ค้นหา (Search)

ผู้เชี่ยวชาญตามหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตที่เลือก จำนวน 51 ราย

volunteers-img-1

นางสาว กมลชนก วงศ์อิสรกุล

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,ชีววิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

email: Kamonchanok@nsm.or.th

volunteers-img-1

ศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ปัญหา

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,ชีววิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

email: somsak_panha@yahoo.com

volunteers-img-1

รองศาสตราจารย์ ชีวารัตน์ พรินทรากูล

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

email: fscicrp@ku.ac.th

volunteers-img-1

รองศาสตราจารย์ วิภูษิต มัณฑะจิตร

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,การประมง,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ภาควิชาวาวิชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

email: vipoosit@go.buu.ac.th

volunteers-img-1

นาย อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,นิเวศวิทยา,ชีววิทยา,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

email: intanon.kol@mahidol.ac.th

volunteers-img-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมศักดิ์ ยีมิน

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

email: thamasakyeemin@hotmail.com

volunteers-img-1

นางสาว วราริน วงษ์พานิช

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต

email: khunvara@gmail.com

volunteers-img-1

นาย สุเทพ เจือละออง

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,ชีววิทยา,การประมง

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

email: sutep.emcor@hotmail.com

volunteers-img-1

นาย สมชาย มั่นอนันต์ทรัพย์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,การประมง

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง,สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

email: mannaisomchai@yahoo.com

volunteers-img-1

นางสาว อัญชลี จันทร์คง

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยฝั่งตะวันออก

email: anchankong@yahoo.com

volunteers-img-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทีป มีวัฒนา

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,ชีววิทยา,สัตวแพทย์ศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ภาคเหนือ)คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

email: drpratheep@gmail.com

volunteers-img-1

นาย จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,นิเวศวิทยา,ชีววิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,การประมง,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,นักพฤติกรรมสัตว์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย"

email: jaruwat.n5@gmail.com

volunteers-img-1

นาย ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

email: chanmethakul@gmail.com

volunteers-img-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,ชีววิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

email: ffisptp@ku.ac.th

volunteers-img-1

นาย สหัส ราชเมืองขวาง

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง,สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

email: rdishr@ku.ac.th

volunteers-img-1

รองศาสตราจารย์ วรณพ วิยกาญจน์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

email: voranop.v@chula.ac.th

volunteers-img-1

รองศาสตราจารย์ สุชนา ชวนิชย์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

email: Suchana.c@chula.ac.th

volunteers-img-1

รองศาสตราจารย์ ธัชคณิน จงจิตวิมล

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,ชีววิทยา,กีฏวิทยา,พันธุศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

email: touchkanin@psru.ac.th

volunteers-img-1

รองศาสตราจารย์ สราวุธ สังข์แก้ว

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,พฤกษศาสตร์,วนศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

email: sungkaes@tcd.ie

volunteers-img-1

นาย อภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ

ความชำนาญ: อื่นๆ,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,วนศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ :

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: กรมป่าไม้

email: apiwat_68@hotmail.com