: chanwit@biotec.or.th

volunteers-img-1

นาย ปิยณัฐ เจริญยิ่งเจริญ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,จุลชีววิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ

email: piyanat.cha@biotec.or.th

volunteers-img-1

นาง ภัทรพร รัตรวารี

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,จุลชีววิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ

email: pattaraporn@biotec.or.th