Cyperus involucratus

Cyperus involucratus

ชื่อของสิ่งมีชีวิต
ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม Cyperus involucratus Rottb.
ชื่อสามัญ
ชื่อไทย กกรังกา
ชื่อท้องถิ่น ,กกรังกา

( สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม )


กก หญ้ากก (กทม.)

( กรมป่าไม้ )


ชื่อพระนาม
ชื่อพ้อง
ชื่อพ้องของ
อาณาจักร Plantae
ไฟลัม Tracheophyta
ชั้น Liliopsida
อันดับ Poales
วงศ์ Cyperaceae
สกุล Cyperus
พันธุ์
ชนิด involucratus
ผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์
ข้อมูลรูปภาพ


ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ Herb.
บรรยายลักษณะต้น:ไม้ล้มลุก อายุหลายปี มีลำต้นหรือเหง้าสั้นใต้ดิน ใบ:ใบ สูง 50-70 เซนติเมตร มีขนสาก หน้าตัดรูปสามเหลี่ยม มีกาบใบ ใบที่แท้จริงคล้ายกาบติดที่โคนก้านช่อดอก เรียงเวียน สีเหลืองอ่อนแกมสีน้ำตาลถึงสีเขียวซีด ยาว 10-20 เซนติเมตร วงใบประดับคล้ายใบ มี 14-25 อัน แผ่ออกคล้ายร่ม รูปแถบ ยาว 20-50 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลมดอก:ก้านช่อดอกและช่อดอกซึ่งมีลักษณะคล้ายลำต้น ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกที่ปลายยอด อดอกย่อยหลักออกเป็นกระจุกจำนวนมาก คล้ายซี่ร่ม ก้านช่อดอกยาว 7-10 เซนติเมตร ช่อดอกย่อยรอง ก้านช่อดอกยาว 1-1.5 เซนติเมตร มีช่อดอกย่อยติดเป็นกระจุก 3-10 ช่อ รูปใบหอก รูปขอบขนาน หรือรูปรี แบน กว้าง 1.5-3 มิลลิเมตร ยาว 3-12 มิลลิเมตร ภายในอัดแน่นด้วยดอกย่อย 8-36 ดอก สีเขียวแกมสีน้ำตาลอ่อน กาบช่อย่อยรูปไข่ ยาว 1.8-2 มิลลิเมตร ปลายแหลม เกสรเพศผู้สีเหลือง 3 อัน อับเรณูยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ยอดเกสรเพศเมีย 3 อันผล:ผลแบบผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียว รูปไข่กลับ ยาว 6-8 มิลลิเมตร ผิวเป็นสามเหลี่ยมและมีตุ่มเล็กเปลือก:อื่นๆ:
ไม้ล้มลุก อายุหลายปี มีลำต้นหรือเหง้าสั้นใต้ดิน
ใบ สูง 50-70 เซนติเมตร มีขนสาก หน้าตัดรูปสามเหลี่ยม มีกาบใบ ใบที่แท้จริงคล้ายกาบติดที่โคนก้านช่อดอก เรียงเวียน สีเหลืองอ่อนแกมสีน้ำตาลถึงสีเขียวซีด ยาว 10-20 เซนติเมตร วงใบประดับคล้ายใบ มี 14-25 อัน แผ่ออกคล้ายร่ม รูปแถบ ยาว 20-50 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม
ก้านช่อดอกและช่อดอกซึ่งมีลักษณะคล้ายลำต้น ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกที่ปลายยอด อดอกย่อยหลักออกเป็นกระจุกจำนวนมาก คล้ายซี่ร่ม ก้านช่อดอกยาว 7-10 เซนติเมตร ช่อดอกย่อยรอง ก้านช่อดอกยาว 1-1.5 เซนติเมตร มีช่อดอกย่อยติดเป็นกระจุก 3-10 ช่อ รูปใบหอก รูปขอบขนาน หรือรูปรี แบน กว้าง 1.5-3 มิลลิเมตร ยาว 3-12 มิลลิเมตร ภายในอัดแน่นด้วยดอกย่อย 8-36 ดอก สีเขียวแกมสีน้ำตาลอ่อน กาบช่อย่อยรูปไข่ ยาว 1.8-2 มิลลิเมตร ปลายแหลม เกสรเพศผู้สีเหลือง 3 อัน อับเรณูยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ยอดเกสรเพศเมีย 3 อัน
ผลแบบผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียว รูปไข่กลับ ยาว 6-8 มิลลิเมตร ผิวเป็นสามเหลี่ยมและมีตุ่มเล็ก


กกมีเหง้า ลำต้นสั้นแตกกอ รูปสามเหลี่ยมหรือตรงช่วงโคน ใบลดรูปเป็นกาบ กาบใบยาว 10-20 ซม. ปลายตัด เบี้ยว ก้านช่อยาว 0.5-1.7 ม. มีขนสาก วงใบประดับมี 15-25 อัน ยาวเท่า ๆ กัน รูปแถบ ยาว 20-50 ซม. ช่อดอกแบบช่อแยกแขนงออกที่ยอด แผ่กว้าง 15-30 ซม. ช่อแขนงย่อยออกเป็นกระจุกคล้ายซี่ร่ม ยาว 7-10 ซม. ช่อแขนงรองยาว 1-1.5 ซม. ช่อดอกย่อยเป็นกระจุก 3-10 ช่อ รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 3-9 มม. แบน ๆ กาบรูปไข่ สีเขียวอ่อนหรือมีแต้มสีน้ำตาล ยาวประมาณ 2 มม. ปลายแหลม แกนกลางเป็นสัน ดอกจำนวนมาก เกสรเพศผู้ 3 อัน ยอดเกสรเพศเมีย 3 อัน ผลรูปไข่ เป็นสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 0.8 มม. ผิวมีตุ่มเล็ก ๆ กระจาย
ชีววิทยา
ระบบนิเวศ Grassy places, waysides, waste places, rice fields.
การกระจายพันธุ์ Native to tropical Africa and the Middle East.
ถิ่นกำเนิดในแอฟริกาและตะวันออกกลาง ในไทย ขึ้นได้ดีในที่โล่งแจ้ง ชื้นแฉะ
ถิ่นกำเนิด
ถิ่นอาศัย
แหล่งที่พบภายในประเทศ
รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ
สถานที่ชม
การขยายพันธุ์
การเก็บเกี่ยว
พื้นที่เพาะปลูก
ถิ่นกำเนิด
แหล่งที่พบ

ส่วนของตัวอย่างที่นำมาใช้
วัตถุประสงค์การนำมาใช้ประโยชน์
รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์
คำเตือน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ

สถานภาพการคุกคาม (โลก)
สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชื่อหมวดสินค้า รายการสินค้า จังหวัด

การรุกราน
ผลกระทบ
ข้อมูลแหล่งความรู้
ธนาคารพันธุกรรม
พิพิธภัณฑ์
อุทยาน
สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.3.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์