Acacia concinna

Acacia concinna

ชื่อของสิ่งมีชีวิต
ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม Abelmoschus esculentus Moench
ชื่อสามัญ
ชื่อไทย ส้มป่อย
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อพระนาม
ชื่อพ้อง
ชื่อพ้องของ
อาณาจักร Plantae
ไฟลัม Tracheophyta
ชั้น Magnoliopsida
อันดับ Malvales
วงศ์ Malvaceae
สกุล Acacia
พันธุ์
ชนิด concinna
ผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์
ข้อมูลรูปภาพ


ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้เถาเลื้อยมีเนื้อไม้ หรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก กิ่งและก้านใบมีหนาม จำนวนมาก ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ไวต่อการสัมผัส ดอกออก เป็นช่อกลมบนช่อแตกแขนง จากซอกใบหรือปลายยอด มีดอกย่อย สีเหลืองอ่อนๆ จำนวนมาก ผลเป็นฝักแบนสีนํ้าตาล มีเมล็ด ๖ – ๑๐ เมล็ด ออกดอกช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน สามารถขยายพันธุ์โดยเมล็ด
ชีววิทยา
ระบบนิเวศ
การกระจายพันธุ์ -
ถิ่นกำเนิด
ถิ่นอาศัย
แหล่งที่พบภายในประเทศ
รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ
สถานที่ชม
การขยายพันธุ์
การเก็บเกี่ยว
พื้นที่เพาะปลูก
ถิ่นกำเนิด
แหล่งที่พบ

ส่วนของตัวอย่างที่นำมาใช้
วัตถุประสงค์การนำมาใช้ประโยชน์
รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์
คำเตือน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ

สถานภาพการคุกคาม (โลก)
สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชื่อหมวดสินค้า รายการสินค้า จังหวัด

การรุกราน
ผลกระทบ
ข้อมูลแหล่งความรู้
ธนาคารพันธุกรรม
พิพิธภัณฑ์
อุทยาน
สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.3.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์