ค้นหา (Search)

ผู้เชี่ยวชาญตามหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตที่เลือก จำนวน 51 ราย

volunteers-img-1

รองศาสตราจารย์ ประศาสตร์ เกื้อมณี

ความชำนาญ: อื่นๆ,เพาะเลี้ยง,พฤกษศาสตร์,สรีรวิทยา กายวิภาค

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ :

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ภาควิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

email: fscipsk@ku.ac.th

volunteers-img-1

นาย เกริก ผักกาด

ความชำนาญ: พฤกษศาสตร์,พันธุศาสตร์,วนศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ :

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

email: greuk@hotmail.com

volunteers-img-1

นางสาว ลัดดาวัลย์ แสงสว่าง

ความชำนาญ: อื่นๆ

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ :

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

email: imjeep@hotmail.com

volunteers-img-1

นาย มงคล สาฟูวงศ์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,วิชาการป่าไม้,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,วนศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: สถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว

email: moo_mongkol62@hotmail.com

volunteers-img-1

นางสาว สมหญิง ทัฬหิกรณ์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,วนศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

email: somyingphuluang@hotmail.com

volunteers-img-1

นาย ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,ชีววิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน ภูเก็ต

email: kkongkiat@gmail.com

volunteers-img-1

นาย เดชา ดวงนามล

ความชำนาญ: วนศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ :

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

email: rdidcd@ku.ac.th

volunteers-img-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล ตันติพิษณุ

ความชำนาญ: อื่นๆ,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ :

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาการอนุรักษ์ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

email: ttpisanu@gmail.com

volunteers-img-1

รองศาสตราจารย์ รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,นิเวศวิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,วนศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

email: rattanawat.cha@mahidol.ac.th

volunteers-img-1

นาย สมพร พากเพียร

ความชำนาญ: วนศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: สถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

email: tonnam5557@gmail.com

volunteers-img-1

นาง อัจฉรา ซิ้มเจริญ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,ชีววิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

email: simtom@windowslive.com