Caretta caretta

Caretta caretta

ชื่อของสิ่งมีชีวิต
ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม Caretta caretta (Linnaeus, 1758)
ชื่อสามัญ
ชื่อไทย เต่าหัวโต
เต่าหัวโต, เต่าหัวค้อน
ชื่อท้องถิ่น เต่าหัวโต, เต่าหัวค้อน

( สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม )


ชื่อพระนาม
ชื่อพ้อง
ชื่อพ้องของ
อาณาจักร Animalia
ไฟลัม Chordata
ชั้น Reptilia
อันดับ Testudines
วงศ์ Cheloniidae
สกุล Caretta
พันธุ์
ชนิด caretta
ผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์
ข้อมูลรูปภาพ


ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชีววิทยา
ระบบนิเวศ อาศัยอยู่ในทะเลและมหาสมุทร ผสมพันธุ์ตามชายฝั่ง ใกล้แหล่งวางไข่ ตัวเมียขึ้นมาขุดหลุมวางไข่บริเวณหาดทรายที่เงียบสงบในเวลากลางคืนเดือนมืด ณ จุดเหนือระดับน้ำ ทะเลขึ้นสูงสุด
Inhabits seas and oceans, nested on sand beaches.
การกระจายพันธุ์ พบในน่านน้ำจังหวัดระยอง และภูเก็ต ไม่มีแหล่งวางไข่ในชายหาดของประเทศไทย
ถิ่นกำเนิด
ถิ่นอาศัย
แหล่งที่พบภายในประเทศ
รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ
สถานที่ชม
การขยายพันธุ์
การเก็บเกี่ยว
พื้นที่เพาะปลูก
ถิ่นกำเนิด
แหล่งที่พบ

ส่วนของตัวอย่างที่นำมาใช้
วัตถุประสงค์การนำมาใช้ประโยชน์
รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์
คำเตือน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ

สถานภาพการคุกคาม (โลก)
สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชื่อหมวดสินค้า รายการสินค้า จังหวัด

การรุกราน
ผลกระทบ
ข้อมูลแหล่งความรู้
ธนาคารพันธุกรรม
พิพิธภัณฑ์
อุทยาน
สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.4.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์