ค้นหา (Search)

ผู้เชี่ยวชาญตามหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตที่เลือก จำนวน 51 ราย

volunteers-img-1

นาย นครินทร์ สุวรรณราช

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,นิเวศวิทยา,เทคโนโลยีชีวภาพ,ชีววิทยา,พันธุศาสตร์,ชีวเคมี,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,จุลชีววิทยา,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,การเกษตร

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

email: suwan.462@gmail.com

volunteers-img-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทียมหทัย ชูพันธ์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,ชีววิทยา,พฤกษศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครราชสีมา

email: thiamhathai@yahoo.com

volunteers-img-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพรรณ ศังขจันทรานนท์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,พืช,พฤกษศาสตร์,สรีรวิทยา กายวิภาค,วนศาสตร์,พืชสวน,การเกษตร

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

email: faasops@ku.ac.th

volunteers-img-1

นาย พนม สุทธิศักดิ์โสภณ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น,ชีววิทยา,พฤกษศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,การเกษตร

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

email: phanom@g.swu.ac.th

volunteers-img-1

นางสาว ธิดารัตน์ น้อยรักษา

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สาหร่าย

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

email: sargassum2005@gmail.com

volunteers-img-1

นาย ประทีป ปัญญาดี

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น,ชีววิทยา,พฤกษศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: องค์การสวนพฤกษศาสตร์

email: pt.panyadee@gmail.com

volunteers-img-1

นาย พงษ์ศักดิ์ พลเสนา

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,ชีววิทยา,พฤกษศาสตร์,วนศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

email: phongphonsena@yahoo.com

volunteers-img-1

ศาสตราจารย์ กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,พฤกษศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สาหร่าย,แบคทีเรีย,โปรติสตา

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

email: khanlew@gmail.com

volunteers-img-1

นาย กิติธร สรรพานิช

ความชำนาญ: นิเวศวิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

email: kitithorn2504@gmail.com

volunteers-img-1

นาย ฉัตรพรรษ พงษ์เจริญ

ความชำนาญ: อื่นๆ,ชีววิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,วนศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

email: chattraphas.p@nsm.or.th

volunteers-img-1

นาย ทัศพล กระจ่างดารา

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,ชีววิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน ภูเก็ต

email: tassapon@gmail.com

volunteers-img-1

นาย สนั่น หมัดส๊ะ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,ชีววิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: กรมป่าไม้

email: madsa.38@hotmail.com

volunteers-img-1

นาย ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

email: saksitsim@yahoo.com

volunteers-img-1

นาย สุเมตต์ ปุจฉาการ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,นิเวศวิทยา

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง,โปรติสตา

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

email: sumaitt@hotmail.com

volunteers-img-1

นาย อนุวัฒน์ นทีวัฒนา

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,ชีววิทยา,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

email: anuwat007@gmail.com

volunteers-img-1

นาย อุกกฤต สตภูมิทร์

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,การประมง

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

email: Ukkrit@yahoo.com

volunteers-img-1

นางสาว พลอยชมพู กรวิภาสเรือง

ความชำนาญ: อื่นๆ,ชีววิทยา,กีฏวิทยา,การเกษตร

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

email: chompoo2011@gmail.com

volunteers-img-1

นาย นิพนธ์ พงศ์สุวรรณ

ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: -

email: nph1959@gmail.com

volunteers-img-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงศักดิ์ สุกแก้วมณี

ความชำนาญ: อื่นๆ

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: สาขาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

email: maskcy28@gmail.com

volunteers-img-1

รองศาสตราจารย์สัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร

ความชำนาญ: อื่นๆ,ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,สรีรวิทยา กายวิภาค,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,สัตวแพทย์ศาสตร์,ไวรัสวิทยา ปรสิตวิทยา,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สถานะ: ยังทำงานอยู่

สังกัด: คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

email: parntep.rat@cra.ac.th