Eurochelidon sirintarae

Eurochelidon sirintarae

ชื่อของสิ่งมีชีวิต
ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม Eurochelidon sirintarae (Kitti, 1968)
ชื่อสามัญ
ชื่อไทย นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อพระนาม
ชื่อพ้อง Pseudochelidon sirintarae Kitti, 1968
ชื่อพ้องของ
อาณาจักร Animalia
ไฟลัม Chordata
ชั้น Aves
อันดับ Passeriformes
วงศ์ Hirundinidae
สกุล Eurochelidon
พันธุ์
ชนิด sirintarae
ผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์
ข้อมูลรูปภาพ


ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชีววิทยา
ระบบนิเวศ
การกระจายพันธุ์
ถิ่นกำเนิด
ถิ่นอาศัย
แหล่งที่พบภายในประเทศ นครสวรรค์
รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ
สถานที่ชม
การขยายพันธุ์
การเก็บเกี่ยว
พื้นที่เพาะปลูก
ถิ่นกำเนิด
แหล่งที่พบ

ส่วนของตัวอย่างที่นำมาใช้
วัตถุประสงค์การนำมาใช้ประโยชน์
รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์
คำเตือน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ

สถานภาพการคุกคาม (โลก)
สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชื่อหมวดสินค้า รายการสินค้า จังหวัด

การรุกราน
ผลกระทบ
ข้อมูลแหล่งความรู้
ธนาคารพันธุกรรม
พิพิธภัณฑ์
อุทยาน
สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.3.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์