Abroscopus albogularis

Abroscopus albogularis

ถิ่นกำเนิด / แหล่งที่พบ
ถิ่นกำเนิด
แหล่งที่พบ
ชื่อของสิ่งมีชีวิต
ชื่อวิทยาศาสตร์ Abroscopus albogularis (Hodgson, 1854)
ชื่อสามัญ
ชื่อไทย นกกระจ้อยคอดำ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อพระนาม
ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชีววิทยา
ระบบนิเวศ
การกระจายพันธุ์
ถิ่นกำเนิด
ถิ่นอาศัย
แหล่งที่พบภายในประเทศ
แหล่งที่พบอื่นๆ
สถานที่ชม
การขยายพันธุ์
การเก็บเกี่ยว
พื้นที่เพาะปลูก
ข้อมูลรูปภาพ


ข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
ส่วนของตัวอย่างที่นำมาใช้
วัตถุประสงค์การนำมาใช้ประโยชน์
รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์
คำเตือน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลสถานภาพ CITES
สถานภาพการคุกคาม
สถานภาพการคุกคาม (โลก)
สถานภาพการคุกคาม (ไทย)
ข้อมูลทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
การรุกราน
ผลกระทบ
ที่มาของข้อมูล
ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
  ข้อมูลงานวิจัย
   ข้อมูลภูมิปัญญา
    ข้อมูลบทความ
     ข้อมูลแหล่งความรู้
     ธนาคารพันธุกรรม
     พิพิธภัณฑ์
     อุทยาน
     สงวนลิขสิทธิ์©2562 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     รุ่นโปรแกรม 2.2.5
     สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์