Hylobates lar

Hylobates lar

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อของสิ่งมีชีวิต
ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม Hylobates lar (Linnaeus, 1771)
ชื่อสามัญ Common gibbon, White-handed gibbon
ชื่อไทย ชะนีธรรมดา
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อพระนาม
ชื่อพ้อง
ชื่อพ้องของ
อาณาจักร Animalia
ไฟลัม Chordata
ชั้น Mammalia
อันดับ Primates
วงศ์ Common gibbon, White-handed gibbon
สกุล Hylobates
ชนิด lar
ผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ 2020
ข้อมูลรูปภาพ


ลักษณะทางสัณฐานวิทยา มีขนาดหัวและลำตัว 45-60 เซนติเมตร แตกต่างจากชะนีชนิดอื่นตรงที่มีขนสีขาวเป็นวงรอบใบหน้าสีดำและมีขนสีขาวที่มือและตีน ทั้งตัวผู้และตัวเมียมีสีสัน 2 แบบ คือ แบบสีขาวจนถึงน้ำตาลอ่อน และแบบสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชีววิทยา
ระบบนิเวศ
การกระจายพันธุ์
ถิ่นกำเนิด
ถิ่นอาศัย
แหล่งที่พบภายในประเทศ แม่ฮ่องสอน
แหล่งที่พบอื่นๆ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย
สถานที่ชม
การขยายพันธุ์
การเก็บเกี่ยว
พื้นที่เพาะปลูก
ถิ่นกำเนิด
แหล่งที่พบ

ส่วนของตัวอย่างที่นำมาใช้
วัตถุประสงค์การนำมาใช้ประโยชน์
รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์
คำเตือน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ

สถานภาพการคุกคาม (โลก)
สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชื่อหมวดสินค้า รายการสินค้า จังหวัด

การรุกราน
ผลกระทบ
ข้อมูลแหล่งความรู้
ธนาคารพันธุกรรม
พิพิธภัณฑ์
อุทยาน
สงวนลิขสิทธิ์©2562 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 2.8.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์