Capricornis milneedwardsii

Capricornis milneedwardsii

ชื่อของสิ่งมีชีวิต
ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม Capricornis milneedwardsii David, 1869
ชื่อสามัญ
ชื่อไทย เลียงผาเหนือ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อพระนาม
ชื่อพ้อง Capricornis sumatraensis David, 1869 ssp. milneedwardsii
ชื่อพ้องของ
อาณาจักร Animalia
ไฟลัม Chordata
ชั้น Mammalia
อันดับ Artiodactyla
วงศ์ Bovidae
สกุล Capricornis
พันธุ์
ชนิด milneedwardsii
ผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์
ข้อมูลรูปภาพ


ลักษณะทางสัณฐานวิทยา หัวและลำตัว 140-155 เซนติเมตร หาง 11-16 เซนติเมตร มีรูปร่างเหมือนแพะ ลำตัวสั้น ขายาว ลักษณะคล้ายกวางผา แต่มีขนาดใหญ่กว่าและรูปร่างล่ำสันกว่า ลำตัวด้านบนเป็นสีเทาหรือสีออกดำ ลำตัวด้านล่างมีสีจางกว่า คอสั้นหนาและมีแผงขน ปลายเขาแหลม หูเรียวปลายแหลมและยาวกว่าเขา ใบหน้ามีต่อมเด่นชัดหางสั้นและเป็นพู่
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชีววิทยา
ระบบนิเวศ
การกระจายพันธุ์ เกือบทั่วประเทศ ยกเว้นภาคกลางและภาคใต้ตอนล่าง
ถิ่นกำเนิด
ถิ่นอาศัย
แหล่งที่พบภายในประเทศ
รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ
สถานที่ชม
การขยายพันธุ์
การเก็บเกี่ยว
พื้นที่เพาะปลูก
ถิ่นกำเนิด
แหล่งที่พบ

ส่วนของตัวอย่างที่นำมาใช้
วัตถุประสงค์การนำมาใช้ประโยชน์
รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์
คำเตือน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ

สถานภาพการคุกคาม (โลก)
สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชื่อหมวดสินค้า รายการสินค้า จังหวัด

การรุกราน
ผลกระทบ
ข้อมูลแหล่งความรู้
ธนาคารพันธุกรรม
พิพิธภัณฑ์
อุทยาน
สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.4.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์